DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Seuraavassa haluamme antaa sinulle rekisteröitynä yleiskatsauksen henkilötietojesi käsittelystä ja tietosuojalakien mukaisista oikeuksistasi. Verkkosivustomme käyttö on lähtökohtaisesti mahdollista ilman henkilötietojen antamista. Jos kuitenkin haluat käyttää yrityksemme tiettyjä palveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole lakisääteistä perustetta, pyydämme rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, esimerkiksi nimen, osoitteen tai sähköpostiosoitteen, käsittelyn on aina oltava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä GDPR) ja DENIOS SE:hen sovellettavien maakohtaisten tietosuojamääräysten mukaista. Tämän tietosuojaselosteen avulla haluamme antaa sinulle tietoa keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen laajuudesta ja tarkoituksesta.

Rekisterinpitäjänä olemme toteuttaneet lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme mahdollisimman aukottoman suojan tämän verkkosivuston kautta käsitellyille henkilötiedoille. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi lähtökohtaisesti olla tietoturva-aukkoja, eikä absoluuttista suojaa voida siten taata. Tästä syystä voit välittää meille henkilötietojasi vaihtoehtoisilla tavoilla, esim. puhelimitse tai postitse.

2. Rekisterinpitäjä

GDPR:n mukainen rekisterinpitäjä on:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, puhelin: +49 5731 753-0, faksi: +49 5731 753-199, sähköposti: info@denios.de

Lisäksi käytämme tietyissä tapauksissa kotimaisia ja ulkomaisia tytäryhtiöitämme vastaamaan kyselyihin ja tilauksiin myynti- ja markkinointitarkoituksissa. Yleiskatsaus tytäryhtiöistä löytyy osoitteesta https://www.denios.de/unternehmen/denios-weltweit/.

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: datenschutz-denios@audatis.de

Voit milloin tahansa ottaa suoraan yhteyttä tietosuojavastaavaamme kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja ehdotuksissa.

4. Käsitteiden määritelmät

Tietosuojaseloste perustuu käsitteisiin, joita EU-lainsäätäjä käyttää yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Tietosuojaselosteemme tulee olla luettavissa ja ymmärrettävissä sekä suurelle yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme ensin selittää käytetyt käsitteet.

Käytämme tässä tietosuojaselosteessa mm. seuraavia käsitteitä:

4.1. Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

4.2. Rekisteröity

Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä (yrityksemme) käsittelee.

4.3. Käsittely

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

4.4. Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

4.5. Profilointi

Profilointi on mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

4.6. Pseudonymisointi

Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

4.7. Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

4.8. Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

4.9. Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä tai henkilö, jolla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suorassa alaisuudessa.

4.10. Suostumus

Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

5. Käsittelyn oikeusperuste

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (yhdessä Saksan telemedialain TMG:n 15 §:n 3 momentin kanssa) on oikeusperuste käsittelytoimille, joille saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten.

Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, kuten esimerkiksi tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palvelujamme koskevien tiedustelujen yhteydessä.

Jos yrityksellämme on henkilötietojen käsittelyä edellyttävä lakisääteinen velvoite, esim. verovelvoitteiden täyttäminen, käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Joissakin harvoissa tapauksissa henkilötietojen käsittely saattaa olla välttämätöntä rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos vierailija loukkaantuu yrityksessämme ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut tärkeät tietonsa joudutaan välittämään lääkärille, sairaalaan tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan.

Viime kädessä käsittelytoimet voisivat perustua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tätä oikeusperustetta käytetään sellaisiin käsittelytoimenpiteisiin, joita mikään edellä mainituista oikeusperusteista ei kata, jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällaisia etuja. Tällaiset käsittelytoimenpiteet ovat meille sallittuja erityisesti siksi, että Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin se katsoi, että oikeutetun edun voidaan olettaa täyttyvän, jos olet yrityksemme asiakas (GDPR:n 47 kappaleen 2 lause).

6. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille muihin kuin alla lueteltuihin tarkoituksiin.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos

 • olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

 • tietojen luovuttaminen on sallittua GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettujen etujemme suojaamiseksi, eikä ole syytä olettaa, että sinulla on meidän etumme syrjäyttävä ja suojelun arvoinen etu, jonka vuoksi tietoja ei tulisi luovuttaa

 • siihen on lakisääteinen velvoite GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti

 • se on laillisesti sallittua ja välttämätöntä sinua koskevien sopimussuhteiden käsittelyssä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Koska DENIOS on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, voi olla välttämätöntä, että asiasi parempaa käsittelyä varten tai oikeutettujen etujemme suojaamiseksi joudumme luovuttamaan henkilötietojasi paikallisille tytäryhtiöille tai myynti- ja liikekumppaneille, jotka voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Henkilötietojasi siirretään kolmansiin maihin vakiosopimuslausekkeiden perusteella, jos Euroopan komissio ei ole tehnyt tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä kyseisen kolmannen maan osalta.

Vakiosopimuslausekkeet ovat saatavilla osoitteesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.

Yleiskatsaus kaikkiin Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeviin päätöksiin on saatavilla osoitteesta https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

7. Tekniikka

7.1 SSL/TLS-salaus

Sivustollamme käytetään SSL- tai TLS-salausta, jotta voidaan taata tietojenkäsittelyn turvallisuus ja suojata luottamuksellisten tietojen siirto esimerkiksi sinulta saamiemme tilausten, kirjautumistietojen tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että teksti ”http://” selaimen osoiterivillä muuttuu muotoon ”https://” ja selainrivillä näkyy lukkosymboli.

Käytämme tätä tekniikkaa suojaamaan siirrettyjä tietoja.

7.2 Tietojen kerääminen verkkosivuston käytön yhteydessä

Jos käytät verkkosivustoamme vain tiedonhakuun etkä rekisteröidy tai muutoin välitä meille tietoja, keräämme vain niitä tietoja, jotka selaimesi lähettää palvelimellemme (ns. palvelimen lokitiedostoja). Verkkosivustomme kerää yleisiä tietoja joka kerta, kun käyttäjä tai automaattinen järjestelmä ottaa yhteyden verkkosivuun. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättyjä tietoja voivat olla

 • käytetty selaintyyppi ja -versio

 • käytetty käyttöjärjestelmä

 • verkkosivusto, jolta käyttäjä saapuu verkkosivustollemme (ns. viittaava sivu)

 • käytetyt verkkosivujen alasivut

 • verkkosivustolle saapumisen päivämäärä ja aika

 • internetin protokollaosoite (IP-osoite)

 • käyttöjärjestelmän internetpalveluntarjoaja.

Kun käytämme näitä yleisiä tietoja, emme tee johtopäätöksiä henkilöllisyydestäsi. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin, jotta voimme

 • esittää verkkosivustomme sisällöt oikein

 • optimoida verkkosivustomme sisällön ja sen mainonnan

 • varmistaa IT-järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pitkäaikaisen toimivuuden

 • antaa lainvalvontaviranomaisille kyberhyökkäyksen sattuessa tarvittavat tiedot lainvalvontaa varten.

Siksi arvioimme nämä kerätyt tiedot yhtäältä tilastollisesti ja toisaalta parantaaksemme yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa, jotta voisimme viime kädessä varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojatason. Palvelimen lokitiedostojen data tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme perustuu edellä lueteltuihin tiedonkeruutarkoituksiin.

