DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Riskitekijät: Yleisimmät vaaralähteet

Mitä riskitekijöitä työpaikalla voi esiintyä? Fyysisestä rasituksesta ja meluhaitasta kemiallisiin riskeihin ja sähkövaaroihin - jokapäiväisessä työelämässä on lukuisia vaaratekijöitä, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Tarjoamme sinulle esimerkinomaisen yleiskatsauksen yleisimpiin riskitekijöihin työpaikalla. Lisäksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden ladata käytännönläheisen yleiskatsauksen näistä riskitekijöistä PDF-muodossa sekä ilmaisen tarkistuslistan, jonka avulla voit tehokkaasti tunnistaa ja minimoida riskit yrityksessäsi. Luo itsellesi ja työntekijöillesi turvallinen työympäristö puuttumalla tietoisesti mahdollisiin vaaratekijöihin.

Mitä ovat riskitekijät? - Määritelmä

Vaaratekijät ovat olosuhteita tai muuttujia, jotka lisäävät haitallisten tapahtumien tai sairauksien riskiä. Ne voivat liittyä yksilöihin, ryhmiin tai organisaatioihin, ja ne voivat olla peräisin esineistä, ihmisistä tai eläimistä. Riskitekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on usein ensimmäinen askel riskin minimoimiseksi tarkoitettujen toimintastrategioiden kehittämisessä.

Vaaratekijä on siis ryhmä vaaroja, joille on ominaista samankaltaiset vaaralähteet tai vaikutusominaisuudet. Vaaratekijät luokitellaan kahteen ryhmään:

 • vammoja aiheuttavat vaaratekijät, jotka voivat johtaa vammoihin tai onnettomuuksiin

 • sairauksia aiheuttavat vaaratekijät, jotka voivat johtaa työperäisiin sairauksiin

Vaaratekijät ovat piileviä, yleensä ennakoitavissa, eivätkä useinkaan esiinny yksin. Vaaralähteen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse johtaa vaaraan, vaan ominaisuus on se, joka muuttaa vaaralähteen vaaraksi. Esimerkki: Työskentelet laboratoriossa. Vaaralliset aineet eivät aluksi aiheuta vaaraa, koska niitä säilytetään turvallisesti. Kun kuitenkin tyhjennät kemikaalia, läikkyy muutama tippa nestettä. Vastaava vaaratekijä olisi tällöin vaarallisesta aineesta johtuva vaara.

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa (Työturvallisuuslaki 738/2002).


Yhteenvetona voidaan todeta, että vaaratekijät ovat potentiaalisten vaaralähteiden ominaisuuksia, jotka voivat lisätä onnettomuuksien tai terveyshaittojen riskiä. Niiden avulla vaaratekijät voidaan systematisoida ja ne ovat ratkaisevan tärkeitä työpaikan suojatoimenpiteiden kehittämisessä.

Millaisia riskitekijöitä on olemassa?

Vaaratekijöiden luokittelu on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan kehittää kattava käsitys erityyppisistä riskeistä toimintaympäristössä. Seuraavassa selitetään vaaratekijöiden eri luokat ja annetaan esimerkkejä työpaikan vaaroista.

Mekaaniset tekijät

Työskentely kosteassa ympäristössä

Vaaralliset aineet

Sähköiset tekijät

Työskentely yli- ja alipaineessa

Biologiset tekijät

Lämpötilatekijät

Värähtely

Fyysinen rasitus/työkuorma

Ilmasto

Äänet

Psyykkinen stressi ja rasitus

Valaistus

Säteily

Ihmiset

Värit

Tulipalot ja räjähdykset

Eri tekijöiden aiheuttamat riskit

Eläimet

Mekaaniset vaarat

Mekaaniset vaaratekijät työpaikalla ovat vakava vaaranlähde, joka voi vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Nämä vaarat johtuvat mekaanisista prosesseista, koneista tai työkaluista, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa vammoja. Jopa näennäisen vaarattomat esineet, kuten löysät kaapelit, voivat muuttua kompastumisvaarallisiksi ja aiheuttaa vammoja.

