DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Öljyn ja kemikaalien varastointi valuma-altaan päällä

Vaikka vanha sanonta kuuluu, ettei pisara merta tee, se on kuitenkin riittävästi saastuttamaan jopa 1000 litraa vettä, silloin kuin tuo pisara on öljyä. Pelkästään jo moraalisista syistä jokaisen yrityksen tulisi tehdä kaikki mahdollinen öljyvahinkojen torjumiseksi ja ympäristövahinkojen syntymisen estämiseksi. Lainsäädännön osalta yritysten vastuusta maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvuotojen torjuntaan säädetään Öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009). Laissa säädetään myös vuodon aiheuttaneen toimijan korvaus- ja rikosoikeudellisesta vastuusta sekä velvollisuudesta varautua vuotoihin asianmukaisesti. Oikeanlainen valuma-allas on edullinen sekä tehokas tapa torjua öljy sekä kemikaalivuodot.

Huomioi ainakin nämä 3 asiaa

1. Millaista ainetta on tarkoitus varastoida?

Tiedätkö miten varastoitava neste tulee huomioida valuma-allasta valittaessa? Valuma-altaan valmistusmateriaalin tulee olla yhteensopivaa varastoitavan nesteen kanssa. Vesistöille vaarallisten ja helposti syttyvien aineiden, kuten öljyn ja maalien, varastointiin soveltuu parhaiten teräksinen valuma-allas, joita on saatavana sinkittynä tai maalattuna. Aggressiivisten kemikaalien kuten voimakkaiden happojen tai emästen säilyttämiseen suosittelemme joko muovisia tai rst valuma-altaita. Helposti muistettava nyrkkisääntö oikean materiaalin valintaan on, että valuma-altaan tulisi olla samaa materiaalia kuin tuotteen varsinainen pakkaus. Esimerkiksi öljy varastoidaan tavallisimmin metallisiin 200 L tynnyreihin, jolloin myös öljytynnyrin valuma-altaaksi paras valinta on teräsallas. Löydät tästä taulukosta apua valuma-altaan materiaalin valintaan monien yleisimpien aineiden osalta.

2. Kuinka suuren valuma-altaan tarvitsen?

Mikä on valuma-altaan oikea vetoisuus? Suomessa valuma-altaan vetoisuuden laskemiseen ei ole selkeää kaavaa, vaan lainsäädännön mukaan valuma-altaan vetoisuuden tulee olla riittävä. Vakiintuneena käytäntönä on, että altaan tilavuuden tulee vastata suurimman yksittäisen astian tilavuutta. Tällöin esimerkiksi 1000 litran IBC-kontin säilyttämiseen käytetyn valuma-altaan vetoisuuden tulee olla vähintään tuhat litraa. Yleensä tämän vetoisuuden päälle lisätään noin 10% turvamarginaali, jolla varaudutaan tilanteeseen, jossa valuma-altaan pohjalla on hieman jo ennestään vuotanutta nestettä. Tuhannen litran vetoisuus noin 10% turvamarginaalilla riittää myös useamman IBC-kontin varastointiin saman altaan päällä, koska lähtökohtana on, ettei useampi astia pääse rikkoitumaan samanaikaisesti. Vastaavasti esimerkiksi neljän 200 litran öljytynnyrin varastointiin mitoitetun valuma-altaan tulee olla vetoisuudeltaan vähintään 200 litraa + turvamarginaali. Suojelualueilla vaatimuksena on, että 100% varastoitavasta määrästä on mahduttava valuma-altaaseen.

3. Mahdolliset erityistarpeet tai toiminnallisuudet?

Mieti valuma-altaan käyttökohdetta tai sen käyttöön liittyviä haasteita? Annostellaanko varastoitavista pakkauksista nestettä pienempiin astioihin? Tai pitääkö varastoitavaa nestettä kuljettaa eri työpisteiden välillä? Täyttötasolliset valuma-altaat mahdollistavat turvallisen annostelun kannuihin tai muihin pieniin astioihin. Pyörälliset tynnyreiden valuma-altaat tekevät liikuttelusta eri työpisteiden välillä helppoa ja vältyt tynnyrin nostelulta. Jos tarve on erityisen matalalle valuma-altaalle, suosittelemme tutustumaan myös allastettuihin lattiaelementteihin, joiden avulla voit peittää halutun suuruisen lattia-alan.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Onko minulla velvollisuus varastoida vaaralliset aineet valuma-altaassa tai altaan päällä?