7.3 Google reCaptcha

Käytämme tällä verkkosivustolla myös Googlen reCAPTCHA-toimintoa. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”). Tätä toimintoa käytetään ensisijaisesti erottamaan, onko tiedon syöttänyt luonnollinen henkilö vai onko kyseessä väärinkäyttö, jossa hyödynnetään koneellista ja automaattista käsittelyä. Palveluun kuuluu myös IP-osoitteen ja muiden Googlen reCAPTCHA-palvelua varten tarvittavien lisätietojen lähettäminen Googlelle.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Lisätietoja Google reCAPTCHAsta sekä Googlen tietosuojakäytäntö löytyvät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

7.4 Amazon Web Services -palvelu - AWS (verkkoisännöinti)

Isännöimme verkkosivustoamme AWS-palvelussa. Palvelun tarjoaja on Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.

Kun vierailet verkkosivustollamme, henkilötietojasi käsitellään AWS:n palvelimilla. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää myös AWS:n emoyhtiölle Yhdysvaltoihin. Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n vakiosopimuslausekkeisiin. Katso lisätietoja osoitteesta https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

AWS:n käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Oikeutettu etumme on varmistaa, että verkkosivustomme toimii mahdollisimman luotettavasti.

Olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä AWS:n kanssa. Tämä on tietosuojalain edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että yritys käsittelee verkkosivuillamme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme ja GDPR:n mukaisesti.

Lisätietoja AWS:n tietosuojapolitiikasta löydät osoitteesta https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

7.5 OneTrustin suostumuksenhallinta-alusta (Consent Management Platform, CMP)

Tämä verkkosivusto käyttää OneTrustin CMP:tä. Tietojesi vastaanottaja on GDPR:n 13 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

Välitämme henkilötietoja (suostumustietoja) henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Suostumustiedoilla tarkoitetaan seuraavia tietoja:

 • verkkosivustolta pyydetyt URL-osoitteet

 • laitetiedot

 • selaintiedot

 • anonymisoitu IP-osoite

 • opt-in-/opt-out-tiedot

 • vierailun päivämäärä ja kellonaika

 • verkkosivustolta pyydetyt URL-osoitteet

 • verkkosivuston polku

 • maantieteellinen sijainti

Tietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (GDPR:n 7 artiklan 1 kohdan mukainen todistustaakka) ja siihen liittyvien suostumusten dokumentoimiseksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Tietojen tallentamiseen käytetään paikallista tallennustilaa (local storage).

Verkkosivuston toimivuutta ei voida taata ilman edellä kuvattua käsittelyä. Käyttäjällä ei ole vastustusmahdollisuutta niin kauan kuin on olemassa lakisääteinen velvoite saada käyttäjän suostumus tiettyihin tietojenkäsittelytoimiin (GDPR:n 7 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan 1 lauseen c alakohdan mukaisesti).

Lisätietoja OneTrustista löytyy osoitteesta https://www.onetrust.com/privacy/.

8. Evästeet

8.1 Yleistä evästeistä

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi luo automaattisesti ja jotka tallennetaan IT-järjestelmääsi (kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin jne.), kun käyt sivustollamme.

Evästeeseen tallennetaan tietoja, jotka liittyvät kulloinkin käytettävään päätelaitteeseen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saisimme välittömästi tiedon henkilöllisyydestäsi.

Evästeiden käytön tarkoituksena on tehdä tarjontamme käytöstä miellyttävämpää. Käytämme ns. istuntoevästeitä tunnistaaksemme, oletko jo vieraillut verkkosivustomme yksittäisillä sivuilla. Ne poistetaan automaattisesti, kun poistut sivustoltamme.

Lisäksi käytämme käyttäjäystävällisyyden optimoimiseksi myös väliaikaisia evästeitä, jotka tallentuvat päätelaitteelle tietyksi ajaksi. Kun vierailet sivustollamme uudelleen käyttääksesi palvelujamme, muistamme automaattisesti aiemmilla kerroilla käyttämäsi toiminnot ja asetukset, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä uudelleen.

Toisaalta käytämme evästeitä, jotta voisimme tilastoida verkkosivustomme käyttöä ja optimoida käyttäjäkohtaisen sisällön tarjonnan. Näiden evästeiden avulla pystymme automaattisesti tunnistamaan, oletko käynyt sivustollamme aikaisemmin. Nämä evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

8.2 Evästeiden käytön oikeusperuste

Evästeiden käsittelemät tiedot, joita tarvitaan verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta, ovat välttämättömiä oikeutettujen etujemme sekä kolmansien osapuolten etujen suojaamiseksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Henkilötietojasi käsitellään suostumusevästeemme (OneTrust) avulla, jotta voidaan kartoittaa ja todistaa suostumuksesi teknisesti tarpeettomien evästeiden toimittamiseen ja siten noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Kaikkien muiden evästeiden osalta sinun on annettava tähän suostumuksesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti opt-in-evästebannerin kautta.

9. Verkkosivustomme sisältö

9.1 Asiakastilin rekisteröinti

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä verkkosivustollemme antamalla henkilötietojasi.

Tällöin meille toimitettavat henkilötiedot määräytyvät rekisteröinnissä käytetyn syöttömaskin perusteella.

Kyse on pääasiassa seuraavista tiedoista:

 • etunimi, sukunimi

 • laskutus- ja toimitusosoite

 • sähköpostiosoite

 • laskutus- ja maksutiedot

 • mahd. syntymäaika

 • mahd. puhelinnumero.

Antamiasi henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain sisäiseen käyttöömme ja omia tarkoituksiamme varten. Voimme luovuttaa tietoja yhdelle tai useammalle henkilötietojen käsittelijälle, esimerkiksi pakettipalvelun tarjoajalle, joka myös käyttää henkilötietoja yksinomaan sisäiseen käyttöön meidän lukuumme.

Kun rekisteröidyt verkkosivustollemme, myös internetpalveluntarjoajasi (ISP) antama IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika tallennetaan. Kyseiset tiedot tallennetaan siksi, että se on ainoa tapa estää palvelujemme väärinkäyttö, ja tarvittaessa näiden tietojen avulla voidaan selvittää tehdyt rikokset. Tässä suhteessa näiden tietojen tallennus on turvallisuutemme kannalta välttämätöntä. Lähtökohtaisesti näitä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole lakisääteistä velvoitetta tai ellei luovuttaminen palvele rikosoikeudellisia syytetoimia.

Rekisteröitymisesi ja henkilötietojen vapaaehtoinen antaminen auttaa meitä myös tarjoamaan sinulle sisältöä tai palveluja, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin yhteydessä antamiaan henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan tietokannastamme.

Annamme sinulle pyynnöstä milloin tahansa tietoa siitä, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi korjaamme tai poistamme henkilötiedot pyynnöstäsi siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa. Tietosuojaselosteessa nimetty tietosuojavastaava ja kaikki muut työntekijät ovat tässä yhteydessä rekisteröidyn yhteyshenkilöinä.

Tietojasi käsitellään, jotta verkkosivustomme käyttö olisi miellyttävää ja helppoa. Tämä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu.

Jotta voisit käyttää sähköpostiosoitettasi tilin luomiseen, lähetämme sinulle myös vahvistussähköpostin GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

9.2 Tietojenkäsittely sopimuksen täytäntöönpanoa varten

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti henkilötietoja kerätään ja käsitellään silloin, kun annat ne meille sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Kerättävät tiedot käyvät ilmi kustakin tiedonkeruussa käytettävästä lomakkeesta. Tallennamme ja käytämme ilmoittamiasi tietoja sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Kun sopimuksen käsittely on saatettu päätökseen, tietosi suojataan vero- ja kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat huomioiden ja poistetaan kyseisten aikojen päätyttyä, ellet ole nimenomaisesti antanut suostumustasi tietojesi jatkokäyttöön tai jollei meidän osaltamme ole varattu laillisesti sallittua tietojen jatkokäyttöä, josta annamme tietoa jäljempänä.

