DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Hätä- ja silmäsuihkut - vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Silmävammat ovat jokaisessa työpaikassa yleisiä. Joka vuosi sadat ihmiset loukkaavat silmänsä työssä. Noin joka kymmenes näistä loukkaantumisista vaatii vähintään päivän poissaoloa parantuakseen. 10-20% työpaikan silmätapaturmista aiheuttaa väliaikaisen tai pysyvän silmävaurion.

Asiantuntijoiden mukaan 90% näistä tapaturmista olisi voitu välttää oikeiden välineiden käytöllä. Ensimmäinen toimenpide on ehkäistä vammoja ennen niiden syntymistä. Toisessa vaiheessa varmistat laadukkailla ja oikein sijoitetuilla silmä- ja hätäsuihkuilla työntekijöiden saavan välitöntä ensiapua paniikkia aiheuttavaan tilanteeseen, jossa vaarallisia aineita on päässyt silmään.

Lue tämä kattava FAQ hätä- ja silmäsuihkusta ennen ryntäämistä suihkuostoksille. Olemme siinä vastanneet 10 yleisimpään kysymykseen, joita asiakkaamme ovat kysyneet ennen suihkujen ostamista.

1. Mikä on hätäsuihku?

Hätäsuihkut ja silmäsuihkut ovat oleelliset varusteet jokaisessa työpisteessä, joissa käsitellään kemikaaleja, vaarallisia aineita tai on riski pienpartikkeleiden joutumiselle silmään.

Hätäsuihkut on suunniteltu puhdistamaan koko vartalo. Niiden tulisi tuottaa vettä ainakin 50.8 cm halkaisijalla olevalle alueelle. Tämä takaa sen, että koko vartalo puhdistuu pelkän pään sijasta.

Silmäsuihkut on suunniteltu puhdistamaan silmien alue ja niiden tulisi tuottaa vettä molempiin silmiin samanaikaisesti. Veden virtauksen tulisi olla vähintään 1,5l minuutissa 15minuutin ajan

Ensimmäiset 10-15 sekuntia ovat kriittisimmät kemikaalin päästessä silmään. Ensiavun viivästyminen jopa sekunneilla on todettu aiheuttavan kriittisiä vaurioita. Työskentelypisteen välittömässä läheisyydessä olevat suihkut mahdollistavat loukkaantuneen välittömän ensiavun. Näin vaaralliset kemikaalit saadaan pois silmästä välittömästi.

Näiden tuotteiden on todettu vähentävän merkittävästi riskiä työtapaturmista johtuville loukkaantumisille.

2. Vaativatko lait hätäsuihkujen käyttöä?

On paljon lakeja ja säädöksiä, jotka määrittävät hätäsuihkujen käyttöä ja niiden vaatimuksia.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (3.6.2005/390) asettaa toiminnanharjoittajille velvollisuuksia:

9 § Huolehtimisvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin ja räjähteen määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi.

10 § Onnettomuuksien ehkäiseminen

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niistä ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi. (10.4.2015/358)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) täydentää:

79 § Hätäsuihkut ja silmähuuhtelupisteet

"Kohteissa, joissa on terveysvaaraa aiheuttavien kemikaaliroiskeiden vaara, on oltava hätäsuihku ja silmähuuhtelulaite helposti luokse päästävässä paikassa."

Tukes ohje: Vaarallisten kemikaalien varastointi 2015

" Täyttö- ja tyhjennyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on yleensä oltava silmähuuhtelupaikka sekä hätäsuihku, josta tulee lämmintä vettä. Hätäsuihkut ja silmänhuuhtelupaikat merkitään hyvin ja niiden edustat pidetään vapaana. "

Työsuojeluhallinto: Ensiapuvalmius työpaikoilla 2013

"Työpaikoilla, joissa on palo- tai räjähdysvaara taikka syövyttävien ja myrkyllisten kemikaalien roiskumisvaara, tulee varustukseen kuulua silmien huuhteluun tarkoitettu laite sekä hätäsuihku. Nopea hätäsuihkuun tai silmän huuhteluun pääsy voi ehkäistä vakavien silmä- ja palovammojen synnyn. Suihkut tulee testata säännöllisesti, ja varmistua niissä käytettävän veden lämpötilan sopivuudesta."

3. Pitääkö riskianalyysissä huomioida hätäsuihkut?

On syytä miettiä riskianalyysissä tarvitseeko teidän asentaa hätäsuihkuja toimitiloihinne. Onko käytössä vaarallisia aineita, joilla on mahdollisuus päätyä työntekijöiden iholle tai silmiin. Jos näin on, on varauduttava antamaan siihen ensiapua.

