DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Vaarallisten aineiden merkinnät GHS:n mukaisesti: vaarojen ymmärtäminen ja visualisointi

Vaarallisten aineiden oikeat merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta käyttäjät voivat välittömästi tunnistaa mahdolliset vaarat ja reagoida asianmukaisesti. Tässä oppaassa annetaan yleiskatsaus vaarallisten aineiden merkintöihin GHS-järjestelmän mukaisesti ja vastataan yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä on vaarallisten aineiden merkintä?

Vaarallisen aineen merkintä on standardoitu merkintä, jota käytetään kemikaalin vaarojen ilmoittamiseen. Se koostuu seuraavista osista:

 • Piktogrammit, jotka kuvaavat vaaratyyppiä ja jotka voidaan nopeasti tunnistaa visuaalisesti

 • Merkkisanat, kuten ”Vaara” tai ”Varoitus”

 • Vaaroja ja turvallisuutta koskevat lisätiedot (H- ja P-lausekkeet)

Vaarallisten aineiden merkintöjen tarkoituksena on varoittaa käyttäjää mahdollisista vaaroista vaarallisia aineita käsiteltäessä ja selventää tarvittavia turvatoimenpiteitä.

Missä vaarallisten aineiden merkintöjä käytetään?

Vaarallisten aineiden merkintöjä käytetään aina, kun terveydelle tai ympäristölle voi aiheutua vaaraa. Ne kiinnitetään suoraan vaarallisten aineiden säiliöihin ja pakkauksiin. Vaarallisten aineiden etikettejä käytetään eri aloilla, kuten teollisissa tuotantolaitoksissa, laboratorioissa, rakennustyömailla, varastoissa, liikennevälineissä ja myös yksityisellä sektorilla, esimerkiksi kotitalouskemikaalien käytössä. Vaarallisten aineiden merkinnät ovat erittäin tärkeitä, jotta käyttäjät tietävät, millaisia vaaroja heidän käyttämänsä aineet voivat aiheuttaa. Onnettomuuden sattuessa apua voidaan myös antaa nopeammin, jos vaarallisen aineen ominaisuudet käyvät ilmi suoraan merkinnöistä.

Kuka on vastuussa vaarallisten aineiden merkinnöistä?

Valmistaja vastaa säiliöiden ja pakkausten merkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisesta. Jos vaarallisia aineita siirretään alkuperäisestä säiliöstä muihin vaarallisten aineiden säiliöihin, käyttäjän on merkittävä ne vastaavasti.

Vaarallisten aineiden merkintöjen oikeudellinen perusta (GHS/CLP)

Vaarallisten aineiden merkinnät on standardoitu maailmanlaajuisesti yhtenäisen järjestelmän eli kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) mukaisesti. GHS:ssä määritellään, miten kemikaalit luokitellaan vaaraluokkiin, sekä määritellään niihin liittyvät vaarakuvamerkit ja vaaralausekkeet (H- ja P-lausekkeet). GHS:ssä määritellyt vaarallisten aineiden luokitukset ja merkinnät on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevalla EU:n asetuksella (CLP).

GHS:n mukainen luokitus ja merkinnät

Aineet luokitellaan vaarallisiksi, jos ne voidaan ominaisuuksiensa perusteella luokitella vähintään yhteen vaaraluokkaan:

i.     Fysikaalis-kemialliset vaaratekijät

ii.     Ihmisten terveyteen kohdistuvat vaarat

iii.    Ympäristöön kohdistuvat vaarat

GHS-järjestelmässä vaarallisten aineiden merkinnöissä erotetaan yhteensä 28 vaaraluokkaa: 16 fysikaalista ja kemiallista vaaraluokkaa, 10 terveysvaaraluokkaa ja kaksi ympäristövaaraluokkaa. Vaaraluokat jaetaan vaaran tyypin ja vakavuuden mukaan edelleen luokkiin ja alaluokkiin, ja ne merkitään vastaavilla vaarakuvakkeilla, merkkisanoilla ja vaaralausekkeilla (H-lausekkeet).

Vaara-piktogrammit

Vaara-piktogrammit ovat punaisella rajattuja piktogrammeja, joissa on musta symboli valkoisella pohjalla. Kullekin piktogrammille on annettu nimi ja koodi. Piktogrammi voi edustaa useita vaaraluokkia.

Merkkisanat

Vaarallisen aineen etiketissä on kuvamerkin lisäksi merkkisana ”Vaara” tai ”Varoitus”. Merkkisanaa ”Vaara” käytetään osoittamaan vakavia vaaroja, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen, terveyshaittaan tai jopa kuolemaan. Esimerkiksi luokkaan 1 kuuluvat vaaralliset aineet, kuten erittäin syövyttävät aineet tai voimakkaasti syöpäsairaudelle altistavat aineet, räjähdysvaaralliset aineet tai seokset tai aineet, jotka ovat akuutisti myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja hengitettynä, nieltynä tai joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.

Merkkisanaa ”Varoitus” käytetään osoittamaan vähemmän vakavia mutta silti mahdollisesti vaarallisia tilanteita. Se varoittaa vaaroista, jotka voivat johtaa vähäisiin vammoihin tai vähäisiin terveyshaittoihin. Esimerkiksi luokan 2 aineilla, joilla voi olla ärsyttävä vaikutus ihoon tai silmiin, tai aineilla, jotka on luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi ja jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia ympäristövahinkoja, mutta jotka eivät aiheuta akuuttia vaaraa.

Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)

Vaaralausekkeet, jotka tunnetaan myös nimellä H-lausekkeet, ovat standardoituja koodeja, joita käytetään vaarallisten aineiden merkinnöissä kuvaamaan tiettyyn aineeseen tai seokseen liittyviä erityisiä vaaroja.

Turvallisuusohjeet (P-lausekkeet)

Varoituslausekkeet, jotka tunnetaan myös nimellä P-lausekkeet, ovat standardoituja koodeja, joita käytetään vaarallisten aineiden merkinnöissä antamaan ohjeita tietyn aineen tai seoksen turvallisesta käsittelystä.

Vaarallisten aineiden merkinnät käytännössä - yleisten virheiden välttäminen

Toiminnan aikana vaarallisia aineita joudutaan usein täyttämään tai siirtämään alkuperäisestä säiliöstä muihin säiliöihin. Toisaalta on tärkeää, että uudet säiliöt soveltuvat vaarallisille aineille. Monesti kuitenkin unohdetaan merkitä uusi säiliö uudelleen täytön yhteydessä, mikä aiheuttaa riskejä eikä ole lainmukaista. Siksi on ehdottoman tärkeää, että uusi säiliö merkitään asianmukaisesti vaarallisten aineiden merkinnöillä.

Vinkkejä turvalliseen dekantointiin alkuperäisestä säiliöstä

Ennen siirtoprosessia on tarkistettava, että sekä alkuperäinen säiliö että kohdeastia ovat vaaralliselle aineelle sopivia ja hyvässä kunnossa. Valvonnan ylläpitämiseksi on suositeltavaa käyttää sopivia siirtoapuvälineitä, kuten suppiloita tai pumppuja.

On erittäin tärkeää noudattaa huolellisesti vaarallisten aineiden merkintöjä ja ryhtyä tarvittaviin turvatoimiin onnettomuus- ja loukkaantumisriskin minimoimiseksi. Perusteellisella valmistelulla ja tarkkaavaisuudella siirtoprosessin aikana voidaan varmistaa turvallisuus työpaikalla.

1

Valmistelu ja suunnittelu

 • Tarkista käyttöturvallisuustiedotteet

 • Tarkista, onko kohdesäiliö vaaralliselle aineelle sopiva ja hyvässä kunnossa

 • Valmistele sopivat siirtoapuvälineet

 • Laita suojavarusteet päälle

 • Valitse hyvin ilmastoitu alue

 • Varmista maadoitus, kun siirrät palavia nesteitä

2

Vaarallisten aineiden merkinnät

 • Merkitse kohdesäiliö asianmukaisilla vaarallisen aineen merkinnöillä

 • Tarkista molempien säiliöiden etiketit ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet

3

Työtason valmistelu

 • Valitse puhdas ja kuiva työtaso

 • Varaa keräysastia

4

Dekantointi

 • Siirrä vaarallinen aine varovasti, hitaasti ja hallitusti

 • Käytä sopivia apuvälineitä suoran kosketuksen välttämiseksi

5

Viimeistely ja puhdistus

 • Sulje ja varmista säiliöt asianmukaisesti

 • Hävitä käytetyt materiaalit paikallisten määräysten mukaisesti

 • Puhdista työtaso perusteellisesti

6

Dokumentointi

 • Dokumentoi siirretty määrä ja säiliö

 • Päivitä siirrettyjen säiliöiden merkinnät tarvittaessa

Oikean säiliön valinta vaarallisille aineille

Oikean materiaalin valinta vaarallisten aineiden varastointiin tarkoitettuun säiliöön riippuu useista tekijöistä, kuten vaarallisen aineen tyypistä, sen kemiallisista ominaisuuksista, reaktiivisuudesta muiden materiaalien kanssa sekä oikeudellisista määräyksistä ja turvallisuusstandardeista.

DENIOS-valikoimaan kuuluu monipuolinen valikoima vaarallisten aineiden säiliöitä. Tarjoamme erikokoisia säiliöitä pienistä suuriin, ja ne on valmistettu useista eri materiaaleista, kuten muovista, teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä, jotta varmistetaan varastoitavien aineiden optimaalinen kestävyys. Lisäksi monissa säiliöissämme on lisähyväksynnät erityissovelluksia varten, kuten UN-kuljetushyväksyntä tai soveltuvuus Ex-alueille ja/tai elintarvikkeille, tai niitä on saatavana sähköä johtavana (ESD) versiona.

Miten merkitsen vaarallisten aineiden säiliöt oikein?

Aluksi vaarallinen aine on yksilöitävä selkeästi joko alkuperäisen säiliön merkinnöistä, käyttöturvallisuustiedotteesta tai CAS-numerosta (Chemical Abstracts Service). Tämän jälkeen valitaan kohdesäiliöön sopivat vaarasymbolit ja piktogrammit ja lisätään vastaavat vaara- sekä varoituslausekkeet kuvaamaan erityisiä vaaroja ja tarvittavia suojatoimenpiteitä. Merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja näkyvissä. DENIOS-verkkokaupasta löydät kaikki yleisimmät GHS-vaarallisten aineiden symbolit käytännöllisinä tarrakalvoina eri kokoisina.

Vinkkimme: FALCON-valikoima tarjoaa räätälöityjä säiliöitä jokaiselle sovellusalueelle ja työvaiheeseen nestemäisten vaarallisten aineiden turvallista varastointia, toimittamista ja tarkkaa jakelua varten. FALCON-turvasäiliöt toimitetaan vakiona GHS-merkintätarroilla varustettuna.

Samankaltaisia julkaisuja

Ladataan…
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.