Esimerkkejä mekaanisista vaaroista:

 • Suojaamattomat liikkuvat koneenosat: Nämä voivat olla pyöriviä hammaspyöriä, kuljetinhihnoja tai muita koneiden liikkuvia osia, jotka muodostavat merkittävän vaaran ilman asianmukaista suojausta.

 • Osat, joissa on vaarallisia pintoja: Joissakin koneen osissa on teräviä reunoja tai karheita pintoja, jotka voivat aiheuttaa vammoja kosketettaessa.

 • Hallitsemattomat liikkuvat osat: Nämä ovat tilanteita, joissa koneet tai työvälineet suorittavat odottamattomia liikkeitä toimintahäiriöiden tai käyttövirheiden vuoksi, jotka aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin.

Sähköiset vaarat

Sähköiset vaaratekijät ovat kaikkialla läsnä monissa työympäristöissä, ja niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota onnettomuuksien välttämiseksi. Yksi yleisimmistä sähkövaarojen syistä on riittämätön eristys. Tällöin on olemassa suuri sähköiskun vaara, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Esimerkkejä sähköisistä vaaroista:

 • Sähköisku: Tämä tapahtuu, kun sähkövirta kulkee kehon läpi, ja se voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

 • Sähkökaaret: Sähkökaaret voivat kehittää korkeita lämpötiloja ja aiheuttaa tulipaloja. Niitä syntyy usein, kun sähköliitännät ovat viallisia.

 • Sähköstaattiset varaukset: Nämä voivat aiheuttaa sähköpurkauksia ja vahingoittaa elektronisia laitteita herkissä ympäristöissä.

Vaarallisista aineista aiheutuvat vaarat

Suojaamaton kosketus vaarallisiin aineisiin on vakava uhka terveydelle. Myrkytykset, ihoärsytykset ja muut terveysongelmat ovat yleisiä, erityisesti vaarallisia kemikaaleja tai syövyttäviä aineita käsiteltäessä.

Esimerkkejä vaarallisten aineiden aiheuttamista vaaroista:

 • Ihokosketus vaarallisten aineiden kanssa: Ihokosketus vaarallisten aineiden kanssa voi aiheuttaa ihoärsytystä ja palovammoja, olipa kyse sitten kiinteistä tai nestemäisistä aineista tai työskentelystä kosteassa ympäristössä.

 • Vaarallisten aineiden hengittäminen: Kaasut, höyryt, sumut ja pölyt voivat aiheuttaa vakavia hengitysvaikeuksia ja myrkytyksen, jos niitä hengitetään ilman suojaimia.

 • Vaarallisten aineiden nieleminen: Vaarallisten aineiden nieleminen suun kautta voi olla erittäin vaarallista ja johtaa sisäisiin vammoihin ja hengenvaaralliseen myrkytykseen.

Biologisista tekijöistä aiheutuvat vaarat

Biologisten aineiden suojaamaton käsittely sisältää huomattavan virusten, bakteerien tai muiden mikro-organismien aiheuttaman tartunta- tai sairastumisriskin. Nämä vaarat eivät rajoitu biologisiin laboratorioihin, vaan ne piilevät kaikkialla ympäristössämme. Paras ennaltaehkäisy tällaisilta tartunnoilta on johdonmukainen hygienia sekä erityisesti säännöllinen ja perusteellinen käsienpesu.

Esimerkkejä biologisista tekijöistä aiheutuvista vaaroista:

 • Haitalliset bakteerit, virukset ja sienet: Biologiset tekijät voivat aiheuttaa infektioita vapauttamalla patogeenisiä mikro-organismeja, kuten bakteereja, viruksia ja sieniä. Lisäksi joillakin näistä biologisista tekijöistä voi olla herkistävä ja myrkyllinen vaikutus ihmiskehoon.

Biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta suojautumiseen tarkoitetut tuotteet

Palo- ja räjähdysvaara

Räjähdysvaarallisten aineiden kanssa työskentelyyn liittyy huomattavia riskejä, joita ei pidä koskaan aliarvioida. Tällaisten aineiden virheellinen käsittely voi johtaa tulipaloihin tai jopa räjähdyksiin, joilla on tuhoisia seurauksia. Siksi on erittäin tärkeää ymmärtää vaarat ja turvatoimet vaarallisilla alueilla ja noudattaa tiukasti räjähdyssuojaustoimenpiteitä.

Esimerkkejä palo- ja räjähdysvaaroista:

 • Syttyvistä kiinteistä aineista, nesteistä ja kaasuista aiheutuvat vaarat: Vaarat ovat moninaisia ja voivat ilmetä eri tavoin. Esimerkiksi syttyvillä nesteillä on ominaisuus muodostaa syttyvää tai jopa räjähdyskelpoista ilmakehää höyrystymällä niiden pinnalla. Tällaisissa tilanteissa syttymiskipinä riittää laukaisemaan katastrofaaliset seuraukset.

 • Työskentely räjähdysalttiiden aineiden kanssa: Termi kattaa erilaiset materiaalit, kuten syttyvät kiinteät aineet, nesteet ja kaasut. Räjähdyskelpoisen ilmakehän muodostuminen voi riippua useista tekijöistä, kuten palavan aineen pitoisuudesta, ympäristön lämpötilasta ja paineesta. Siksi on tärkeää seurata ja valvoa näitä muuttujia tarkasti, jotta riskit voidaan minimoida. Tällaisten aineiden vääränlaisella käsittelyllä voi olla tuhoisia seurauksia.

 • Räjähteet: Räjähteiden kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Nämä aineet ovat erittäin epävakaita ja voivat räjähtää pienimmästäkin tärinästä. Räjähteiden käsittely vaatii erityiskoulutusta ja -välineitä, jotta kaikkien asianosaisten turvallisuus voidaan taata.

Lämpövaarat

Lämpövaarat ovat vakava uhka työpaikoilla, ja niitä voivat aiheuttaa erityisesti kuumat tai hyvin kylmät väliaineet ja pinnat. Työntekijät kohtaavat usein näitä riskejä erilaisissa työympäristöissä, kuten laboratorioissa.

Esimerkkejä lämpövaaroista:

 • Hitsaustyöt: Hitsaustyö tuottaa erittäin korkeita lämpötiloja, jotka aiheuttavat merkittävän palovammariskin. On tärkeää käyttää suojavarusteita, kuten hitsauskypärää, käsineitä ja suojapukuja, suojautuaksesi lämpövaaroilta.

 • Kuumat koneet tai laitteet: Teollisuusympäristöissä koneet ja laitteet voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Näiden laitteiden lähellä työskentelevien työntekijöiden on oltava varovaisia välttääkseen palovammat.

 • Kylmät väliaineet tai pinnat: Kylmät lämpötilat voivat aiheuttaa paleltumia tai muita terveysongelmia.

Tuotteet, jotka suojaavat lämpövaaroilta

Erityiset fyysiset vaarat

Työpaikalla esiintyvät erityiset fyysiset vaarat voivat aiheuttaa erilaisia riskejä ja terveysvaikutuksia.

Esimerkkejä fyysisistä vaaroista:

 • Melu: Korkea melutaso työpaikalla voi vahingoittaa kuuloa. Pitkäaikainen altistuminen kovaäänisille koneille tai laitteille voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.

 • Ultraääni, infraääni: Kun työskennellään ultra- tai infraäänilaitteiden kanssa, voi syntyä näkymättömiä ääniaaltoja, jotka voivat vahingoittaa kuuloa ja muita elimiä, jos asianmukaista suojausta ei käytetä.

