DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Mitä sinun tulisi tietää käyttäjänä vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteista?

Vaarallisen aineen käyttöturvallisuustiedotteessa kuvataan sekä aineesta tai seoksesta johtuvat vaaralliset ominaisuudet että toimenpiteet, joilla voidaan suojautua aineeseen liittyviltä vaaroilta. Siksi on tärkeää, että sinä käyttäjänä ymmärrät ja reagoit oikein käyttöturvallisuustiedotteen tarjoamaan informaatioon.

Olemme koonneet sinulle yhteenvedon siitä, mitä sinun joka käytät työssäsi vaarallisia aineita tulee tietää käyttöturvallisuustiedotteista.

Mikä on käyttöturvallisuustiedote ja mitä merkitystä sillä on vaarallisten aineiden käsittelyssä?

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, joka sisältää kattavat tiedot vaarallisesta aineesta tai seoksesta. Fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien lisäksi käyttöturvallisuustiedote sisältää myös tietoa mahdollisista terveys- ja ympäristöriskeistä sekä antaa ohjeistuksen tuotteen turvalliseen käsittelyyn, varastointiin ja hävittämiseen.

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat siksi välttämättömiä tietolähteitä, jotka mahdollistavat

  • vaarallisen aineen tai seoksen tunnistamisen oikein

  • kyseiseen aineeseen liittyvien mahdollisten vaarojen tunnistamisen

  • sekä asianmukaisten ja tarvittavien turvatoimien suorittamisen.

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat vaarallisten aineiden valmistajien tai toimittajien laatimia, ja niiden tarjoaminen on valmistajan lakisääteinen velvoite. Käyttöturvallisuustiedotteet tarjoavat yksityiskohtaisia ​​tietoja aineen koostumuksesta, vaarojen tunnistamisesta ja tarpeellisista turvatoimista. Siten käyttöturvallisuustiedote on tärkeä perusta riskien arvioinnille sekä ihmisten ja ympäristön suojelulle.

Mitä säännöksiä käyttöturvallisuustiedotteita kohtaan on olemassa?

Käyttöturvallisuustiedotteita säätelevät useat maailmanlaajuiset ja alueelliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden turvallinen käsittely. Olemme koonneet alle tärkeimpiä määräyksiä:

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

GHS on kansainvälisesti tunnustettu järjestelmä, joka tarjoaa yhtenäiset kriteerit vaarallisten aineiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista varten. GHS-kriteerit ovat käytössä monissa maissa ympäri maailmaa, myös EU:ssa, ja ne vaikuttavat käyttöturvallisuustiedotteiden suunnitteluun ja sisältöön. GHS määrittelee esimerkiksi tunnetut varoitusmerkit ja standardoidut vaaralausekkeet (H- ja P-lausekkeet). GHS:ssä määritellyt vaarallisten aineiden luokitukset ja merkinnät siirretään EU:n lainsäädäntöön REACH- ja CLP-asetuksilla.

CLP-asetus aineiden ja seosten luokittelua, merkitsemistä ja pakkauksia koskien

CLP-asetus on eurooppalainen asetus, joka säätelee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista EU:ssa. Yksi CLP-asetuksen päätavoitteista on määrittää, onko aine tai seos luokiteltava vaaralliseksi. Tämä johtaa tarpeeseen luoda käyttöturvallisuustiedote vaaraviestintää varten.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals):

REACH on kattava eurooppalainen asetus vaarallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista. Se säätelee käyttöturvallisuustiedotteiden rakennetta ja sisältöä sekä määrittelee vaatimukset vaarallisten aineiden valmistajien ja toimittajien käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiselle ja toimittamiselle.

Kemikaalilaki (20 § Kemikaalia koskevien tietojen kielivaatimus)

Kemikaalilaki määrää Suomen osalta, että "biosidivalmisteen ja biosidilla käsitellyn esineen, kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaisen kasvinsuojeluaineen sekä vaarallisen kemikaalin merkinnät on kirjoitettava sekä suomeksi että ruotsiksi".

Lisäksi pykälässä edellytetään, että "REACH-asetuksen 31 artiklan mukainen käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kemikaalin vastaanottajalle tämän valinnan mukaisesti joko suomen- tai ruotsinkielisenä taikka näillä molemmilla kielillä".

