DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Näin varastoit ja käsittelet kaasupullot turvallisesti

Monissa yrityksissä käsitellään ja hyödynnetään kaasupulloja päivittäin. Valitettavan usein kaasupulloihin liittyviin turvallisuusuhkiin suhtaudutaan hieman välinpitämättömästi. Ehkäpä asennoitumiseen saattaa vaikuttaa se, että jokainen voi varastoida myös kotonaan esimerkiksi grillaukseen käytettäviä nestekaasupulloja, ilman lupaa tai asianmukaista koulutusta.

Kuitenkin jo pienikin virhe kaasupullojen käsittelyssä tai varastoinnissa saattaa pahimmillaan johtaa vakaviin seurauksiin. Onneksi tällaisten onnettomuuksien riski on kuitenkin mahdollista minimoida oikeilla toimintatavoilla ja asianmukaisilla säilytysratkaisulla sekä käsittelyapuvälineillä.

Verkkokaupastamme löydät laadukkaat ammattikäyttöön suunnitellut tuotteet niin kaasupullojen säilyttämiseen kuin käsittelyyn:

Kaasupullojen varastointi

Kaasupullojen käsittely

Kaasupullojen varastointia koskeva lainsäädäntö

Kaasupullojen varastointia ja käsittelyä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maittain. EU-maissa on käytössä yhteinen EN-lainsäädäntö, jonka rinnalle paikalliset viranomaiset ovat säätäneet maakohtaisia lainsäädäntöjä sekä ohjeistuksia.

Lainsäädännössä määritellään esimerkiksi millaisissa kaasupulloissa voidaan säilyttää paineenalaisia kaasuja ja kuinka usein kaasupullojen kunto tulee tarkistaa. Lisäksi EU-tasolla on sovittu yhtäläisistä merkkiväreistä, joilla kerrotaan kaasupullon sisältämästä aineesta. Myös kaasupullojen varastointiin, kuljettamiseen sekä vaadittaviin turvatoimiin otetaan kantaa EU-tasolla sekä usein myös maakohtaisissa lainsäädännöissä.

Suomessa kaasupullojen varastointia ja säilytystä koskee Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005). Myös TUKES:in (2015) antama ohjeistus ”Vaarallisten kemikaalien varastointi” antaa neuvoja kaasupullojen varastointia ja säilytystä koskien. Kaasujen mukana toimitettavat käyttöturvallisuustiedotteet kertovat miten juuri kyseisen kaasun kanssa tulee toimia sekä mitä riskejä siihen liittyy. Epäselvissä tilanteissa suosittelemme varmistamaan oikeat ja turvalliset toimintatavat paikallisilta pelastusviranomaisilta.

Mitä vaaratekijöitä kaasuihin liittyy?

Mahdollisten riskien kartoittaminen ja niihin varautuminen on keskeisessä osassa työturvallisuutta. Toiminnanharjoittajan vastuulla on suorittaa ennalta riskiarvio sekä toteuttaa riittävät turvatoimet, joilla varaudutaan havaittuihin vaaratekijöihin.

Kaasujen välillä on eroja, eikä kaikkiin kaasuihin liity samoja vaaratekijöitä. Syttyvät kaasut saattavat räjähtää esimerkiksi kipinästä, kun taas paloa kiihdyttävät kaasut ei ole itsestään syttyviä vaan edellyttävät jonkin toisen aineen, esimerkiksi toisen kaasun palamista.

Terveydelle haitalliset ja vaaralliset, myrkylliset ja syövyttävät kaasut puolestaan aiheuttavat turvallisuus riskin erityisesti niitä käsittelevälle henkilölle. Lisäksi kaasut (paitsi happi itsessään) saattavat syrjäyttää hapen esimerkiksi suljetussa tilassa, jolloin ko. tilassa olevat ihmiset saattavat altistua hapenpuutteelle.

Mitä tulisi huomioida kaasupulloja käsiteltäessä ja kuljetettaessa?

Nestekaasun käytölle, käsittelylle ja varastoinnille tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeet tulee olla laadittuna ennen toiminnan aloittamista. Ohjeiden tulee olla käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että käyttöhenkilökunta tuntee ohjeet. (43 § 344/1997)

Koska kaasupullot voivat painaa jopa 70 kg, on niitä käsiteltäessä oltava erityisen huolellinen. Henkilövahinkojen ja loukkaantumisten lisäksi kaasupullo voi itsessään vaurioitua sen pudotessa tai päästessä kaatumaan. Kaasupullon heikoin kohta on sen venttiili. Venttiilin revetessä ja paineenalaisen kaasun päästessä purkautumaan kontrolloimattomasti, voi kaasupullo sinkoutua ammuksen lailla matkaan. Kuvastavaa on, että kaasupullo voi tällaisessa tilanteessa lävistää jopa betoniseinän.