Keräämämme henkilötiedot luovutetaan toimituksesta vastaavalle kuljetusyhtiölle osana sopimuksen käsittelyä, sikäli kuin se on tarpeen tavarantoimitusta varten. Luovutamme maksutietosi toimeksiannon saaneelle luottolaitokselle maksujen käsittelyn yhteydessä siltä osin kuin se on tarpeen maksujen käsittelyä varten. Mikäli käytetään maksupalveluntarjoajia, ilmoitamme tästä erikseen jäljempänä. Tietojen luovuttamisen oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

9.3 Paqato

Kun tavarasi lähetetään, tilauksen otsikkotietoja käsitellään lähetyksen seuraamiseksi ja GDPR:n ongelmatapausten tunnistamiseksi. Käyttäjien tiedot tallennetaan ja käsitellään toimitusten analyysijärjestelmässä ’PAQATO’. Palvelun tarjoaa PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Saksan liittotasavalta. Kuvatut käsittelytoimet toteutetaan, jotta voisimme toimittaa tavarat nopeammin ja virheettömämmin sekä varmistaa sujuvan viestinnän. Niiden perusteena on kyseisten palvelujen tarjoamiseen liittyvä oikeutettu etumme (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Poistamme tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita. Tarkistamme tarpeen kahden vuoden välein; lisäksi sovelletaan lakisääteisiä arkistointivelvoitteita.

9.4 Tietojenkäsittely henkilöllisyyden todentamista varten

Tarvittaessa tarkistamme henkilöllisyytesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohtien oikeusperusteen nojalla käyttämällä palveluntarjoajilta saatuja tietoja. Valtuutus tähän perustuu henkilöllisyytesi suojaamiseen ja meidän kustannuksellamme tapahtuvien petosyritysten välttämiseen. Olosuhteet ja kyselymme tulokset tallennetaan asiakastilillesi tai vierastilillesi sopimussuhteen keston ajaksi.

9.5 Tietojenkäsittely luottokelpoisuuden arviointia ja pisteytystä varten

Jos toimitamme tuotteita tai palveluja ennen maksun saamista, esimerkiksi laskulle ostettaessa, pidätämme oikeuden saada luottokelpoisuustietoja tähän erikoistuneilta palveluyrityksiltä (luottotietopalveluilta) oikeutettujen etujemme suojaamiseksi. Tätä tarkoitusta varten välitämme luottokelpoisuuden tarkastukseen tarvittavat henkilötietosi seuraavalle yritykselle:

Bisnode Finland Oy

Kumpulantie 3

00520 Helsinki

Luottotietoraportti voi sisältää todennäköisyysarvoja (pisteitä), jotka lasketaan tieteellisesti tunnustettujen matemaattis-tilastollisten menetelmien perusteella ja joiden laskennassa käytetään mm. osoitetietoja. Käytämme saatuja tietoja maksun laiminlyönnin tilastollisesta todennäköisyydestä tehdäksemme harkitun päätöksen sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Suojelun arvoiset etusi otetaan huomioon lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen toimittamisen oikeusperusteita ovat GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Meillä on oikeutettu etu suojella yritystämme maksujen laiminlyönneiltä.

9.6 Yhteydenotto/yhteydenottolomake

Keräämme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse). Kerättävät tiedot käyvät ilmi yhteydenottolomakkeesta. Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käytetään yksinomaan kyselyysi vastaamiseen tai yhteydenottoon ja siihen liittyvään tekniseen hallinnointiin. Tietojenkäsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme vastata kyselyysi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos yhteydenottosi tarkoituksena on tehdä sopimus, käsittelyn lisäoikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tietosi poistetaan sen jälkeen, kun kyselysi on täysin käsitelty. Näin tapahtuu, jos olosuhteista voidaan päätellä asian olevan lopullisesti selvitetty eikä lakisääteisiä säilytysvelvoitteita ole.

10. Tietojenkäsittely markkinointitarkoituksiin

10.1 Omat ja kolmansien osapuolten markkinointitarkoitukset / kiinnostukseen perustuva mainonta

Mikäli olet tehnyt kanssamme sopimuksen tai olemme lähettäneet sinulle pyynnöstä markkinointimateriaalia, luokittelemme sinut asiakkaaksi tai kiinnostuneeksi osapuoleksi. Näissä tapauksissa käsittelemme tietojasi, jotta voisimme lähettää sinulle tietoa uusista tuotteista ja palveluista. Henkilötietojen käsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, jos ja siltä osin kuin tässä tietosuojaselosteessa ei toisin mainita.

Jotta saisit vain sinua oletettavasti kiinnostavia markkinointitietoja, luokittelemme ja täydennämme asiakasprofiiliasi lisätiedoilla GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Tähän tarkoitukseen käytetään tilastollisia tietoja sekä henkilöllisyyttäsi koskevia tietoja (esim. asiakasprofiilisi perustietoja). Tavoitteena on lähettää sinulle pelkästään todellisiin tai oletettuihin tarpeisiisi perustuvaa markkinointia. Emme halua ylikuormittaa sinua turhalla markkinoinnilla.

Poistamme henkilötietosi heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, kuitenkin viimeistään sovellettavien lakisääteisten säilytysaikojen päätyttyä.

Jos esität vastalauseen, kyseisen yhteysosoitteen käyttö markkinointitarkoituksiin estetään jatkossa. Huomautamme, että poikkeustapauksissa markkinointimateriaalia saattaa tulla tilapäisesti vielä vastalauseen vastaanottamisen jälkeen. Tämä johtuu mainoksille tarvittavasta teknisestä siirtymäajasta, eikä se tarkoita, ettemmekö noudattaisi vastalausettasi.

10.2 Uutiskirjeen lähettäminen asiakkaille

Jos olet antanut meille sähköpostiosoitteesi ostaessasi tavaroita tai palveluja, pidätämme oikeuden lähettää sinulle säännöllisesti sähköpostitarjouksia samankaltaisista tavaroista tai palveluista, joita olet jo ostanut valikoimastamme. Vilpillisen kilpailun estämisestä annetun lain (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) 7 §:n 3 momentin mukaisesti meidän ei tarvitse pyytää sinulta erillistä suostumusta. Tältä osin tietojenkäsittely suoritetaan yksinomaan henkilökohtaista suoramarkkinointia koskevan oikeutetun etumme perusteella GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos olet alun perin vastustanut sähköpostiosoitteesi käyttöä tähän tarkoitukseen, emme lähetä sinulle sähköpostiviestejä. Voit luonnollisesti vastustaa sähköpostiosoitteesi käyttöä markkinointitarkoituksiin myös milloin tahansa myöhemmin.

Kun olemme saaneet vastalauseesi, sähköpostiosoitteesi käyttö markkinointitarkoituksiin lopetetaan välittömästi. Sinulle aiheutuu sähköpostiosoitteesi käyttöä koskevan vastalauseen lähettämisestä vain perusmaksujen mukaiset lähetyskulut.

10.3 Uutiskirje digitaalisesta luettelosta

Jos olet antanut meille yhteystietosi osoitteessa [linkki lomakkeeseen], lähetämme sinulle säännöllisesti (yleensä ainakin kerran vuodessa) sähköpostilla uutiskirjeen, josta saat tietoa pääluettelomme päivityksestä ja pääset digitaaliseen luetteloomme.

Nämä tiedot perustuvat oikeutettuun etuumme lähettää sinulle tietoja ajankohtaisesta tuotevalikoimastamme hintoineen. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään mainitun uutiskirjeen lähettämiseen ja digitaaliseen luetteloon pääsyn mahdollistamiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajia voidaan tiedottaa sähköpostitse, jos se on tarpeen palvelujen toiminnan kannalta. Näin voi olla esim. silloin, kun teknisissä olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Voit kieltää milloin tahansa uutiskirjeen lähettämisen. Lähetä siinä tapauksessa kielto osoitteeseen datenschutz-denios@audatis.de.