Kuka on vastuussa käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisesta? Mitä velvollisuuksia käyttäjillä on?

Vastuu vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteista on toimitusketjun eri toimijoilla, mukaan lukien valmistajat, jälleenmyyjät ja käyttäjät.

Vaarallisten aineiden valmistajat ovat velvollisia laatimaan voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja asettamaan ne saataville tuotteen mukana ilman pyyntöä. Näissä käyttöturvallisuustiedotteissa on oltava kaikki olennaiset tiedot vaarallisesta aineesta, mukaan lukien sen ominaisuudet, vaarat, turvallinen käsittely, varastointi, hävittäminen ja kaikki tarvittavat toimenpiteet vaaran välttämiseksi, jos normaalista käytöstä poikkeaa. Jälkimmäinen voi sisältää tulipalon, tahattoman vapautumisen, ihokosketuksen, hengityksen tai nielemisen. Valmistajat ovat myös vastuussa käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisestä, kun uutta tietoa tulee saataville tai aineen vaarat muuttuvat.

Jälleenmyyjät ovat omalta osaltaan velvollisia välittämään valmistajilta saamansa ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet asiakkailleen. Jälleenmyyjänä sinun tulee varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavilla ja että ne ovat voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten mukaisia.

Käyttäjillä on velvollisuus lukea ja ymmärtää toimitetut käyttöturvallisuustiedotteet ja soveltaa niiden sisältämät tiedot käytännössä. Työnantajan tai nimetyn turvallisuuspäällikön on laadittava riskiarvioinnit SDB:ien ja prosessien pohjalta sekä laadittava toimintaohjeet ja pelastussuunnitelmat mahdollisten riskien parhaaksi minimoimiseksi. Työntekijöiden on noudatettava näitä turvallisuuden ja terveyden suojelun varmistamiseksi työpaikalla. Tämä sisältää tietoa käytettävien vaarallisten aineiden mahdollisista vaaroista, oikeasta käsittelystä, henkilönsuojaimista, varastoinnista ja hävittämisestä. Toimenpiteiden kestävän toteuttamisen varmistamiseksi myös säännöllinen turvallisuuskoulutus on välttämätöntä! Tärkeää tietää: Käyttäjänä et voi luottaa pelkästään toimittajan "toimitusvelvollisuuteen". §6 GefStoffV velvoittaa käyttäjän hankkimaan käyttöturvallisuustiedotteen "toimittajalta tai muista hänen saatavillaan olevista lähteistä kohtuullisin vaivoin". TRGS 400 pitää myös käyttäjää vastuullisena: riskinarvioinnissa on aina käytettävä voimassa olevaa käyttöturvallisuustiedotteen versiota. Käyttäjän on tarkistettava käyttöturvallisuustiedote ilmeisen puutteellisten, ristiriitaisten tai virheellisten tietojen varalta. Tarvittaessa toimittajalta on pyydettävä oikea käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se. Jos käyttäjä ei saa tarvittavia tietoja, hänen on hankittava nämä tiedot itse tai oletettava, että vaarat, joista ei ole saatavilla tietoa, ovat olemassa ja määritettävä asianmukaiset toimenpiteet. Luettelossa vaarallisista aineista, joita käyttäjän on pidettävä, tulee sisältää viittaukset asiaankuuluviin käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Kaikkien toimitusketjun toimijoiden on arkistoitava käyttöturvallisuustiedotteet vähintään kymmenen vuoden ajan ja asetettava ne pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville.

Näiden velvollisuuksien noudattaminen varmistaa työntekijöiden turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja sovellettavien määräysten noudattamisen.

Eri toimijoiden velvollisuudet tiivistettynä

Valmistajan velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Käyttäjien velvollisuudet
Käyttöturvallisuustiedotteen ammattimainen laatiminen voimassa olevien lakien mukaisesti Käyttöturvallisuustiedotteen välittäminen asiakkaillesi Käyttöturvallisuustiedotteen hankkiminen
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen tuotteen mukana Helpon saavutettavuuden varmistaminen Uskottavuuden tarkistus
Informaation päivittäminen kun muutoksia tai uutta tietoa on saatavilla Arkistointi vähintään 10 vuoden ajan Sisältyvien tietojen toteuttaminen käytännössä (riskinarviointi, suojatoimenpiteet, käyttöohjeet)
Arkistointi vähintään 10 vuoden ajan Arkistointi vähintään 10 vuoden ajan
Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Mistä osista käyttöturvallisuustiedote rakentuu?

