DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi
Suodatin
 • -
Aktiviinen suodatin:
Nolla kaikki suodattimet
Sortierung
Aktiviinen suodatin:
Nolla kaikki suodattimet
9 tuotetta 9 tuotteesta
Kaikki samasta paikasta!
Huolto & Kunnossapito

Kokonaisvaltaiset huolto- ja kunnossapitopalvelumme mahdollistavat sen, että yrityksenne voi keskittyä täysillä omaan liiketoimintaan.

Lisätietoa GHS-symboleista

Ladataan…

GHS-merkintätarrat

Mikä on GHS-merkintä?

Viime vuosina eri maissa on kehitetty erilaisia kemikaalien ja vaarallisten aineiden merkintäjärjestelmiä. Näin ollen sama aine voidaan luokitella hyvin eri tavoin, esimerkiksi kofeiini: puhdasta kofeiinia pidettiin myrkyllisenä Japanissa, terveydelle haitallisena Australiassa ja vaarattomana Kiinassa.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) reagoi edellä kuvattuihin ongelmiin jo Rio de Janeiron konferenssissa vuonna 1992 ja esitteli vuonna 2005 maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS). Tämä asetus muuttaa vaarallisten aineiden ja kemikaalien merkintöjä ja luokitusta, joka on tähän asti vaihdellut maittain.

Vuodesta 2015 lähtien GHS-vaarallisten aineiden symboleilla on säädetty yhtenäisestä järjestelmästä ja merkinnöistä, jotka ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Tämä koskee erilaisten vaarallisten aineiden varastointia, kuljetusta ja työturvallisuutta.

GHS-asetuksen käyttöönotto Euroopassa

Euroopassa GHS on pantu täytäntöön niin sanotulla CLP-asetuksella. Tämä maailmanlaajuisesti yhtenäinen vaarallisten aineiden merkintä- ja luokitusjärjestelmä on sitonut kaikkia maita 01.06.2015 alkaen.

Euroopan yhteisön (EY) ohjeistus GHS-asetus
15 vaaraominaisuutta 28 vaaraluokkaa kategorioihin jaoteltuna
7 vaarasymbolia 9 vaarasymbolia
Mustat symbolit oranssilla taustalla Punareunainen timantti, jossa musta symboli valkoisella pohjalla
--- Signaalisanat "Vaara" tai "Varoitus"
R-lausekkeet H-lausekkeet (vaaralausekkeet)
S-lausekkeet P-lauseet (turvaohjeet)
Luokituskriteerit ainedirektiivin 67/548/ETY ja valmistedirektiivin 1999/45/EY mukaisesti Luokituskriteerit GHS-VO EG/1272/2008 mukaan

Mitä toimenpiteitä vaaditaan vaarallisille aineille, joissa on vanhat merkinnät?

Viimeinen merkintöjen siirtymäaika päättyi 1.6.2017. Nyt kaikissa vaarallisissa aineissa ja seoksissa, mukaan lukien tuotteet ja varastot, jotka on jo saatettu markkinoille, on oltava uudet GHS-symbolit.

Poikkeukset vahvistavat säännön

Esimerkiksi käyttämättömät aineet ja seokset, jotka on merkitty EY-ohjeiden mukaisesti, voivat edelleen olla saatavilla sisäisesti.

Saksalaisen TRGS 201 mukaan ”Vaarallisia aineita sisältävien toimintojen luokitus ja merkinnät” mukaan merkinnät vanhasta EY-ohjeiden mukaisesta merkinnästä uuteen CLP-asetuksen mukaiseen merkintään ei ole tarpeen, jos asiaankuuluvaa lisätietoa ei ole ilmaantunut.

Tämä koskee erityisesti

 • Alkuperäistä pakkausta

 • Vertailunäytteitä

 • Laboratoriovalmisteet

 • Harvoin tarvittavia vaarallisia aineita varastossa

Jos edellä mainituissa poikkeuksissa on vielä olemassa EY-ohjeiden mukainen "vanha" etiketti, voidaan jatkaa käyttöohjeiden käyttöä vastaavien varoitusten ja symbolien kanssa. Uusi merkintä on kuitenkin tarpeen, jos etiketti ei ole enää luettavissa tai luokitus on muuttunut uusien löydösten vuoksi. Kaksoismerkinnät vanhoilla ja uusilla symboleilla eivät ole sallittuja.

Ensimmäinen askel on selvittää erot aiemman luokituksen ja merkintöjen, joihin tämä riskiarviointi perustuu, ja uusien havaintojen välillä.

Toinen vaihe on arvioida:

 • Ovatko erot aiemman luokituksen/merkinnän ja uuden luokituksen/merkinnän välillä merkityksellisiä? Vai ovatko tähän mennessä tehdyt toimenpiteet riittäviä?

 • Syntyykö uusien havaintojen seurauksena uusia velvoitteita?

 • Pitääkö käyttöohjeita muuttaa?

 • Pitääkö työntekijöitä uudelleen kouluttaa välittömästi?