 • Optinen säteily (esim. lasersäteily): Lasersäteily voi aiheuttaa silmävammoja, erityisesti jos sopivia suojatoimenpiteitä ei toteuteta. Myös näkymätön säteily, kuten infrapuna- tai ultraviolettisäteily, voi olla vaarallista.

Työympäristöstä aiheutuvat vaarat

Työpaikan suunnittelulla on ratkaiseva merkitys vaarojen välttämisessä. Onko työpaikalla riittävästi tilaa liikkua? Ovatko poistumis- ja kulkureitit merkittyjä?

Esimerkkejä työympäristön aiheuttamista vaaroista:

 • Ilmasto: Äärimmäiset ilmasto-olosuhteet, kuten liiallinen kuumuus tai kylmyys ja riittämätön ilmanvaihto työpaikalla, voivat aiheuttaa terveysongelmia. Lämpöstressi voi johtaa nestehukkaan ja lämpöhalvaukseen, kun taas altistuminen kylmälle voi aiheuttaa paleltumia ja hypotermiaa. Huono ilmanvaihto voi lisätä ilman epäpuhtauspitoisuutta ja edistää hengityselinsairauksia.

 • Valaistus, valo: Riittämätön valaistus työpaikalla voi vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Huono valaistus voi johtaa näköongelmiin, jotka voivat heikentää työn laatua ja suosia tapaturmia. Häikäisy ja epätasainen valaistus voivat myös aiheuttaa väsymystä ja silmien rasitusta.

 • Hengenahdistus: Esimerkiksi suljetuissa tiloissa, joissa on riittämätön ilmanvaihto, tai laboratorioissa, joissa on vaarallisia kaasuja. Hapenpuute voi johtaa tajuttomuuteen ja pitkäaikaisiin terveyshaittoihin.

Fyysisestä rasituksesta johtuvat vaarat

Fyysiseen rasitukseen työpaikalla liittyy erilaisia vaaroja, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Nämä vaaratekijät ovat moninaisia ja voivat vaihdella työn tyypin mukaan. Myös tietokoneen näytön ääressä työskentely voi aiheuttaa riskin.

Esimerkkejä fyysisestä rasituksesta johtuvista vaaroista:

 • Työn vakavuus: Raskas dynaaminen työ, kuten raskaiden taakkojen nostaminen ja kantaminen käsin, aiheuttaa riskin, koska se voi rasittaa lihaksia ja niveliä liikaa. Seurauksena voi olla tuki- ja liikuntaelinsairauksia, ylikuormitusta ja asentovaurioita.

 • Yksipuolinen rasittava työ: Yksipuolinen dynaaminen työ, joka vaatii usein toistuvia liikkeitä, voi johtaa ylirasitusvammoihin, kuten tenniskyynärpääoireyhtymään.

 • Pakotettu asento: Asentotyö tai pitotyö, jossa on otettava pakotettu asento pitkäksi aikaa, voi johtaa lihasjännitykseen ja asentovaurioihin.

Psykologisista tekijöistä johtuvat vaarat

Psykologiset vaarat eivät aina ole ilmeisiä, sillä ne ovat usein piilossa. On kuitenkin tärkeää tunnistaa ne ja ryhtyä asianmukaisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Esimerkkejä psyykkisen kuormituksen aiheuttamista vaaroista:

 • Yksitoikkoinen työ ja yli-/alihaasteet: Yksitoikkoinen työympäristö ilman riittävää vaihtelua voi johtaa turhautumiseen ja tylsistymiseen. Samaan aikaan työntekijät, jotka ovat jatkuvasti yli- tai alihaastettuja, voivat kärsiä stressistä ja tyytymättömyydestä.

 • Korkea aikapaine ja ylityöt: Kun työntekijöillä on suuri aikapaine ja he joutuvat säännöllisesti tekemään ylitöitä tehtäviensä suorittamiseksi, tämä voi johtaa huomattavaan stressiin. Jatkuva paine noudattaa määräaikoja voi edistää työuupumusta ja muita mielenterveysongelmia.

