Uuden CLP-asetuksen taustat

Ennen uuden CLP-asetuksen käyttöönottoa erosivat maakohtaiset lainsäädännöt sekä kemikaalien luokittelua ja merkintää koskevat ohjeistukset usein huomattavasti toisistaan. Aiemmin esimerkiksi puhdas kofeiini oli luokiteltu Japanissa myrkylliseksi, Australiassa terveydelle haitalliseksi kun taas Kiinassa luokituksena oli vaaraton.

Eroja ei ollut ainoastaan vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointia koskevassa lainsäädännössä vaan myös näiden aineiden kuljettamista sekä turvallista käsittelyä koskien. Kaupan kansainvälistymisen seurauksena koettiin välttämättömänä yhtenäistää eri puolilla maailmaa käytössä olevaa lainsäädäntöä.

Tämä tarve nostettiin esiin jo vuonna 1992, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) konferenssissa Rio de Janeirossa. Kuitenkin vasta vuonna 2005 oltiin pisteessä, jossa puheista siirryttiin tekoihin esittelemällä maailmanlaajuisesti käyttöönotettava GHS-asetus (Globally Harmonized System of Classification and Labelling). Euroopassa GHS-asetus sisällytettiin osaksi uutta CLP-asetusta, joka otettiin pakollisena käyttöön 01.06.2015 alkaen. 


Uuden GHS-asetuksen voimaantulo?

Uusi GHS-asetus on ollut voimassa 01.06.2015 lähtien.

01.06.2015 asti, oli luvallista merkitä aineet EU direktiivin 1999/45 mukaisesti. Tämän jälkeen voimassa oli 2 vuoden siirtymäaika, jonka aikana jo valmistetut tuotteet oli luvallista merkitä vanhan ohjeistuksen mukaisesti.

Mikä on GHS?

Maailman laajuisesti käyttöön otettu ohjeistus kemikaalien merkitsemiseen, jolla pyritään varmistamaan merkintöjen yhtenäisyys kaikissa YK-maissa. CLP (Classification, Laboratory and Packaging) asetuksessa 1272/2008 säädetään GHS:n mukaisista merkinnöistä. Tähän asetukseen perustuen, on kaikkien kemikaalien valmistajien ja toimittajien käytettävä yhtenäisiä GHS-asetuksessa määritellyn mukaisia kansainvälisiä vaarasymboleita.

GHS-asetuksen mukaiset vaarasymbolit kuvaavat aineen aiheuttamaa vaaraa. Vaarasymbolit ovat GHS/CLP-asetusten mukaan tärkein ja toimivin tapa viestiä aineeseen liittyvästä vaarasta. Vaarasymboleita (yhdeksän erilaista symbolia) käytetään joko yksinään tai yhdessä ilmentämään kemikaalin tai muun vaarallisen aineen aiheuttamaa vaaraa.