Käyttöturvallisuustiedote on jaettu yhteensä 16 osaan. Huomaa, että käyttöturvallisuustiedotteiden tarkka muotoilu ja sisältö voivat vaihdella valmistajan mukaan.

Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen jakso 1 sisältää perustiedot tuotteesta. Tämä sisältää tuotteen kauppanimen, tuotteen tai artikkelin numeron ja muut yksilölliset tunnisteet, kuten REACH-rekisteröintinumeron, EY-numeron tai CAS-numeron. Se kuvaa mihin tuotetta käytetään, esimerkiksi puhdistusaineena, liuottimena tai väriaineena. Lisäksi mainitaan sovellukset, joihin tuote ei sovellu, esim. kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Lisäksi ilmoitetaan valmistajan tai toimittajan nimi ja osoite sekä puhelinnumero, josta saa pikaapua hätätilanteessa (esim. myrkkyhätänumero).

Kohta 2: Mahdolliset vaarat

Käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 2 kuvataan tuotteen käsittelyyn liittyvät vaarat ja riskit. Tuotteen luokitus sovellettavien määräysten (CLP) mukaisesti on ilmoitettu sekä siihen liittyvät varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja turvalausekkeet (P-lausekkeet).

Osa 3: Koostumus / tiedot ainesosista

Käyttöturvallisuustiedotteen osa 3 tarjoaa tärkeän kuvan tuotteen kemiallisesta koostumuksesta ja antaa käyttäjille mahdollisuuden ymmärtää paremmin mahdollisia vaaroja.

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

Tämä osio sisältää tietoa ensiavun antamisesta tuotteelle altistumisen tai onnettomuuden sattuessa – esimerkiksi hengitettynä, iho- tai silmäkosketuksessa tai nieltäessä. Erityistoimenpiteitä voivat olla huuhtelu vedellä, haavojen peittäminen, saastuneiden vaatteiden riisuminen jne. Siinä kuvataan myös tärkeimmät oireet, joita saattaa ilmetä joutuessaan kosketuksiin tuotteen kanssa, kuten: Esim. ärsytys, pahoinvointi, oksentelu, huimaus, hengitysvaikeudet jne. Täältä löydät tarvittaessa myös tietoa välittömästä lääketieteellisestä avusta tai asiaankuuluvaa tietoa lääkintäalan ammattilaisille.

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 5 on tietoa siitä, kuinka tulipalot voidaan sammuttaa turvallisesti tuotteella. Täältä löydät tietoa sopivista ja sopimattomista sammutusaineista. Tarvittaessa kuvataan tulipaloihin liittyvät mahdolliset erityiset vaarat, kuten: B. myrkyllisten kaasujen tai höyryjen vapautuminen tai räjähdysvaara. Se voi myös sisältää erityisiä suosituksia palontorjunta- ja suojavarusteista, joita pelastustyöntekijöiden tulee käyttää.

Kohta 6: Toimenpiteet vuodon tai päästön tapahtuessa

Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 6 on tärkeää varautuaksesi vahingossa tapahtuviin päästöihin ja minimoimaan mahdolliset ympäristövaikutukset. Henkilökohtaisten toimenpiteiden, kuten henkilönsuojainten, lisäksi tässä keskitytään pääasiassa suosituksiin siitä, kuinka tuotteen vapautumisesta aiheutuvat ympäristövahingot voidaan minimoida. Tämä voi sisältää toimenpiteitä vapautuneen tuotteen hillitsemiseksi ja valvomiseksi sekä asianmukaisia ​​puhdistus- ja hävitysmenetelmiä. Esimerkiksi sideaineiden, keräysastioiden tai erityisten puhdistusmenetelmien käyttö.