 • Kiusaaminen ja epäasiallinen johtamiskäyttäytyminen: Kiusaaminen työpaikalla on vakava psykologinen riski. Työntekijät, joita esimiehet tai työtoverit kiusaavat, kokevat usein äärimmäistä ahdistusta, stressiä ja psyykkistä rasitusta. Myös epäsuotuisa johtamiskäyttäytyminen, kuten autoritaarinen tai epäjohdonmukainen johtaminen, voi johtaa tyytymättömyyteen ja psykologisiin ongelmiin.

Missä riskitekijöitä voi esiintyä?

Vaaratekijöitä voi esiintyä lähes missä tahansa ympäristössä ja tilanteessa, niin työssä kuin kotonakin. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä paikoista ja tilanteista, joissa vaaratekijöitä voi esiintyä:

Työpaikka

 • Tuotantotilat: koneet, kemikaalit, melu, kuumuus

 • Toimistot: Ergonomiset ongelmat, näyttöpäätetyöskentely, henkinen stressi

 • Rakennustyömaat: Putoamisvaarat, raskaat koneet, sähkö, melu

 • Maatalous: Koneet, kemikaalit, eläimet

 • Sairaalat ja hoitolaitokset: Infektioriski, säteily, henkinen stressi

 • Laboratoriot: Kemikaalit, biologiset aineet, kaasupullot

Koti

 • Keittiö: Terävät esineet, kuumat pinnat, sähkölaitteet

 • Kylpyhuone: Liukastumisvaara, sähkölaitteet

 • Puutarha: Työkalut, koneet, kasvit, hyönteiset

Liikenne ja kulkuneuvot

 • Tieliikenne: Onnettomuudet, melu, pakokaasut

 • Julkinen liikenne: Ylikuormitus, kaatumiset

 • Lentoliikenne: Paineenvaihtelut, säteilyaltistus korkealla

Vapaa-aika ja urheilu

 • Urheilutilat: Vammat, liiallinen fyysinen rasitus

 • Uima-altaat ja uimarannat: Hukkumisvaara, UV-säteily

 • Retkeily ja telttailu: Eläimet, kasvit, sääolosuhteet

Julkiset tilat

 • Kauppakeskukset: Väkijoukko, melu

 • Ravintolat ja baarit: Melu, savu

 • Konserttisalit ja stadionit: Melu, väkijoukko, valotehosteet

Luonto ja ympäristö

 • Metsät: Eläimet, kasvit, epätasaisuus

 • Vuoret: Korkeuspahoinvointi, kylmyys, lumivyöryvaara

 • Joet ja järvet: Hukkumisvaara, virtaukset

Oikea tapa puuttua riskitekijöihin

Riskitekijöiden käsittely on keskeinen osa hankkeiden ja liiketoimintapyrkimysten suunnittelua ja toteuttamista. Yhä monimutkaisemmassa maailmassa, jossa epävarmuus ja ennakoimattomuus lisääntyvät, kyky tunnistaa ja arvioida riskejä ja reagoida niihin asianmukaisesti on yhä tärkeämpää. Mahdollisten riskien järjestelmällinen tarkastelu mahdollistaa paitsi kielteisten vaikutusten minimoimisen myös optimointi- ja innovointimahdollisuuksien tunnistamisen. Ennakoiva lähestymistapa riskitekijöiden käsittelyyn edistää näin ollen merkittävästi yritysten pitkän aikavälin menestystä ja kestävyyttä.