Tärkeimmät mietittävät asiat hätäsuihkujen ja silmäsuihkujen suhteen on suihkujen määrä, sijoittelu ja niiden toiminnallisuudet.

Käyttöturvallisuustiedotteet
Jos vaarallisia aineita käytetään yrityksessänne, ovat käyttöturvatiedotteet (KTT) tulleet varmasti jo tutuiksi. Ne pitävät sisällään tärkeät tiedot riskianalyysia varten. Kunkin aineen ensiapuohjeet ovat kriittisen tärkeitä mietittäessä toimenpiteitä työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

4. Voinko käyttää tavallista vesipistettä hätäsuihkun sijaan?

Tätä EI suositella.

Hätätilanteessa tärkein asia veden suhteen on välitön, tehokas ja riittävä veden virtaus. Vain tähän käyttöön suunnitellut suihkut voivat tuottaa tarvittavan lopputuloksen riittävällä virtausmäärällä ja oikealla leviämisellä. Niissä on myös monta erikoisominaisuutta, joita tavallisista vesipisteistä et löydä. Näitä ovat esimerkiksi erityismuotoillut silmäkupit, jotka auttavat pitämään silmää auki ja johtamaan veden oikeaan paikkaan.

Hätäsuihkut ovat tarkkaan standardisoituja. Vähimmäisvaatimukset on asetettu EN 15154 - Eurooppalainen turvallisuusasetus hätä- ja silmäsuihkuista - mikä on jaettu kuuteen osaan:

Osa 1 "Vartalosuihkut vesiyhteydellä laboratorioihin"
Osa 2 "Silmäsuihkut vesiyhteydellä"
Osa 3 "Vartalosuihkut ilman vesiyhteyttä"
Osa 4 "Silmäsuihkut ilman vesiyhteyttä"
Osa 5 "Vartalosuihkut vesiyhteydellä muihin kuin laboratorioihin"
Osa 6 "Usean suuttimen vartalosuihkut muihin kuin laboratorioihin"

i

Hyvä tietää: DENIOS hätäsuihkut ovat kaikki täysin EN 15154 mukaisia.

Haalea vesi

Amerikkalainen ANSI Standardi (Z358.1-2009), joka asettaa myös pohjan kansainvälisille vaatimuksille, avaa haalean veden merkitystä. Lääketieteen ammattilaiset ovat suositelleet haalean veden (16°C – 38°C ) käyttöä kemikaalisten vammojen ensiapuun. Yli 38°C lämpöisen veden on todettu kiihdyttävän aineiden reagointia silmän ja kudosten kanssa, kylmä alle 16°C vesi taas voi aiheuttaa hypotermistä shokkia.

Haalea vesi voidaan tuottaa suihkuihin eri tavoilla, yleisin tapa on käyttää termostaattisekoitinta, joka sekoittaa kylmän ja kuuman veden jotta haalean veden lämpötila saavutetaan. Näiden sekoittimien tulisi pitää sisällään kuuman veden sulku estääkseen tulikuuman veden tulon ja kylmän veden ohitus mikäli kuuman veden tulo on estynyt.

5. Mikä hätäsuihku on minulle paras?

DENIOS verkkokaupasta löydät kattavan valikoiman suihkuja eri tiloihin ja käyttöympäristöihin.

Mutta mikä on oikea suihku sinulle? Olemme luoneet kattavan valintaoppaan helpottamaan valintaasi.

6. Mitä pitää huomioida ennen hätäsuihkun asentamista?

Sijoittaminen

Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että työntekijät pääsevät hätäsuihkulle 10 sekunnissa työpisteeltään hätätilanteessa. Joidenkin aineiden ensiapuohjeissa suositellaan ensiapua jopa alle 5 sekunnissa altistumisesta aineelle.

Esteettömyys

Näin lyhyessä annetussa ajassa työntekijöillä ei ole aikaa siirtää esteitä tai etsiä kiertotietä. On siis elintärkeää pitää kulku suihkuille esteettömänä. Mieti asiaa omalle kohdallesi, olet saanut roiskeita silmiisi ja törmäilet teräviin kulmiin tai ensiavun saaminen viivästyy siirrellessäsi laatikoita edestäsi.

Lattiamerkinnät ovat yksi tapa varmistaa, että reitti suihkuille on kaikille nähtävissä.

On myös tärkeää ettei ihmisiä pakoteta kulkemaan portaita, avaamaan ovia tai ylittämään ramppeja matkalla hätäsuihkulle. Sijoita suihkut samaan kerrokseen paikkojen kanssa, joissa on vaara saada kemikaaleja vartalolle

Näkyvyys

On myös tärkeää, että tärkeät turvavälineet- suihkut ovat jatkuvasti näkyvillä ja nähtävissä. Merkitse turvavarusteet selkeästi tarvittavilla merkinnöillä: Hätä- ja silmäsuihkujen merkinnät.