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 7 on ohjeita tuotteen turvallisesta käsittelystä. Tämä voi sisältää henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) käyttöä, hygieniatoimenpiteiden noudattamista tai muita erityisiä varotoimia. Tuotteen turvallista varastointia koskevia suosituksia annetaan, mukaan lukien sopivat lämpötila-alueet, ilmanvaihtovaatimukset, räjähdyssuojatoimenpiteet tai muut erityiset säilytysolosuhteet. Kohdasta 7 löydät myös tiedot vaarallisen aineen varastointiluokista, joista voit johtaa mahdollisia yhteisvarastoinnin kieltoja tai rajoituksia.

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 on selkeät ohjeet altistumisen minimoimisesta ja tuotteen turvallisen käsittelyn varmistamisesta mahdollisten terveysriskien vähentämiseksi. Tämä sisältää suositellut työperäisen altistumisen raja-arvot sekä valvontatoimenpiteet altistumisen rajoittamiseksi, kuten toimenpiteet iho- ja silmäkosketuksen välttämiseksi tai toimenpiteet savun, pölyn tai aerosolien hengittämisen välttämiseksi. Erityisiä vaatimuksia annetaan siitä, mitä henkilönsuojaimia on käytettävä vaarallista ainetta käsiteltäessä.

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kohdassa 9 on yleiskatsaus tuotteen fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista, jotka ovat tärkeitä turvallisen käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen kannalta. Tämä sisältää tiedot ulkonäöstä (esim. kunto, väri), haju, pH-arvo, kiehumispiste, sulamispiste, leimahduspiste, räjähdysrajat, tiheys, liukoisuus, viskositeetti ja muut asiaankuuluvat ominaisuudet. Tietoja annetaan myös tuotteen stabiilisuudesta, mahdollisista reaktioista muiden aineiden kanssa ja olosuhteista, joissa tuote saattaa muuttua epästabiiliksi.

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Kohdan 10 tarkoituksena on tiedottaa käyttäjälle mahdollisista reaktiovaaroista ja antaa ohjeita tällaisten vaarojen välttämiseksi. Tietojen lisäksi olosuhteista tai aineista, joissa tuote voi reagoida tai joiden kanssa tuote voi reagoida, annetaan myös tietoja mahdollisista vaarallisten kaasujen, höyryjen tai lämmön vapautumisesta tietyissä reaktioissa. Tarjolla on suosituksia vaarallisten reaktioiden välttämiseksi ja toimenpiteitä reaktioiden hallitsemiseksi tai hillitsemiseksi.

Kohta 11: Toksikologiset tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 11 sisältää tiedot tuotteen toksikologisista tiedoista. Tämä sisältää tiedot akuutista myrkyllisyydestä, ihon ja silmien ärsytyksestä, herkistymismahdollisuudesta, mutageenisuudesta, syöpää aiheuttavista ominaisuuksista ja muista mahdollisista terveysvaikutuksista. Tietoja annetaan myös tuotteelle altistumisen mahdollisista oireista ja vaikutuksista sekä akuuteista ja kroonisista terveysriskeistä. Lisäksi voidaan toimittaa tietoja tuotteen myrkyllisyydestä tietyille kohde-elimille tai tietyille väestöryhmille.

Kohta 12: Ympäristötiedot

Kohdan 12 tarkoituksena on tiedottaa käyttäjille tuotteen mahdollisista ympäristövaikutuksista. Tämä sisältää tiedot ympäristömyrkyllisyydestä, pysyvyydestä ja hajoavuudesta, biokertyvyyspotentiaalista ja muista mahdollisista ekologisista vaikutuksista. Toimenpiteitä ympäristövahinkojen estämiseksi tai roiskeiden tai päästöjen käsittelemiseksi voidaan suositella.

Osa 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Kohdan 13 tarkoituksena on antaa käyttäjille selkeät ohjeet tuotteen turvallisesta hävittämisestä ja varmistaa, että tämä tapahtuu sovellettavien määräysten ja ympäristöstandardien mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote sisältää ohjeita ja suosituksia jäännösmäärien, saastuneen materiaalin, pakkausten ja saastuneiden säiliöiden turvallisesta ja ympäristöystävällisestä hävittämisestä. Tuotteen hävittämisestä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti on myös annettu sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi voidaan antaa tietoja tuotteen luokittelusta vaaralliseksi jätteeksi tai erityisten hävittämismenettelyjen tarpeesta. Valmistajasta riippuen löydät täältä myös asianmukaisen jätekoodin jäteluetteloasetuksen (AVV) mukaisesti.