Riskitekijöiden tunnistaminen

Riskitekijöiden tunnistaminen on riskinhallintaprosessin ensimmäinen ja ratkaiseva vaihe. Se käsittää sellaisten mahdollisten riskitekijöiden järjestelmällisen havaitsemisen ja tunnistamisen, jotka voivat vaarantaa hankkeen, yrityksen tai organisaation. Riskinarviointiin ei kuulu ainoastaan ilmeisten riskien tarkastelu vaan myös syvällisempi ymmärrys piilossa olevista vaaroista, joita ei ensi silmäyksellä tunnisteta. Tunnistamisessa voidaan käyttää apuna menetelmiä, kuten SWOT-analyysejä, asiantuntijahaastatteluja, ideointia tai riskinarviointivälineiden käyttöä. On tärkeää tunnistaa nämä riskitekijät varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan ajoissa ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi.

Riskitekijöiden ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan riskien ehkäisemistä tai vähentämistä. Kun vaaratekijät on tunnistettu, on tarpeen kehittää ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla estetään näiden riskien toteutuminen tai ainakin minimoidaan niiden vaikutukset. Tässä yhteydessä voidaan harkita sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä. Ennaltaehkäisyyn voidaan pyrkiä koulutuksella, turvatoimilla, säännöllisillä tarkastuksilla, valvontamekanismeilla ja hälytysjärjestelmien asentamisella. On tärkeää luoda ennaltaehkäisykulttuuri, jossa jokainen yksilö ymmärtää riskienhallinnan merkityksen ja osallistuu siihen aktiivisesti.

Riskienhallintatoimenpiteiden määrittäminen

Riskitekijöiden tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn jälkeen on tärkeää määritellä toimenpiteet riskien käsittelemiseksi. Tähän voi sisältyä sekä reaktiivisia että proaktiivisia strategioita. Reaktiiviset toimenpiteet liittyvät siihen, miten jo toteutuneeseen riskiin reagoidaan, kun taas proaktiivisilla toimenpiteillä pyritään ehkäisemään riskejä tai minimoimaan niiden vaikutukset. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi vakuutusten ottaminen, hätäsuunnitelmien laatiminen tai resurssien asettaminen saataville kriisitilanteessa. Ilmoitus, jossa on taulukko kaikista riskitekijöistä, mukaan lukien kuvakkeet ja tarkistuslistat, on myös mahdollinen toimenpide. Näiden toimenpiteiden tehokas määrittely ja toteuttaminen edellyttää jatkuvaa seurantaa, arviointia ja mukauttamista, jotta varmistetaan, että ne pysyvät ajan mittaan asianmukaisina ja tehokkaina.

FAQ: Riskitekijöitä koskevat usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin riskitekijöistä.

Mikä on vaaratekijä?

Vaaralla tarkoitetaan mahdollista uhkaa tai riskiä, joka voi johtaa ihmisten, esineiden tai järjestelmien vahingoittumiseen tai niiden toiminnan heikkenemiseen. Vaarat voivat johtua sekä ihmisten käyttäytymisestä että ulkoisista vaikutuksista.

Työn yhteydessä vaaralla tarkoitetaan mahdollisuutta, että työntekijät voivat kärsiä terveydellisestä vahingosta tai heidän turvallisuutensa voi heikentyä työnsä seurauksena. Tämä voi johtua vaarallisista työolosuhteista, turvatoimien puutteesta, riittämättömistä varusteista, vaarallisista aineista tai epäasiallisesta käyttäytymisestä. Monissa maissa työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä riskinarviointeja ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin työtapaturmien tai työhön liittyvien terveyshaittojen riskin minimoimiseksi.

Mitä etuja vaaratekijöiden luokittelusta on?

Vaaratekijöiden luokittelulla on useita etuja:

 • Strukturointi ja selkeys: Kun riskitekijät luokitellaan, ne voidaan järjestelmällisesti kirjata ja ymmärtää. Tämä helpottaa riskien analysointia ja hallintaa.

 • Kohdennetut toimenpiteet: Selkeän luokittelun ansiosta kutakin vaaraluokkaa varten voidaan kehittää erityisiä ennaltaehkäisy- ja toimintastrategioita, jotka johtavat tehokkaampiin suojatoimenpiteisiin.