Täysiä kaasupulloja käsiteltäessä ja kuljetettaessa on aina varmistettava, että kaasupullon venttiilinsuojakupu on kunnolla paikoillaan. Lisäksi kaasupullon lämpenemistä on kyettävä välttämään, ettei paine kaasupullon sisällä kasva lämpenemisen johdosta.

DENIOKSELTA löydät myös kattavan valikoiman erilaisia kaasupullojen kuljettamiseen ja säilyttämiseen suunniteltuja apuvälineitä, kuten kaasupullokärryjä ja kaasupullojen kuljetuslavoja.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Kaasupullojen merkinnät

Kaasupullojen käyttäjälle on ensiarvoisen tärkeää tietää mitä kaasua pullot sisältävät. Tärkein ja samalla ainoa sitova merkintä pullon sisältöä koskien on kaasupullon tarramerkintä. Tarrasta käy ilmi mm. kaasun UN-numero ja tarkka kuvaus ko. aineesta. Lisäksi tarrasta löytää arvokasta informaatiota juuri kyseiseen kaasuun liittyvistä vaaratekijöistä.

Tarramerkinnän lisäksi kaasupullon sisällöstä kertoo kaasupullon värimerkinnät, jotka helpottavat tietyn aineen tunnistamista jo etäämmältä. Kaasupullojen merkinnät pohjautuvat vuodesta 1997 voimassa olleeseen EU-alueella yhtenäiseen EN 1089 – standardiin. Kaasupullojen värimerkinnöistä löydät lisätietoa alle olevista taulukoista (1-4).

Taulukko 1 - Yleiset merkkivärit kaasuille ja kaasuseoksille

Taulukko 2 – Erikoiskaasujen merkkivärit

Taulukko 3 – Merkkivärit hengitettäville kaasuseoksille

Taulukko 4 – Suojakaasuseoksien merkkivärit

Huom! EN 1089-3 mukaiset merkkivärit koskevat ainoastaan kaasupullon yläosaa, eivät koko kaasupulloa (ts. pullorunkoa). Normin mukaiset merkinnät eivät koske vaahtosammuttimia tai nestekaasupulloja.

HUOM! Kaasupullon väri ei korvaa kaasupullon sisällöstä kertovaa tarraa. Tämä tarra on ainoa sitova merkintä pullon sisältöä koskien.

Miten kaasupullot tulisi varastoida?

Lähtökohtaisesti kaasupullot tulisi varastoida erillään muista aineista ja kemikaaleista. Varastotilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto ja suoja auringolta. Suositeltavin ratkaisu kaasupullojen varastointiin on katollinen ulkovarasto.

TUKES:in antamassa ohjeistuksessa (Vaarallisten kemikaalien varastointi, 2015) opastetaan, että välittömästi myrkylliset kemikaalit tulee varastoida erillään happipulloista ja muista hapettavista voimakkaasti hapettavista kaasuista ja kemikaaleista, puristetuista kaasuista sekä nesteytetyistä kaasuista.

Syttyvät nesteet ja kaasut tulee varastoida erillään. Lisäksi säiliöt (esim. kaasupullot ja aerosolit) jotka saattavat palotilanteessa räjähtää, tulee säilyttää erillään palavista kemikaaleista. Paloturvallisuuden vuoksi syttyvät nesteet ja kaasut on hyvä sijoittaa erilliseen ulkovarastoon mikäli mahdollista. Mikäli syttyviä nesteitä ja kaasuja käytetään tai annostellaan varastointitilassa, luokitellaan tila normaalisti ATEX-alueeksi. Sisätiloissa tapahtuvaan kaasupullojen varastointiin suosittelemme paloturvallista kaasupullokaappia.

Huomioi ainakin nämä viisi asiaa kaasupulloja varastoitaessa

Kuten todettua, voi väärällä tavalla varastoitu kaasupullo aiheuttaa vakavankin onnettomuuden. Onnettomuus voi saada alkunsa esimerkiksi kaasun päästessä purkautumaan ulos kaasupullosta kontrolloimattomasti. Kaasupullo voi myös räjähtää lämmön vaikutuksesta joutuessaan liian korkeaan lämpötilaan.

Kaasupullojen säilyttämiseen sekä käsittelyyn liittyvät vaaratekijät ovat osittain riippuvaisia siitä tapahtuuko varastointa ja käsittely ulko- vai sisätiloissa. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että kaasupullot tulee suojata ainakin seuraavilta viideltä tekijältä: voimakas kuumeneminen, tuli, korroosio, mekaaninen vaurio sekä asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy käsiksi kaasupulloihin.