10.4 Markkinointia sisältävä uutiskirje

Sinulla on mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje verkkosivustoltamme. Se, mitkä henkilötiedot lähetetään meille uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, käy ilmi tähän tarkoitukseen käytetystä syöttömaskista.

Tiedotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tarjouksistamme säännöllisin väliajoin lähetettävällä uutiskirjeellä. Voit saada yrityksemme uutiskirjeen vain, jos

 • sinulla on voimassa oleva sähköpostiosoite

 • olet rekisteröitynyt uutiskirjeen tilaajaksi.

Vahvistussähköposti lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka annoit ensimmäisen kerran uutiskirjeen lähettämistä varten, ja tällöin suostumus pyydetään oikeudellisista syistä kahteen kertaan (double opt-in). Vahvistussähköpostin tarkoituksena on tarkistaa, oletko sähköpostiosoitteen omistajana hyväksynyt uutiskirjeen vastaanottamisen.

Kun rekisteröidyt uutiskirjeen tiilaajaksi, tallennamme myös rekisteröintihetkellä käyttämäsi IT-järjestelmän IP-osoitteen, jonka internetpalveluntarjoajasi (ISP) on sinulle määrittänyt, sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta voisimme myöhemmin jäljittää sähköpostiosoitteesi (mahdollisen) väärinkäytön, ja siksi se palvelee oikeudellista suojaamme.

Uutiskirjeen rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajia voidaan tiedottaa sähköpostitse, jos se on tarpeen uutiskirjepalvelun toiminnan tai siihen liittyvän rekisteröinnin kannalta, esim. jos uutiskirjetarjonta tai tekniset olosuhteet muuttuvat. Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Voit irtisanoa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Uutiskirjeen lähettämistä varten antamasi suostumus henkilötietojen tallentamiseen voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki suostumuksen peruuttamista varten. Voit myös peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa suoraan verkkosivuiltamme tai ilmoittaa siitä meille muulla tavoin. Peruuttamisesta ei aiheudu sinulle muita kustannuksia kuin mahdolliset perusmaksujen mukaiset lähetyskulut.

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste uutiskirjeen lähettämistä varten on uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisesi yhteydessä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Lisätietoja DENIOS Oy:n uutiskirjeestä sekä esimerkkejä uutiskirjeen tähänastisista sisällöistä löytyy osoitteesta https://www.denios.fi/uutiskirje.

10.5 Episerver

Käytämme Episerveriä uutiskirjeiden lähettämiseen. Palvelun tarjoaja on Episerver GmbH, Wallstraße 16, D-10179 Berlin. Episerver on palvelu, jota voidaan käyttää uutiskirjeiden jakelun organisointiin ja analysointiin. Uutiskirjeen tilausta varten syötetyt tiedot (esim. sähköpostiosoite) tallennetaan Episerverin palvelimille.

Episerverin kautta lähetetyt uutiskirjeemme antavat meille mahdollisuuden analysoida uutiskirjeiden vastaanottajien käyttäytymistä. Tällöin voidaan mm. analysoida, kuinka monet vastaanottajista ovat avanneet uutiskirjeen ja kuinka usein uutiskirjeen kulloistakin linkkiä on napsautettu. Niin sanotun konversioseurannan avulla voidaan lisäksi analysoida, onko uutiskirjeen linkin napsautuksella saavutettu ennalta määritetty toiminto (esim. tuotteen ostaminen verkkosivuiltamme).

Kun lähetämme uutiskirjeemme asiakkaillemme (kohta 10.2), analyysi suoritetaan oikeutetun etumme perusteella, joka koskee uutiskirjeemme menestyksen arvioimista ja sen sisällön optimointia (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos rekisteröidyt vastaanottamaan uutiskirjeemme (kohta 10.3), analyysi perustuu rekisteröityessäsi antamaasi suostumukseen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta),

Jos et halua Episerverin analyysiä, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaus. Jokainen uutiskirjeviesti sisältää tilauksen peruutuslinkin tätä tarkoitusta varten. Voit myös peruuttaa uutiskirjeen suoraan verkkosivustolta.

Säilytämme uutiskirjeen tilausta varten antamasi tiedot siihen asti, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen. Uutiskirjeen tilauksen peruutuksen jälkeen uutiskirjeiden lähetys estetään palvelimiltamme sekä Episerverin palvelimilta. Jos haluat, että uutiskirjeen tilausta varten antamat tietosi poistetaan, ilmoita siitä meille. Muihin tarkoituksiin tallentamamme tiedot (esim. jäsenyyteen liittyvät sähköpostiosoitteet) säilyvät ennallaan.

Lisätietoja Episerverin tietosuojakäytännöstä löytyy osoitteesta https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/

10.6 Yhteistyö tytäryhtiöidemme kanssa markkinointitarkoituksissa

Jotta DENIOS Groupin oikeutetut edut päätoimipaikkamme ja tytäryhtiöidemme mainos- ja markkinaläsnäolon optimoimiseksi voitaisiin turvata GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, tiettyjen henkilötietojen jakaminen DENIOS Groupin sisällä voi olla tarpeen. Tämä koskee erityisesti mahdollisia yhteystietoja, kiinnostuksen kohteita ja asiakasprofiiliasi sekä tuotteidemme ja palvelujemme käyttöön liittyviä tietoja.

10.7. Asiantuntijajulkaisujen hankinta

DENIOS Group käyttää DENIOS-asiantuntijajulkaisujen maksuttoman tilauksen yhteydessä annettuja henkilötietoja DENIOS-uutiskirjeen lähettämiseen sekä postitse ja/tai puhelimitse tapahtuvaan yhteydenpitoon, jonka tarkoituksena on antaa tietoa DENIOS Groupin tuotteista ja palveluista.

Henkilötietojen käyttö kuvattuihin tarkoituksiin on DENIOSin sopimusperusteinen ja välttämätön vastike latauksen maksuttomalle tarjoamiselle (maksu asiantuntijajulkaisusta henkilötietojen avulla).

Kyseisen asiakirjan maksuton toimittaminen on mahdollista vain sillä perusteella, että henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin. Tästä syystä lisäsuostumusta uutiskirjeen vastaanottamiseen ja/tai muuhun mainittuun markkinointiin ei tarvita. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 lauseen b alakohta.

Voit milloin tahansa kieltää markkinoinnin sähköpostitse, postitse tai puhelimitse lähettämällä DENIOKSELLE vapaamuotoisen ilmoituksen (sähköposti: info@denios.de, puhelin: +49 5731 753-0). Kiellon jälkeen tietoja ei enää käytetä markkinointiin. Jos käytät vastustamisoikeuttasi, sinulle ei aiheudu muita kustannuksia kuin perusmaksujen mukaiset siirtokustannukset.

Lisätietoja DENIOS SE:n uutiskirjeestä sekä esimerkkejä uutiskirjeen tähänastisista sisällöistä löytyy osoitteesta https://www.denios.fi/uutiskirje.

11. Toimintamme sosiaalisessa mediassa

Jotta voisimme viestiä kanssasi myös sosiaalisessa mediassa ja tiedottaa sinulle palveluistamme, olemme perustaneet sinne omat sivumme. Vierailu jollakin sosiaalisen median sivullamme käynnistää henkilötietoja koskevia käsittelytoimia, joista olemme yhdessä kyseisen sosiaalisen median alustan tarjoajan kanssa vastuussa GDPR:n 26 artiklan mukaisesti.

Emme ole näiden sivujen alkuperäinen tarjoaja, vaan käytämme niitä vain kyseisten palveluntarjoajien meille tarjoamien vaihtoehtojen puitteissa.