 • Viestinnän parantaminen: Yhtenäinen luokitus helpottaa eri sidosryhmien (esim. asiantuntijoiden, organisaatioiden ja yleisön) välistä viestintää, koska se tarjoaa yhteisen viitekehyksen riskeistä keskustelemista varten.

 • Resurssien priorisointi: Luokittelemalla ja arvioimalla riskitekijöitä organisaatiot ja yksilöt voivat keskittää voimavaransa ja panoksensa tärkeimpiin tai kiireellisimpiin riskeihin.

 • Tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen: Kun vaaratekijät ymmärretään ja luokitellaan, tutkijat ja asiantuntijat voivat toteuttaa kohdennettuja tutkimus- ja kehitystoimia löytääkseen ratkaisuja tiettyihin riskiluokkiin.

Kenen on määritettävä riskitekijät?

Monissa maissa, erityisesti EU:ssa, työnantajat ovat velvollisia tunnistamaan työpaikan vaaratekijät. Tämä on osa työterveys- ja työturvallisuuslakia ja muita erityissäännöksiä.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa.

Työnantajan on erityisesti:

 • Suoritettava riskinarvioinnit: Tämä on järjestelmällinen prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan työpaikan mahdolliset vaaratekijät. Tämän perusteella määritetään sopivat suojatoimenpiteet.

 • Pyydettävä tarvittaessa asiantuntija-apua: Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun tarvitaan erityisasiantuntemusta, työnantajan on kutsuttava paikalle työsuojeluasiantuntijoita, yrityslääkäreitä tai muita asiantuntijoita.

 • Suoritettava säännöllisiä tarkastuksia: Riskitekijöiden määrittäminen ei ole kertaluonteinen prosessi. Riskinarviointi on tarkistettava ja päivitettävä säännöllisesti, erityisesti jos työolosuhteet muuttuvat tai jos on sattunut työtapaturma.

 • Tiedotettava ja koulutettava työntekijöitä: Kun riskitekijät on määritetty, työntekijöille on tiedotettava niistä. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi koulutusta, jotta he voivat työskennellä turvallisesti ja terveellisesti.

Itsereflektio vähentää vahinkojen ja haittojen riskiä

Vain pysähtymällä tietoisesti, pohtimalla ja harkitsemalla omaa toimintaansa uudelleen voi tunnistaa mahdolliset vaaranlähteet. Työntekijät, jotka pohtivat itseään ja omaa toimintaansa säännöllisesti, voivat tarkastella kriittisesti työskentelytapojaan ja -tekniikoitaan, tunnistaa riskit varhaisessa vaiheessa ja ryhtyä tarvittaessa vastatoimiin. Tämä ei koske ainoastaan heidän yksilöllistä työskentelytapaansa, vaan myös ryhmätyöskentelyä ja tapaa, jolla työvälineitä käytetään.

Itsereflektio edistää myös mielenterveyttä. Oppimalla tunnistamaan tunteensa ja ajatuksensa ja reagoimaan niihin asianmukaisesti, yksilöt voivat selviytyä paremmin stressaavista tai kuormittavista tilanteista. Tämä puolestaan vähentää burnoutin, masennuksen tai muiden mielenterveyshäiriöiden riskiä.

Yritysten olisikin aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä itsereflektiota. Tämä voidaan toteuttaa säännöllisten palautekokousten, täydennyskoulutuksen tai pohdintatilaisuuksien avulla. Tällainen lähestymistapa paitsi viestii työterveyden ja -turvallisuuden tärkeydestä työpaikalla niin myös lisää työntekijöiden yleistä tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että itsereflektio on tehokas väline riskitekijöiden minimoimiseksi työssä. Jos siitä tulee olennainen osa jokapäiväistä työelämää, voidaan välttää vahinkoja ja haittoja ja luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö. Voit lukea lisää työterveydestä ja -turvallisuudesta DENIOS asiantuntemus-osiostamme.

Samankaltaisia julkaisuja

Ladataan…
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.