Osa 14: Kuljetustiedot

Kohdassa 14 on ohjeet turvalliseen kuljetukseen. Pakkaamista, merkintöjä ja muita kuljetuksen aikaisia ​​turvatoimia koskevat erityisvaatimukset on määritelty. Lisäksi voi olla tietoa kuljetusrajoituksista tai määräyksistä kansallisten tai kansainvälisten määräysten mukaisesti. Tyypillisesti täältä löydät myös vaarallisen aineen YK-numeron, kuljetuksen vaaraluokan ja pakkausryhmän.

Kohta 15: Lainsäädäntö

Kohdan 15 tarkoituksena on antaa käyttäjille yleiskuva tuotteeseen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja määräyksistä sen varmistamiseksi, että tuotetta käytetään ja käsitellään asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Kohta 16: Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 16 sisältää lisätietoja, jotka voivat olla merkityksellisiä tuotteen turvallisen käsittelyn kannalta. Näitä ovat esimerkiksi tiedot erityiskoulutuksesta tai koulutustarpeista tai viittaukset muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin tai lähteisiin.

Käyttöturvallisuustiedotteiden uskottavuuden tarkastus

Käyttöturvallisuustiedotetta käytettäessä on erittäin tärkeää tarkistaa sen uskottavuus etukäteen. Yksi ensimmäisistä vaiheista on tarkistaa CAS-numero (Chemical Abstracts Service) ainetietokannasta. Syöttämällä CAS-numero voidaan tarkistaa, vastaako määritetty aine todella olemassa olevia tietoja.

Toinen tärkeä näkökohta on käyttöturvallisuustiedotteen kohta 9, jossa luetellaan kyseisen aineen kemialliset ominaisuudet. On varmistettava, että määritellyt ominaisuudet vastaavat käyttöturvallisuustiedotteessa lueteltuja GHS-symboleja (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals).

Lisäksi käyttöturvallisuustiedotetta tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota myös muihin asiaankuuluviin tietoihin, kuten aineen oikea luokittelu sovellettavien määräysten mukaan sekä määrätyt käsittelyn, varastoinnin ja hävittämisen turvatoimenpiteet.

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulkinta ja sopivien turvatoimenpiteiden johtaminen

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulkitseminen edellyttää huolellista lukemista, etikettien ymmärtämistä, vaarojen ja riskien arviointia sekä asianmukaisten turvatoimien johtamista. On erittäin tärkeää, että vaarallisia aineita käsittelevillä ihmisillä on tarvittava asiantuntemus tulkita käyttöturvallisuustiedotteita oikein ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin terveytensä ja turvallisuutensa suojelemiseksi. Erityisesti lain edellyttämän riskiarvioinnin laatiminen edellyttää kattavaa tietoa käyttöturvallisuustiedotteiden ammattimaisesta tulkinnasta.

Vaarojen ja riskien arviointiin sisältyy vaaravaroitusten ja -kuvausten analysointi, jotka sisältävät tietoa vaarojen tyypistä ja vakavuudesta. Vain ymmärtämällä nämä vaarat voidaan tehdä tietoinen arvio vaarallisen aineen käsittelyyn tai altistumiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Keskeinen näkökohta käyttöturvallisuustiedotteiden tulkinnassa on asianmukaisten turvallisuustoimenpiteiden johtaminen. Tämä edellyttää käyttöturvallisuustiedotteen suositusten ja ohjeiden huolellista lukemista. Se voi sisältää tietoja altistumisrajoituksista, kuten sallituista työperäisistä tai biologisista rajoista, teknisistä toimenpiteistä, kuten ilmanvaihtojärjestelmät, poistoilmanvaihto tai suljetut järjestelmät, ja henkilönsuojaimista, kuten suojavaatetusta, käsineistä, silmiensuojaimista ja hengityssuojaimista. Kaikki nämä tiedot on otettava huomioon riskinarvioinnissa ja muutettava suojauskonseptiksi.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.