Litiumioniakkujen turvallinen säilyttäminen

Litiumioniakkujen säilyttäminen

Litiumioniakut ovat verrattain uutta teknologiaa. Tämän tyyppiset akut saapuivat markkinoille 1990-luvun alkupuolella ja ovat sen jälkeen jättäneet lähtemättömän jäljen energian varastointiin ja asteittain pienentäneet vanhempien teknologioiden osuutta markkinoista.

Korkean energiatiheytensä, matalan omapainonsa ja nopean latausteknologian ansiosta litiumakut ovat energiavarastoina erinomaisia. Huonona puolena ovat uutiset ja tiedot onnettomuuksista , sekä vaaroista näiden akkujen kanssa. Lukuisat videot, uutiset ja onnettomuustutkinnat tuovat ilmi näiden tuotteiden varjopuolen. 

Vuonna 2017 parkkihallipalo Hannoverissa päätyi otsikoihin - palonaiheuttajana toimi sähköpyörä. 2018 jouduimme lukemaan Hampurista kotoisin olevan miehen kuolemasta, joka johtui akkulaturin räjähdyksestä. Litiumioniakkujen räjähdyksistä ja paloista johtuvilla onnettomuuksilla voi olla karmivia seurauksia; kalliiden materiaalivahinkojen lisäksi ne voivat aiheuttaa pahimmillaan ihmishenkien menetyksiä. 

Päivänpolttava kysymys? Mitkä ovat turvallisimmat tavat näiden akkujen käsittelyyn ja varastointiin? Oppaassamme perehdymme litiumioniakkujen vaaroihin ja annamme teille arvokkaita vinkkejä niiden ehkäisemiseksi. 

 

 Kuinka litiumioniakku toimii?

Voidaksemme arvioida akkujen tuomaa riskiä, on tärkeää ymmärtää kuinka ne toimivat. On myös olennaista tietää, että on olemassa eri tyyppisiä litiumioniakkuja. On paljon erilaisia energian varastointijärjestelmiä, joissa litiumia käytetään puhtaassa tai sitoutuneessa muodossaan. 

Akkujen jako voidaan tehdä primaarisiin (ei ladattavat) ja sekundaarisiin (ladattaviin). Yleisessä puheessa yleensä viitataan jälkimmäisiin puhuttaessa litiumioniakuista. 

Litiumakun toiminta

Akku koostuu useista kennoista riippuen tehosta. Jokainen litiumionikenno koostuu positiivisesti ja negatiivisesti varautuneista elektroneista, anodista ja katodista. Niiden välissä on johtava elektrolyytti. Se mahdollistaa litiumionien liikkumisen elektrodien välillä lataus- tai purkautumisvaiheessa. Parhaiten tunnettu muoto litiumenergian varastointijärjestelmästä on litiumioniakku, jossa käytetään nestemäistä elektrolyyttiä. 

Toinen tärkeä komponentti on separaattori. Se estää anodin ja katodin välisen suoran yhteyden ja siten estää oikosulun. Purkautuessa litiumionit ja elektronin vapautuvat anodin puolelta. Elektronit virtaavat ulkoisen virtapiirin läpi ja tekevät sähköisen työn. Samaan aikaan litiumionit kulkevat elektrolyyttinesteen läpi separaattorin kautta katodiin.

Ladatessa tämä prosessi tehdään toiseen suuntaan. Riippuen järjestelmästä, rakenne tai materiaalit voivat poiketa toisistaan. Litiumpolymeerivaraajassa elektrolyytti on sisällytetty polymeerikalvon molekyylirakenteeseen. Tämä mahdollistaa erillisestä separaattorista luopumisen. Litiumpolymeeri tuottaa vain alhaisia purkausvirtoja. Polymeerikalvo mahdollistaa kuitenkin litteän rakenteen. Tästä syystä löydätte niitä esimerkiksi matkapuhelimista ja kannettavista tietokoneista.

Ohutkalvoinen litiumkenno on energian varastointia, jossa elektrolyytti on korvattu ioneita johtavalla kaasulla. Tämä mahdollistaa litiummetallin käyttämisen ja sitä kautta erittäin suuren energiatiheyden. Tämä teknologia on tällä hetkellä tärkeä osa litiumenergiaan liittyviä tutkimuksia ja kehitystyötä.