Siksi huomautamme varotoimenpiteenä, että tietojasi saatetaan käsitellä myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tämän takia käyttöön saattaa liittyä tietosuojariskejä, koska muun muassa tietojen saamiseen ja poistamiseen sekä vastustamiseen liittyvien oikeuksiesi turvaaminen saattaa vaikeutua. Lisäksi sosiaalisessa mediassa tapahtuva käsittely tähtää usein suoraan markkinointitarkoituksiin tai palveluntarjoajien suorittamaan käyttäjien käyttäytymisen analysointiin ilman, että me voisimme vaikuttaa siihen. Jos palveluntarjoaja luo käyttäjäprofiileja, käytössä on usein evästeitä tai käyttäjän toiminta liitetään suoraan hänen omaan jäsenprofiiliinsa kyseisessä sosiaalisessa mediassa (mikäli hän on kirjautuneena).

Kuvatut henkilötietojen käsittelytoimet suoritetaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutetun etumme ja kulloisenkin palveluntarjoajan oikeutetun edun perusteella, jotta voisimme viestiä ajanmukaisella tavalla tai tiedottaa palveluistamme. Jos sinun on käyttäjänä annettava suostumuksesi tietojenkäsittelyyn kulloisellekin palveluntarjoajalle, oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta yhdessä GDPR:n 7 artiklan kanssa.

Koska meillä ei ole pääsyä palveluntarjoajien tietokantoihin, suosittelemme oikeuksien (esim. tiedon saamiseen, oikaisuun ja poistamiseen) vaatimista suoraan kulloiseltakin palveluntarjoajalta. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä sosiaalisessa mediassa ja mahdollisuudet käyttää vastustamis- tai peruutusoikeuttasi (ns. opt-out) on lueteltu alla jokaisen käyttämämme sosiaalisen median palvelun osalta:

11.1 Facebook

Yhteisvastuullinen rekisterinpitäjä Euroopassa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti

Tietosuojaseloste (tietosuojakäytäntö): https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out ja mainosasetukset:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://fi-fi.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

12.2 Instagram

Yhteisvastuullinen rekisterinpitäjä Saksassa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti

Tietosuojaseloste (tietosuojapolitiikka): http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-out ja mainosasetukset:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

12.3 LinkedIn

Yhteisvastuullinen rekisterinpitäjä Euroopassa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanti

Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out ja mainosasetukset:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

12.4 Twitter

Yhteisvastuullinen rekisterinpitäjä Euroopassa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanti

Tietosuojaseloste: https://twitter.com/en/privacy

Omat tiedot:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Opt-out ja mainosasetukset:

https://twitter.com/personalization

12.5 YouTube

Yhteisvastuullinen rekisterinpitäjä Euroopassa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti

Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy

Opt-out ja mainosasetukset:

https://adssettings.google.com/authenticated

13. Verkkoanalyysi

13.1 econda

13.1.1 econda (eväste)

Olemme integroineet econda-yhtiön komponentteja tähän verkkosivustoon. Econda on verkkoanalytiikkapalvelu. Verkkoanalytiikka on verkkosivustoilla kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, koostamista ja analysointia. Verkkoanalytiikkapalvelu kerää tietoja mm. siitä, miltä verkkosivustolta rekisteröity on siirtynyt verkkosivustolle (ns. viittaava sivu), mitä verkkosivuston alasivuja on käytetty tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua on katsottu. Verkkoanalytiikkaa käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysiin.

Econdan hallinnointiyhtiö on econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Saksa.

Econda asettaa evästeen IT-järjestelmääsi. Joka kerta, kun käytät jotakin tämän verkkosivuston yksittäistä sivua, jota me ylläpidämme ja johon on integroitu econda-komponentti, kyseinen komponentti pyytää automaattisesti IT-järjestelmäsi verkkoselainta lähettämään tietoja econdalle markkinointi- ja optimointitarkoituksia varten. Tämän teknisen menettelyn puitteissa econda saa tietoa datasta, jota käytetään myöhemmin pseudonyymien käyttäjäprofiilien luomiseen. Näin saatuja käyttäjäprofiileja käytetään verkkokäyttäytymisen analysointiin verkkosivustomme parantamiseksi ja optimoimiseksi. Econda-komponentin kautta kerättyjä tietoja ei käytetä tunnistamiseesi ilman erillistä ja nimenomaista suostumustasi. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin tai muihin saman pseudonyymin sisältäviin tietoihin.

Voit milloin tahansa estää verkkosivustomme asettamat evästeet verkkoselaimesi asetuksista, minkä jälkeen emme enää aseta evästeitä. Kyseinen asetus käyttämässäsi verkkoselaimessa estää myös sen, että econda asettaa evästeen IT-järjestelmääsi. Lisäksi econdan jo asettamat evästeet voidaan poistaa milloin tahansa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Sinulla on myös mahdollisuus vastustaa econda-evästeen tuottamien ja tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä ja econdan suorittamaa käsittelyä. Paina tällöin lähetä-painiketta linkistä https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, joka asettaa opt-out-evästeen. Vastalauseen yhteydessä asetettu opt-out-eväste tallennetaan IT-järjestelmääsi. Jos evästeet poistetaan IT-järjestelmästäsi vastalauseen jälkeen, sinun on napsautettava linkkiä uudelleen ja asetettava uusi opt-out-eväste.

Opt-out-evästeen asettaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa sen, että verkkosivumme eivät ole enää täysin käytettävissä.

Voit estää evästeiden tallennuksen myös selaimesi asetuksista. Voit myös estää henkilötietojen tallentamisen ja lähettämisen poistamalla JavaScriptin käytöstä selaimessasi tai asentamalla JavaScript-eston (esim. https://noscript.net tai https://www.ghostery.com). Huomautamme, että nämä toimenpiteet voivat aiheuttaa sen, että kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät ole käytettävissä.

Econda suorittaa näitä käsittelytoimia ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti evästebannerin kautta.

Econdan voimassa olevat tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

13.1.2 Econda Cross Sell

Olemme integroineet econda-yhtiön komponentteja tähän verkkosivustoon. Econdan hallinnointiyhtiö on econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Saksa.

Econda Cross Sell on SaaS-työkalu, joka integroi tuotesuosituksia ja muuta dynaamista sisältöä verkkosivuihin tai verkkokauppoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi suositukset vaihtoehtoisista tuotteista tuotetietosivuilla tai myydyimpien tuotteiden listaus tuoteryhmien yleiskatsaussivuilla.

Dynaamisen sisällön laskennassa käytetään seuraavia tietoja:

 • Senhetkisen sivun kontekstista saatavat tiedot.

Tällöin ei käytetä henkilötietoja, eikä päätelaitteen muistiin ole pääsyä.

 • Tuotteiden ja niiden ominaisuuksien välisiä yhteyksiä koskevat tilastot.

Tilastot lasketaan mm. historiallisista tapahtumatiedoista. Tapahtumatietojen keräämiseen käytetään econda Analyticsin anonyymiä mittausta ja luodaan pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja. Tätä tarkoitusta varten asetetaan evästeitä, jotka käsittelevät selaimesi tunnistuksen mahdollistavia tietoja. Tällainen tieto on muun muassa IP-osoitteesi. Tieto anonymisoidaan välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen, jotta käyttäjäprofiilien yhdistäminen IP-osoitteisiin ei ole mahdollista.

Tämän tietojenkäsittelyn (Econda Analyticsin suorittaman tietojen keruun) oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 a kohdan mukainen suostumuksesi.

Jos suostumusta on pyydetty, tietojenkäsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Muussa tapauksessa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen käyttö perustuu oikeutettuun taloudelliseen etuumme tarjota palvelujamme kohdennetusti ja siten tuottaa liikevaihtoa.