Suojaa kaasupullot voimakkaalta lämpenemiseltä

Kaasupullot eivät saa joutua kosketuksiin tulen kanssa

Estä korroosio varastoimalla säältä ja kosteudelta suojassa

Vältä mekaanista vaurioitumista kaasupulloja käsiteltäessä

Estä asiaankuulumattomilta pääsy käsiksi kaasupulloihin

Nestekaasun varastointi

Nestekaasun varastoinnin osalta on säädetty (711/1993 ja 16 § 344/1997) Nestekaasuasetuksessa, että kaasupullot on sijoitettava siten, etteivät ne pääse kuumenemaan eivätkä altistu mekaaniselle vahingoittumiselle. Lisäksi nestekaasupullot tulee varastoida lukitussa tilassa tai paikassa, johon asiattomilla henkilöillä ei ole pääsyä. Varastointiin ja säilytykseen käytettävän tilan on oltava riittävästi tuulettuva, eikä kaasupulloja tule varastoida tai säilyttää poistumisteiden läheisyydessä eikä portaiden alla.

Nestekaasun varastointi sisätiloissa

Nestekaasua saa varastoida sisätiloissa enintään 1000 kg (17 § 344/1997). Samassa rakennuksessa ei kuitenkaan saa sijaita asuin-, majoitus-, päivähoito-, toimisto- tai kokoontumishuoneistoja. Varastoitavan nestekaasun määrän ylittäessä 100 kg, tulee nestekaasupullot varastoida erillisessä varastotilassa jos on suora kulkuyhteys ulos. Lisäksi kyseisessä tilassa tulee olla minimissään kaksi ilmanvaihtoaukkoa, joista toinen lattianrajassa ja toinen seinän yläosassa. Varastossa ei saa varastoida muuta palavaa tavaraa, eikä siellä myöskään saa täyttää tai tyhjentää nestekaasupulloja.

Nestekaasun varastointi ulkotiloissa

Varastoitaessa nestekaasua ulkona on varasto sijoitettava riittävän kauaksi tontin rajasta, yleisistä liikenneväylistä sekä ulkopuolisista rakennuksista. Enintään 1000 kg nestekaasua voidaan varastoida rakennuksen ulkoseinustalle, tällöin rakennuksen ulkoseinän on täytettävä A 60 –luokan vaatimukset.

Kaasupullojen varastointi ulkona

Lähtökohtaisesti paras ja samalla turvallisin tapa varastoida kaasupullot, on varastoida ne ulkona. Tällöin kaasupullovarasto tulettuu riittävästi eikä erillinen ilmanvaihto ole tarpeen. Ulkona varastoitaessa on kuitenkin huolehdittava, etteivät kaasupullot pääse altistumaan korroosiolle tai kuumene liiaksi auringonpaisteessa. Lisäksi esimerkiksi lukituksella on huolehdittava, että ainoastaan asiaankuuluvat henkilöt pääsevät käsiksi pulloihin.

Kaasupullokaapit ulkovarastointiin

Kompaktit ja laadukkaat kaasupullokaapit jopa 24 kaasupullon ulkovarastointiin.

Tutustu vaihtoehtoihin

Kaasupullovarastot ulkokäyttöön

Kaasupullovarastot ja häkkivarastot kaasupullojen ulkovarastointiin.

Tutustu vaihtoehtoihin

Kaasupullovarastokontit ulkokäyttöön

Ulkokäyttöön suunnitellut laasupullovarastokontit paloturvalla tai ilman ulkokäyttöön. Voidaan valmistaa myös mittojen mukaan.

Tutustu vaihtoehtoihin

Kaasupullojen varastointi sisätiloissa

Vaikka kaasupullojen varastointi ulkona on helpoin ja suositeltavin ratkaisu, se ei kuitenkaan aina ole toiminnallisesti optimaalisin vaihtoehto. Kaasupulloja on mahdollista varastoida myös sisätiloissa. Tällöin on tärkeää mm. varmistua riittävästä ilmanvaihdosta sekä palavien tai paloa kiihdyttävien kaasujen kohdalla myös riittävästä palosuojasta. Paras tapa varmistua oikeasta ja turvallisesta varastointitavasta on kääntyä paikallisen pelastusviranomaisen puoleen.

Valikoimastamme löydät DIN EN 14470-2 standardin mukaiset paloturvalliset kaasupullokaapit sisäkäyttöön, 30 tai 90 minuutin palosuojalla. Kaapit voidaan liittää koneelliseen ilmanvaihtoon ja niissä on asennuskisko kaasukeskukselle.

i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.