Litiumioniakku pitää näiden osien lisäksi yleensä sisällään myös elektronisen akunhallintajärjestelmän, suojakuoren, sekä tarvittavat liittimet. 

Litiumakun kemiallinen rakenne

Akkujen kemiallinen koostumus antaa usein tietoa, jolla voidaan miettiä se tuottamia vaaroja. Litiumioniakku voidaan jakaa anodiin, elektrolyyttinesteeseen ja katodiin. 

Grafiittia (C) käytetään usein anodimateriaalina, jota ei merkitä CLP-asetuksen mukaisesti.

Katodiin käytetään monia erilaisia aineita. Katodin kemiallinen koostumus määrittää suurelta osalta akun ominaisuudet, kuten käyttöiän, latausnopeuden ja suorituskyvyn. Rauta, mangaani, koboltti ja nikkeli ovat yleisiä käytettyjä aineita.

Elektrolyyttineste koostuu orgaanisesta liuottimesta ja johtavasta suolasta. Mahdollisia liuottimia on suuri valikoima, mutta litiumheksafluorifosfaattia (LiPF6) käytetään lähes yksinomaan johtavana suolana. 

Kunkin liuotinseoksen tarkka kemiallinen koostumus on yleensä valmistajan liikesalaisuus. Tarkastelemalle erilaisia lomakkeita voidaan kuitenkin saada yleiskuva käytetyistä komponenteista. Leimahduspisteet ovat pääsääntöisesti välillä +160° C - osittain alle 0° C. Tämä selittää litiumakkujen termisen epävakauden.

Kemikaalinen koostumus

Kuinka vaarallisia litiumioniakut ovat?

Nykypäivän valmistusstandardeilla litiumioniakkuja pidetään kohtuullisen turvallisina. Yleensä valmistaja suorittaa useita erilaisia turvallisuustestejä ennen tuotteiden markkinoille saattamista. 

Litiumenergian varastointilaitteiden kuljetus on sallittua, mikäli laitteelta löytyy UN 38.3 standardin mukainen testitodistus. Tämän sertifikaatin saavuttamiseksi  on suoritettava onnistuneesti sarja testejä, joissa akut testataan erinäisissä kuljetusolosuhteissa:

 • Korkeussimulaatio

 • Lämmönvaihtelutesti

 • Tärinätesti

 • Iskunkestävyys

 • Ulkoinen oikosulku

 • Osumatesti

 • Ylilataustesti

 • Pakotettu purku

Litiumakun lämpökarkaaminen (thermal runaway)

Lisätäkseen litiumioniakkujen turvallisuutta monet valmistajat ovat jo varustaneet niitä monilla turvallisuusominaisuuksilla jo kennotasolta lähtien. Jos kennossa käytetään palavaa elektrolyyttiä, voidaan siihen lisätä palonestoaineita tuomaan paremman palosuojan.

Iskukestävä kotelo, jossa on tulenkestävää vaahtoa voi olla myös tehokas toimenpide onnettomuuksien estämiseksi. Tästä huolimatta litiumioniakkujen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta - koska kerta toisensa jälkeen palaamme niiden tuottamiin vaarallisiin tulipaloihin. Väärä tai huolimaton käsittely aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin, eikä koskaan voida täysin poissulkea jo valmistusvaiheessa tapahtuneita teknisiä virheitä. 

Se suurin ongelma: Onnettomuuden sattuessa ovat seuraukset usein tuhoisia. Vaara johtuu jo akun suunnittelusta, materiaaleja joilla on suuret energiatiheydet yhdistetään helposti syttyviin elektrolyytteihin, on palovaarallinen seos kirjaimellisesti luotu. Tässä on joitain yleisiä syitä litiumakkuihin liittyviin riskeihin:

 

 

Tulipaloriski ylivarauksesta 

Akkuja voidaan testeissä varata yli kuormarajansa, joten näissä testeissä tulee huomioida erityiset turvautumistoimenpiteet. Monet asiakkaistamme suorittavat omia testejään, joilla varmistavat akkujen turvallisuuden tuotteisiinsa liitettyinä. Tähän käyttöön DENIOS - paloturvakontteja voidaan käyttää luomaan turvallinen testiympäristö. Oletko kiinnostunut litiumakkujen testaamisesta? Lue lisää klikkaamalla tästä.