Toimeksisaajamme econda GmbH käsittelee tietojasi henkilötietojen käsittelystä tehdyn sopimuksen perusteella. Toimeksisaaja ei käytä tietoja omiin tarkoituksiinsa eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Tietoja säilytetään, kunnes tietojenkäsittelyn tarkoitus lakkaa.

Econdan tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

13.2 Google-tuotteiden käyttö

13.2.1 Google Tag Manager

Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manager -palvelua. Kyseessä on evästeetön verkkotunnus, joka ei kerää henkilötietoja.

Tämän työkalun avulla voidaan ottaa käyttöön ja hallita verkkosivutunnisteita (eli HTML-elementteihin integroituja avainsanoja) käyttöliittymän kautta. Käyttämällä Google Tag Manageria voimme automatisoidusti seurata, mitä painiketta, linkkiä tai personoitua kuvaa olet aktiivisesti napsauttanut, jolloin tiedämme, mitkä verkkosivustomme sisällöt kiinnostavat sinua erityisesti.

Työkalu käynnistää myös muita tunnisteita, jotka puolestaan saattavat kerätä tietoja. Google Tag Managerilla ei ole pääsyä näihin tietoihin. Jos olet tehnyt verkkotunnus- tai evästetason deaktivoinnin, se pysyy voimassa kaikkien Google Tag Managerilla toteutettujen seurantatunnisteiden osalta.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

13.2.2 Google Analytics

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelua. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; jäljempänä ”Google”). Tässä yhteydessä luodaan pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja ja evästeitä (ks. kohta ”Evästeet”). Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä, kuten esimerkiksi

 • selaimesi tyyppi/versio,

 • käytössä ollut käyttöjärjestelmä,

 • referrer-URL (ns. viittaava sivu),

 • yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntänimi (IP-osoite) ja

 • palvelinpyynnön kellonaika,

välitetään Googlen palvelimelle USA:ssa ja tallennetaan sinne. Tietoja käytetään verkkosivuston käytön arviointiin, verkkosivuston toimintaa koskevien raporttien laatimiseen ja verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen markkinatutkimuksia ja näiden verkkosivujen tarveperusteista toteutusta varten. Nämä tiedot välitetään mahdollisesti kolmannelle osapuolelle, jos laki niin vaatii tai jos kolmas osapuoli käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjän lukuun. IP-osoitettasi ei missään tapauksessa yhdistetä muihin Googlen tietoihin. IP-osoitteet anonymisoidaan niin, että niiden määrittäminen ei ole mahdollista (IP-Masking).

Voit estää evästeiden asettamisen selainohjelmasi asetuksista; huomautamme kuitenkin, että siinä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia sivuston toimintoja niiden täydessä laajuudessa.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu evästebannerimme kautta GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Lisäksi voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keruun sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Jos et halua asentaa selaimen lisäosaa, voit varsinkin mobiililaitteiden selaimissa estää Google Analyticsin suorittaman tietojen keruun napsauttamalla seuraavaa linkkiä: Google Analyticsin poistaminen käytöstä. Opt-out-eväste asetetaan estämään tietojesi kerääminen, kun jatkossa vierailet tällä verkkosivustolla. Opt-out-eväste on voimassa vain tässä selaimessa ja vain verkkosivustoamme varten, ja se tallennetaan laitteeseesi. Jos poistat evästeet tästä selaimesta, sinun on asetettava opt-out-eväste uudelleen.

Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojasta löytyy esim. Google Analyticsin tuesta (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

13.2.3 Google Ads

Verkkosivustomme käyttää Google Ads -toimintoja, joiden avulla mainostamme tätä verkkosivustoa Googlen hakutuloksissa sekä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Palvelun tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”). Tätä tarkoitusta varten Google asettaa päätelaitteesi selaimeen evästeen, joka mahdollistaa automaattisesti kiinnostukseen perustuvan mainonnan pseudonyymin evästetunnisteen ja vierailtujen sivujen perusteella.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tietojen lisäkäsittely toteutuu vain, jos olet antanut Googlelle suostumuksesi siihen, että Google yhdistää selaushistoriasi verkossa ja sovelluksissa Google-tiliisi ja käyttää Google-tililtäsi saatuja tietoja verkkomainosten personointiin. Jos olet tässä tapauksessa kirjautunut sisään Googleen vieraillessasi verkkosivustollamme, Google käyttää tietojasi yhdessä Google Analyticsin tietojen kanssa luodakseen ja määrittääkseen kohderyhmäluetteloita laitteiden välistä uudelleenmarkkinointia varten. Tällöin Google yhdistää henkilötietosi väliaikaisesti Google Analytics -dataan kohderyhmien muodostamiseksi.

Voit poistaa evästeiden asettamisen pysyvästi käytöstä mainosasetuksia varten lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Vaihtoehtoisesti voit saada tietoa evästeiden asettamisesta Digital Advertising Alliance -järjestön osoitteesta www.aboutads.info ja määrittää siihen liittyviä asetuksia. Lopuksi voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta, ja voit päättää erikseen niiden hyväksymisestä tai estää evästeiden hyväksymisen yleisesti tai vain tietyissä tapauksissa. Jos evästeitä ei hyväksytä, verkkosivuston toiminnallisuus voi olla rajallista.

Lisätietoja sekä mainontaa ja Googlea koskevat tietosuojasäännökset löytyvät täältä: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2.4. DoubleClick

Tämä verkkosivusto sisältää DoubleClick by Google -komponentteja. DoubleClick on Googlen (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti) tuotemerkki, jonka alla markkinoidaan erityisiä verkkomarkkinointiratkaisuja mainostoimistoille ja kustantajille.

DoubleClick by Google välittää tietoja DoubleClick-palvelimelle jokaisen impression, napsautuksen tai muun toiminnan yhteydessä. Jokainen näistä tiedonsiirroista käynnistää evästepyynnön selaimellesi. Jos selain hyväksyy tämän pyynnön, DoubleClick asettaa evästeen IT-järjestelmääsi. Evästeen tarkoituksena on mainonnan optimointi ja lisääminen. Evästettä käytetään mm. käyttäjien kannalta merkityksellisen mainonnan tarjoamiseen ja näyttämiseen sekä mainoskampanjoita koskevien raporttien laatimiseen tai niiden parantamiseen. Evästeen käytöllä vältetään myös saman mainoksen näyttäminen useampaan kertaan.

DoubleClick käyttää evästetunnistetta, joka on välttämätön teknisen menettelyn toteuttamiseksi. Evästetunnus tarvitaan esimerkiksi mainoksen näyttämiseen selaimessa. DoubleClick voi myös evästetunnuksen avulla määrittää, mitkä mainokset on jo näytetty selaimessa, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Lisäksi evästetunnisteen avulla DoubleClick voi määrittää konversiot.

DoubleClick-eväste ei sisällä henkilötietoja. DoubleClick-eväste saattaa kuitenkin sisältää kampanjan lisätunnisteita. Kampanjatunnusta käytetään tunnistamaan ne kampanjat, joihin olet jo ollut yhteydessä.

Joka kerta, kun käytät tämän ylläpitämämme verkkosivuston yksittäistä sivua, johon on integroitu DoubleClick-komponentti, kyseinen DoubleClick-komponentti kehottaa IT-järjestelmäsi internetselainta välittämään tietoja Googlelle verkkomainontaa ja provisiolaskutusta varten. Tämän teknisen prosessin puitteissa Google saa tietoa datasta, jota Google käyttää myös provisiolaskutusten laatimiseen. Google voi mm. todeta, että olet napsauttanut tiettyjä linkkejä verkkosivustollamme.