Suomessa lainsäädäntö ei suoranaisesti velvoita juuri valuma-altaiden käyttöä, mutta toiminnanharjoittajalla on velvollisuus huolehtia siitä, etteivät kemikaalit tai muut vaaralliset aineet kuten erilaiset öljyt tai polttoaineet pääse vuodon sattuessa valumaan maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

TUKES:in Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta (2019) -oppaassa todetaan asiasta seuraavasti:

"Kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan yrityksen velvollisuutena on kaikissa tilanteissa huolehtia siitä, että mahdollisen vuodon sattuessa kemikaalit eivät pääse maaperään, vesiin tai viemäriin ja että vuoto voidaan kerätä talteen mahdollisimman lähellä vuotokohtaa." (s. 1)

"Lähtökohtana vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa on vuotojen estäminen. Jos vuoto kuitenkin sattuu, se on hallittava niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle tai viemärilaitoksen toiminnalle. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että mahdollisen vuodon sattuessa kemikaalit eivät pääse maaperään, vesiin tai viemäriin. Lisäksi vuoto tulee voida kerätä talteen mahdollisimman lähellä vuotokohtaa ja sitä on tarvittaessa voitava varastoida riittävän kauan jatkokäsittelyä varten." (s. 4)

Valuma-allas on toimiva ja samalla kustannustehokas ratkaisu vaarallisten aineiden vuotojen hallintaan, joka oikein mitoitettuna estää nesteen valumisen maaperään, vesistöön tai viemäriin. Lisäksi valuma-allas voidaan tarvittaessa helposti siirtää eri paikkaan, toisin kuin silloin jos vuotojenhallinta on ratkaistu rakenteellisesti.

Millainen valuma-allas soveltuu palavien nesteiden varastointiin?

Palavia nesteitä varastoitaessa valuma-altaan tulee olla palamatonta materiaalia, kuten terästä tai ruostumatonta terästä. TUKES ohjeistaa, että "palavan nesteen säiliöiden suoja-altaan tai vallitilan tilavuus on vähintään 110 % siihen sijoitetun suurimman yksittäisen säiliön suurimmasta nestetilavuudesta".

Mitä on huomioitava varastoitaessa helposti syttyviä nesteitä?

Varastotilan on oltava asianmukainen, eli siellä on oltava pysyvä ilmanvaihto, räjähdyssuojaus (esim. Atex-työkalut) ja rakenteellinen palosuojaus. Luonnollisesti myös valuma-allas tulisi olla palonkestävästä materiaalista eli teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu.

Voinko varastoida kahta eri ainetta saman valuma-altaan päällä?

Ota selvää voiko aineiden yhteisvaikutuksesta syntyä kemiallinen reaktio, jonka seurauksena syntyy vaarallisia kaasuja. Tai onko syntynyt seos hyvin syttymisherkkä. Tietoa eri aineiden yhteensopivuudesta saat esimerkiksi TUKES:in (2012/2015) julkaiseman "Vaarallisten kemikaalien varastointi" -oppaan liitteenä (Liite 9) olevasta kemikaalien yhteensopivuustaulukosta. Lisäksi kannattaa tutustua käytössäsi olevan tuotteen mukana toimitettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen, jossa saattaa olla maininta ko. aineen yhteisvarastointiin liittyvistä rajoituksista.

Mitä jos varastoitavaa ainetta pääsee valumaan altaan ulkopuolelle?

Tehokkain ja turvallisin tapa poistaa vuotanut neste (esim. öljy) on käyttää kyseiselle aineelle suunniteltuja imeytystarvikkeita. DENSORB imeytystarvikkeita on saatavilla kolmessa eri tuotesarjassa (Oil, Universal ja Special). Helpoin tapa varautua vuototilanteisiin on hankkia soveltuva vuodontorjuntapakkaus.

Kannattaako valita valuma-allas ritilällä vai ilman ritilää?

Molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät puolensa. Kun tynnyri sijoitetaan suoraan valuma-altaan pohjalle säästetään korkeudessa. Tämä vaihtoehto voi olla avuksi jos varastotilassa on rajoituksia korkeuden suhteen. Kuitenkin samalla valuma-altaan kapasiteetti kutistuu tynnyrin tilavuuden mukaisesti. Tällöin esimerkiksi ritilän kanssa kahdelle tynnyrille mitoitettu allas riittääkin enää vain yhdelle tynnyrille.

Ritilällisen valuma-altaan etuna on altaan vetoisuuden säilyminen mahdollisimman suurena. Lisäksi mahdolliset vuodot päätyvät altaan pohjalle eivätkä likaa altaan päällä säilytettävää astiaa. Lisäksi etenkin suurien astioiden kuten tynnyrin tai IBC-kontin asettaminen ritilän päälle onnistuu paljon helpommin kuin jos se täytyisi sijoittaa suoraan altaaseen.

Mikä on valuma-altaan kantavuus?

Valuma-altaiden kantavuus vaihtelee eri mallien välillä. Yleensä valuma-altaan ja laskutasona toimivan ritilän kantavuus on vähintään kaksinkertainen suunniteltuun käyttötarkoitukseen nähden. Esimerkiksi kahden tynnyrin valuma-allas kestää jopa neljän tynnyrin painon. Autamme mielellämme selvittämään jonkin tietyn allasmallin kantavuuden.

Tarvitsenko minun käytössäni olevalle aineelle valuma-altaan?

Oletko tutustunut tuotteen käyttöturvatiedotteeseen? Suosittelemme valuma-altaan käyttöä ainakin kaikille vesistölle vaarallisille aineille sekä ihmisille tai ympäristölle haitallisille aineille. Luonnollisesti myös muiden nesteiden kohdalla valuma-allas on tehokas apu vuotojen estämiseen.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.