 • Pitääkö vaarallisten aineiden luetteloa päivittää?

Pidä tietämyksesi ajan tasalla
DENIOS uutiskirje
 • Arvokkaita neuvoja.

 • Tarjoukset sekä uusista tuotteistamme innovaatioista.

 • Ilmaisia oppaita, videoita sekä mielenkiintoisia faktoja.

Kuinka monta GHS-piktogrammia on olemassa ja mitä ne sisältävät?

Alla on yksinkertaistettu yleiskatsaus yhdeksästä vaarallisen aineen symbolista (GHS-piktogrammit). Jokaisella piktogrammilla on numero ja mustaa symbolia kuvaava nimi.

 • GHS01: Räjähtävä pommi
 • GHS02: Liekki
 • GHS03: Liekki ympyrän päällä
 • GHS04: Kaasupullo
 • GHS05: Syöpyminen
 • GHS06: Pääkallo ja ristikkäiset luut
 • GHS07: Huutomerkki
 • GHS08: Terveysvaara
 • GHS09: Ympäristö

Varoitukset ja turvatoimenpiteet

Sen varmistamiseksi, että vaarallisten aineiden merkinnöissä on vaarallisten aineiden symbolien lisäksi myös yksiselitteinen sanamuoto, vaaroista ja turvallisuudesta on laadittu yhtenäinen tieto. On varmistettava, että sitä käyttävälle on selvää, mitä vaaroja aine voi aiheuttaa ja millaiset suojatoimenpiteet ovat tarpeen.

Merkitsemällä aineet ja seokset vastaavilla vaarallisten aineiden symboleilla ja tiedoilla (H- ja S-lausekkeet), voit tunnistaa aineiden aiheuttamat vaarat myös ilman kemian tuntemusta. Lisäksi mukana on vastaavat turvallisuusohjeet.

Vaaralausekkeet (H- ja EUH-lausekkeet)

Vaaravaroituksiin viitataan myös H-lausekkeina (Hazard Statements) ja ne ovat standardoituja tekstimoduuleja, joiden sanamuoto on sitova. H-lausekkeet löytyvät CLP-asetuksen liitteessä III olevasta sanamuodosta kaikille EU-kielille. H-lauseet on numeroitu seuraavasti: Vaaran tyyppi voidaan tunnistaa H-lauseen ensimmäisestä numerosta.

 • H2xy – fyysiset vaarat

 • H3xy – terveysvaarat

 • H4xy – ympäristöriskit

Toinen ja kolmas numero tarkoittavat peräkkäistä numeroa. Koska YK:n GHS-järjestelmä ei kata kaikkia aiempia R-lausekkeita ja muita merkintäelementtejä, mutta EU:n aiempi suojelun taso haluttiin säilyttää, ne muutettiin eurooppalaisiksi H-lausekkeiksi (EUH) (katso yleissopimuksen liite II). CLP-asetus). Näitä ovat fysikaaliset ja terveydelle haitalliset ominaisuudet, tietyt seokset, joihin sovelletaan erityismääräyksiä, ja kasvinsuojeluaineet. Toisin kuin H-lausekkeet, EUH-lausekkeet eivät ole osa luokitusta. Ne ovat kuitenkin pakollinen osa merkintöjä EU:ssa. Esimerkkejä:

 • H225 Helposti syttyvä neste ja höyry

 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

 • H370 Vahingoittaa elimiä

 • EUH 014 Reagoi voimakkaasti veden kanssa

Turvallisuusohjeet (P-lausekkeet)

Turvallisuusohjeet tunnetaan myös P-lausekkeina (precautionary statements = turvalausekkeina) ja ne on lueteltu CLP-asetuksen liitteessä IV oikeudellisesti sitovina muotoiluineen kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

P-lauseet on numeroitu seuraavasti:

Kuten H-lauseiden kohdalla, voit tunnistaa P-lauseiden luokan ensimmäisestä numerosta:

 • P1xy – Yleistä (tarkoitettu vain kuluttajatuotteille)

 • P2xy – Ennaltaehkäisy

 • P3xy – Reaktio

 • P4xy – Varastointi

 • P5xy – Hävittäminen

Toinen ja kolmas numero tarkoittavat järjestysnumeroa.

Esimerkkejä:

 • Pidettävä poissa lasten ulottuvilta

 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

 • P331 Älä aiheuta oksentamista

 • P403 Säilytettävä hyvin ilmastoidussa paikassa

H- ja P-lausekkeiden tekstit on kirjoitettava tarroihin. Numeroita ei tarvitse määrittää. DENIOS voi tukea sinua laajalla henkilösuojainten (henkilökohtaisten turvavarusteiden) valikoimalla, erityisesti vaarallisille aineille, joilla on ehkäisykategorian H-lausekkeet. Tutustu tuotevalikoimaamme, josta löydät esimerkiksi silmähuuhteluaineet, hengityssuojaimet, suojakäsineet tai kemikaalisuojahaalarit.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.