Voit estää DoubleClickiä ja verkkosivustoamme asettamasta evästeitä muuttamalla milloin tahansa internetselaimesi asetuksia. Lisäksi jo asetettuja evästeitä on mahdollista poistaa milloin tahansa internetselaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.

DoubleClickin käyttö perustuu suostumukseesi, joka koskee mainittuja käsittelytoimia (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 lauseen a alakohta).

Lisätietoa ja voimassa olevat DoubleClick by Google -tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/?hl=fi.

13.3 WiredMinds

Verkkosivustollamme käytetään WiredMinds GmbH:n (www.wiredminds.de) pikselikooditekniikkaa vierailijoiden käyttäytymisen analysointiin.

Tällöin käsitellään vierailijan IP-osoitetta. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä ainoastaan yrityksen kannalta merkityksellisiä tietoja, kuten yrityksen nimi.

Luonnollisten henkilöiden IP-osoitteet suljetaan pois jatkokäytöstä (whitelist-käytäntö). IP-osoitetta ei missään tapauksessa tallenneta LeadLabiin.

Tietojenkäsittelyn yhteydessä on erityisen etumme mukaista turvata luonnollisten henkilöiden tietosuojaoikeudet. Etumme perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Keräämiemme tietojen perusteella ei missään vaiheessa ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä tunnistettavissa olevasta henkilöstä.

WiredMinds GmbH käyttää näitä tietoja luodakseen anonyymejä käyttäjäprofiileja, jotka liittyvät vierailukäyttäytymiseen verkkosivustollamme. Tällöin saatuja tietoja ei käytetä verkkosivustolla vierailevan henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Jätetään seurannan ulkopuolelle

13.4 Algolia

Käytämme verkkosivustollamme Algolia-palvelua, jonka tarjoaa Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA.

Algolian avulla voimme parantaa hakutuloksia, jotta voimme näyttää sinulle vain ne tulokset, jotka vastaavat hakukyselyäsi. Kun suoritat haun verkkosivustollamme, sinun:

- IP-osoite,

- Hakupalkkiin syöttämä teksti

- Vuorovaikutus kauppamme kanssa

välitetään Algolia Inc:lle API:n kautta. API on verkkosivustomme ja Algolian välinen rajapinta. Muita henkilötietoja ei käsitellä; erityisesti hakumerkinnöistäsi ei luoda pysyvää profiilia.

Käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Optimoidun hakutoiminnon varmistaminen verkkosivustollamme on tämän säännöksen mukainen oikeutettu etu. Henkilötietojesi siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu vakiosopimuslausekkeiden perusteella. Löydät lisätietoja osoitteesta: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämiseksi.

Lisätietoja Algolia Inc:n tietosuojasäännöksistä löydät osoitteesta: https://www.algolia.com/policies/privacy/.

13.5 Hotjar

Tämä verkkosivusto käyttää Hotjaria. Palvelun tarjoaa Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (www.hotjar.com).

Hotjar on työkalu, jolla analysoidaan käyttäjän käyttäytymistä tällä verkkosivustolla. Hotjarin avulla voimme kirjata mm. hiiren liikkeet, vieritykset ja napsautukset. Näin Hotjar pystyy myös määrittämään, miten kauan osoitin oli tietyssä kohdassa. Näiden tietojen perusteella Hotjar kokoaa ns. lämpökarttoja (heatmaps), joiden avulla voidaan päätellä, mitä verkkosivuston osia kävijät katselevat mieluiten.

Lisäksi voimme todeta, miten kauan olet viipynyt yhdellä sivulla ja milloin olet poistunut sieltä. Voimme myös todeta, missä vaiheessa yhteydenottolomakkeen täyttö keskeytettiin (ns. konversiosuppilo). Lisäksi Hotjarin avulla voidaan hankkia suoraa palautetta verkkosivustolla kävijöiltä. Tällä toiminnolla verkkosivuston omistaja pyrkii parantamaan verkkosivuston tarjontaa.

Hotjar käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka jäävät tietokoneellesi ja jotka selaimesi tallentaa. Niiden tarkoituksena on tehdä palvelustamme käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja luotettavampi. Evästeiden avulla voidaan ennen kaikkea todeta, käytettiinkö verkkosivustoa tietyllä päätelaitteella tai onko Hotjarin toiminnot poistettu käytöstä kyseisellä selaimella. Hotjar-evästeet pysyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne.

Voit määrittää selaimeen asetukset, jotka antavat ilmoituksen jokaisen evästeen asettamisesta, sallivat tai kieltävät evästeet vain tietyissä tapauksissa tai yleisesti tai poistavat evästeet automaattisesti, kun selain suljetaan. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa verkkosivuston toimintoja.

Hotjarin käyttö ja Hotjar-evästeiden tallennus perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

13.6 Bing Ads

Käytämme verkkosivustolla Bing Adsin teknologiaa (bingads.microsoft.com). Palvelun tarjoaja ja ylläpitäjä on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”). Microsoft asettaa evästeen päätelaitteeseesi, jos olet siirtynyt verkkosivustollemme Microsoft Bing -mainoksen kautta. Microsoft ja me näemme siten jonkun napsauttaneen mainosta, uudelleenohjautuneen verkkosivustollemme ja tulleen esiasetetulle laskeutumissivulle (eli konversiosivulle). Saamme vain niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat Bing-mainosta ja uudelleenohjautuivat konversiosivulle. Microsoft kerää, käsittelee ja käyttää tietoja evästeen kautta, joista luodaan pseudonyymisoituja käyttäjäprofiileja. Näitä käyttäjäprofiileja käytetään sivustolla vierailijoiden käyttäytymisen analysointiin ja mainosten näyttämiseen. Käyttäjän henkilöllisyyttä koskevia henkilötietoja ei käsitellä.

Jos et halua, että Microsoft käyttää sivustolla käyttäytymistäsi koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla, voit estää vaaditun evästeen asettamisen esim. selaimesi asetuksista estämällä evästeiden automaattisen asettamisen. Voit myös estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämisen sekä sen, että Microsoft käsittelee näitä tietoja, kun ilmoitat vastustavasi sitä seuraavan linkin kautta: https://choice.microsoft.com/en-en/opt-out. Lisätietoja tietosuojasta sekä Microsoftin ja Bing Adsin käyttämistä evästeistä löytyy Microsoftin verkkosivustolta https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement.

Bing Adsin käyttö ja Bing-evästeen tallennus perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

13.7 LinkedIn Analytics ja LinkedIn Ads

LinkedIn Insight Tag -tunniste on integroitu tähän verkkosivustoon. Sen tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tämä työkalu luo selaimeesi evästeen, joka mahdollistaa erityisesti IP-osoitteen, laitteen ja selaimen ominaisuuksien sekä sivutapahtumien määrittämisen.

LinkedIn Insight Tagin käyttö mahdollistaa sen, että tämän verkkosivuston kävijöille voidaan näyttää personoituja mainoksia LinkedInissä. Lisäksi on mahdollista luoda anonyymejä raportteja mainosten tehokkuudesta ja tietoa verkkosivustojen vuorovaikutuksesta.

LinkedIn ei jaa meille mitään henkilötietoja.

LinkedInin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy löytyy lisätietoa tietojen keräämisestä ja käytöstä sekä yksityisyyden suojaamiseen liittyvistä vaihtoehdoista ja oikeuksista. Kun olet kirjautunut LinkedIniin, voit poistaa tiedonkeruun käytöstä milloin tahansa seuraavasta linkistä: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

13.8 Visual Website Optimizer

Käytämme tällä verkkosivustolla Visual Website Optimizer -palvelua. Toiminnasta vastaava yhtiö on Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Intia.