7. Mitä työntekijöiden tulee tietää hätäsuihkuista?

Pääsääntöisesti loukkaantuneet ihmiset panikoivat. On äärettömän tärkeää tarjota työntekijöille kaikki tarvittava tieto hätäsuihkujen sijainnista ja käytöstä. Tämäkään ei riitä. Jokaisen tulee myös harjoitella niiden käyttö. Niin kuin kaikessa harjoittelussa, sitä tulee harjoitella riittävästi. Testaa työntekijöitäsi pistokokein, missä on hätäsuihku? Näin turvaat heidän terveyttään, kun he osaavat toimia paniikkitilanteessa oikein.

On erilaisia tapoja harjoitella, turvallisuuskävelyä, jonka aikana tutustutaan eri turvavälineisiin ja niiden sijaintiin. Laitekoulutus, jossa koulutetaan kunkin laitteen käyttö. Ensiapukoulutus, jolla annetaan valmiudet erilaisten tilanteiden ja loukkaantumisten ensiapuun. Hätätilanneharjoituksissa testaat työntekijöidesi osaamisen turvallisuusasioissa: löytävätkö hätäsuihkut, poistumistiet ja kokoontumispaikat.

Jokaisen työntekijän tulisi osata vastata ainakin seuraaviin kolmeen kysymykseen:

Milloin minun tulee käyttää hätäsuihkua?
Informoi työntekijöitä mahdollisista riskeistä ja perehdytä riskianalyysiin. Kouluta oikeat ensiaputoimenpiteet, heidän tulee tietää tilanteet joissa välitön puhdistautuminen suihkulla on tarpeellista. Sisällytä käyttöohjeet turvallisuussuunnitelmaan.

Missä yrityksen hätäsuihkut sijaitsevat?
Näissä loukkaantumisissa nopeus on valttia. Jokaisen tulee tietää mistä suihkut löytyvät. Merkitse ne selkästi ja lisää pelastuspiirroksiin merkinnät suihkuista.

Miten käytän suihkua?
Jokaisen tulee osata käyttää suihkua hätätilanteessa. Yksinkertaiset laitteet tulee silti kouluttaa. Näytä miten suihku toimii ja miten oikeaoppinen puhdistautuminen suoritetaan. Useimmat vartalosuihkut laukaistaan käyttöön vetokahvalla. Silmäsuihkuissa puolestaan on usein työnnettävä laatta tai kupu. Tunne ensiapuvälineenne ja varmistu kaikkien osaavan oikeat toimintatavat. Varmistu myös, että jatkotoimenpiteet evakuoinnin mahdollistamiseksi ovat hallussa.

Lisäksi suosittelemme, että toimintaa onnettomuustilanteissa harjoitellaan säännöllisesti.

8. Mitä jätevedelle tapahtuu?

Asianmukainen jäteveden hävittäminen on mietittävä suihkua asennettaessa. Viemärit, jäätävät olosuhteet ja käytettävät kemikaalit on kaikki otettava huomioon sitä suunniteltaessa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä paikallisiin viemäri- ja ympäristöasiantuntijoihin asian tiimoilta. Näin varmistutte kokonaisuuden toimivuudesta. Jos nämä ovat jo etukäteen kunnossa - mahtavaa, voitte siirtyä suoraan asentamaan suihkua.

9. Kuinka usein hätäsuihku tulee huoltaa?

Sekä hätä-, että silmäsuihkulle paras käytäntö on tarkastuttaa se vuosittain ammattilaisen toimesta. Tämän lisäksi käytännön toimivuus on hyvä tarkastaa vähintään kuukausittain. Silmäsuihkut on syytä tarkastaa viikoittain, jotta minimoidaan riski veden pilaantumisesta.

10. Miten testaan hätäsuihkujen toimivuuden?

Säännöllinen hätäsuihkun tarkastaminen on tarpeen varmistuaksenne siitä, että hätäsuihku toimii varmasti hädän hetkellä. Säännöllinen käyttö myös varmistaa, että hanat ja venttiilit toimivat tehokkaasti. Veden päästessä virtaamaan pienenee myös riski veden pilaantumisesta, tämä on oleellista etenkin silmäsuihkuilla.

Testauksen aikana arvioi virtausta, veden jakaantumista ja vedenlaatua. Helpon testaamisen mahdollistamiseksi meiltä löytyy myös siirrettävä hätäsuihkun testausvaunu.

Tämän paketin julkaisemisen jälkeen meiltä on paljon kysytty ohjeita suihkujen tarkastamiseen liittyen. Laadimmekin oman ohjepaketin suihkujen tarkastamisesta.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Lisää samasta aiheesta

Ladataan…
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.