Visual Website Optimizerilla voidaan ns. A/B-testauksen puitteissa määrittää verkkosivuston muutosten vaikutuksia (esim. syöttökenttien ja ulkoasun muutoksia).

Kun suostumus on annettu, seuraavat tiedot voidaan toimittaa VWO:lle:

 • napsautuspolut

 • (anonymisoidut) IP-osoitteet

 • elementtien käyttö

 • verkkovierailun kesto

 • selaintiedot

 • sijainti

 • vierailun päivämäärä ja kellonaika

 • laitteiden käyttöjärjestelmä.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jos et halua, että VWO kerää ja käsittelee edellä mainittuja tietoja, voit kieltäytyä antamasta suostumusta tai peruuttaa sen jatkohyödyntämisen milloin tahansa.

Lisätietoa Visual Website Optimizer -palvelusta löytyy osoitteesta https://vwo.com/privacy-policy/.

Jos et halua, että Visual Website Optimizer tallentaa sivustokäyttäytymisesi, voit vastustaa tietojen keräämistä napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://www.denios.de/?vwo_opt_out=1

14. YouTube

Olemme integroineet tähän verkkosivustoon YouTube-komponentteja. YouTube on internetin videoportaali, jossa käyttäjät voivat maksutta asettaa videoita muiden käyttäjien niin ikään maksutta katsottaviksi, arvioitaviksi ja kommentoitaviksi. YouTube mahdollistaa kaikentyyppisten videoiden julkaisemisen, minkä ansiosta internetportaalin kautta voidaan katsoa kokonaisia elokuva- ja televisio-ohjelmia, mutta myös musiikkivideoita, trailereita tai käyttäjien itsensä tekemiä videoita.

YouTuben toiminnasta vastaava yhtiö on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Ireland Limitedin, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tytäryhtiö.

Aina kun käytät verkkosivustomme yksittäistä sivua, johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), IT-järjestelmäsi internetselainta kehotetaan automaattisesti lataamaan vastaava YouTube-komponentti. Lisätietoa YouTubesta löytyy osoitteesta https://about.youtube/. Tämän teknisen menettelyn puitteissa YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla olet vieraillut.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena YouTubeen, YouTube tunnistaa, millä verkkosivustomme alasivulla vierailet, kun avaat YouTube-videon sisältävän alasivun. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot, ja ne liitetään YouTube-tiliisi.

YouTube ja Google saavat aina YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että olet vieraillut verkkosivustollamme, jos olet kirjautuneena YouTubeen samaan aikaan, kun vierailet verkkosivustollamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautatko YouTube-videota vai et. Jos et halua, että näitä tietoja siirretään YouTubelle ja Googlelle, voit estää tietojen siirron kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi ennen sivustollemme siirtymistä.

Näitä käsittelytoimia suoritetaan ainoastaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

YouTuben julkaisema tietosuojakäytäntö, joka löytyy osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi, antaa tietoa YouTuben ja Googlen suorittamasta henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä.

15. Phaina

Olemme integroineet Phaina Advise -ohjelmiston (SaaS) osia tälle verkkosivustolle. Phainaa hallinnoiva yritys on Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Saksa.

Phaina Advise tarjoaa mahdollisuuden automaattiseen neuvontaan, jossa voidaan kysyä sopivia lisäkysymyksiä aiemmin vastattujen kysymysten perusteella, jotta käyttäjän tarpeet voidaan määrittää mahdollisimman tarkasti. Haastatteluprosessin päätteeksi suositellaan annettujen vastausten perusteella tuotetta, johon voi tutustua suoran linkin kautta.

Palvelua käytettäessä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

- Puhelun päivämäärä ja kellonaika,

- selaimen tyyppi ja versio,

- IP-osoite,

- käytetty käyttöjärjestelmä,

Prosessin kulusta riippuen voidaan käsitellä muitakin haastattelussa antamiasi henkilötietoja. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Kuvattuja käsittelytoimia suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutetun etumme perusteella, joka on nopean ja kohdennetun neuvonnan tarjoaminen verkkosivuston kävijöillemme, ja näin ollen taloudellisen etumme perusteella. Oikeusperusta Phainan käytölle nykyisten tai tulevien sopimussuhteiden yhteydessä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämiseksi.

Lisätietoa Phaina GmbH:n tietosuojasäännöksistä löydät osoitteesta: https://www.phaina.com/datenschutz.

16. Oikeutesi rekisteröitynä

16.1 Oikeus vahvistukseen

Sinulla on oikeus pyytää meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinuun liittyviä henkilötietoja.

16.2 Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada meiltä milloin tahansa ja maksutta tietoja sinusta tallennetuista henkilötiedoista sekä kopio näistä tiedoista lainsäädännön mukaisesti.

16.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia sinua koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Sinulla on myös oikeus pyytää, että puutteellisia henkilötietoja täydennetään ottaen huomioon ne tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin.

16.4 Oikeus tietojen poistamiseen (GDPR:n 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan viivytyksettä sinua koskevat henkilötiedot, jos jokin laissa säädetyistä syistä täyttyy ja jos käsittely tai tallennus ei ole välttämätöntä.

16.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR:n 18 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia meiltä käsittelyn rajoittamista, jos jokin lakisääteisistä edellytyksistä täyttyy.

16.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR:n 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut käyttöömme, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot meidän estämättä toiselle rekisterinpitäjälle, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja käsittely suoritetaan automaattisesti, edellyttäen, että käsittely ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Kun käytät GDPR:n 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

16.7 Vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleisen edun mukainen tietojenkäsittely) tai f alakohtaan (tietojenkäsittely etujen tasapainottamisen perusteella).

Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia GDPR:n 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä, emme enää käsittele niitä, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Yksittäisissä tapauksissa käsittelemme henkilötietoja suoramarkkinointia varten. Voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia, joka liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele niitä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

16.8 Tietosuojaoikeudellisen suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumuksesi milloin tahansa.

16.9 Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

17. Henkilötietojen rutiininomainen tallentaminen, poistaminen ja estäminen

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi vain sen ajan, joka on tarpeen tallennustarkoituksen saavuttamiseksi, tai siltä osin kuin tästä on säädetty yritykseemme sovellettavissa laeissa ja asetuksissa.

Jos tallennustarkoitusta ei voida soveltaa tai jos säädetty tallennusaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

18. Lisätietoja

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat päätoimipaikastamme sekä tietosuojavastaavaltamme.

19. IoT-palvelut

Erillisen IoT-palveluiden käyttöä koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä: https://www.denios.fi/tietosuoja-iot

20. Lisätietoja tietosuojasta

Käsittelemme yrityksenä henkilötietoja verkkosivustollamme ja monissa muissakin prosesseissa. Voidaksemme antaa sinulle rekisteröitynä mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot myös näistä käsittelytarkoituksista, olemme koonneet ne seuraaviin käsittelytoimenpiteisiin ja täyttäneet näin GDPR:n 13 ja 14 artiklan mukaiset lakisääteiset tiedotusvelvoitteet:

Jos tarvitset lisätietoja, joita et löydä täältä tai seuraavasta yksityiskohtaisesta tietosuojaselosteesta, käänny luottamuksellisesti tietosuojavastaavamme puoleen.

21. Tietosuojaselosteen ajantasaisuus ja muuttaminen

Tietosuojaseloste on ajankohtainen, ja sen uusin versio on maaliskuulta 2022.

Verkkosivustojemme ja tarjoustemme jatkokehityksen tai muuttuneiden laki- tai viranomaisvaatimusten vuoksi tämän tietosuojaselosteen muuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi. Voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy verkkosivustolta https://www.denios.fi/tietosuoja, ja se on myös mahdollista tulostaa.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.