Tulipaloriski korkeista lämpötiloista

Jos litiumakkuja ylivarataan tai ne altistuvat korkeille lämpötiloille, voivat seurauksena kennot ylikuumentua. Lämpökarkaamiseksi kutsutussa tilassa akussa tapahtuvat reaktiot tuottavat enemmän lämpöä kuin akku kykenee siirtämään ulos. Tällöin reaktiot vain kiihtyvät ja lopulta akusta vapautuu herkästi syttyviä kaasuja. Jos kaasujen leimahduspiste ylitetään, niin ne syttyvät ja sytyttävät litiumin palamaan. Jo yhden kennon lämpökarkaaminen on tarpeeksi lämmittämään viereiset kennot, jolloin vaarallinen ketjureaktio on valmis. Kun tämä kierto alkaa, on kyse minuuteista akun räjähtämiseen. 

Tulipaloriski akun varauksen kokonaan purkautuessa

Akkujen varauksen kokonaan purkautuminen on myös tulipaloriski. Jos litiumioniakkuja ei käytetä pitkään aikaan, on mahdollista niiden kokonaan purkavan varauksensa. Kylmä ilma- - esimerkiksi talviaikaan - edesauttaa tätä tapahtumaa. Jälleen kerran on kyse elektrolyyttinesteen hajoamisesta ja sen seurauksena palavien kaasujen muodostumisesta. Jos myöhemmin täysin varauksen purkanutta akkua yritetään ladata, niin syötettyä energiaa ei voidakaan enää muuntaa oikein elektrolyyttinesteen puutteen vuoksi. Tämä voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.

Tulipaloriski mekaanisesta vauriosta

Käsitellessä litiumakkuja on aina mahdollista vaurioittaa niitä. Törmääminen ajoneuvoilla, pudottaminen kovalle tai puristuksen tuottaminen väärillä säilytystavoilla ovat vain muutama esimerkki. Jos kennot vaurioituvat tällaisessa käsittelyssä, niin oikosulku ja sen aiheuttama tulipalo ovat mahdollisia seurauksia. Lisäksi on mahdollista, että valmistusvaiheessa kennoihin on päässyt epäpuhtauksia. Harvinaisemmissa tapauksissa nämä epäpuhtaudet ovat vaurioittaneet akkua sisältä päin ajan kuluessa. Tässäkin tilanteessa oikosulun mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Paloriski lämpötiloista
Varauksen kokonaan purkautuminen
Paloriski mekanisesta vauriosta

Litiumakkupalojen sammuttaminen

Veden käyttäminen sammutukseen

Veden käytöstä sammutusaineena on erilaisia näkemyksiä. Litiumin ollessa erittäin reaktiivinen, jotkut suosittelevat välttämään sen saattamista kosketuksiin veden kanssa. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että suuret vesimäärät kykenevät tehokkaasti torjumaan litiumpaloja. TUKES:in suositus on ensisijaisena sammutustapana käyttää suurta määrää vettä.

Selityksenä tähän veden hyvään sammutusominaisuuteen on juurikin jäähdytysefekti, joka hidastaa kennoissa tapahtuvaa reaktiota. Lisäksi voidaan pienentää mahdollisuutta palon leviämisestä muihin materiaaleihin. Palontorjunta vaatii kuitenkin huomattavasti suuremman vesimäärän, kuin perinteiset tulipalot. Menestyksen nopeuttamiseksi ja tarvittaessa veden määrän vähentämiseksi voidaan sammutusveteen lisätä myös erilaisia lisäaineita. 

Yleisesti on tärkeää arvioida kunkin yrityksen paikallisia riskejä, vaaroja ja suojeltavia henkilöitä ja materiaalia. Näin voidaan kehittää juuri siihen sopiva sammutus- ja palonsuojauskonsepti yhteystyössä asiantuntijoiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Valitettavasti tulipalon syttyminen ei ole ainoa litium-akkujen aiheuttama riski. Reaktiossa on myös vaarana myrkyllisten aineiden vapautuminen kennon sisältä. Vapautuvia aineita voivat olla esimerkiksi kloorivetyhappo ja fluorivetyhappo. 

Ne voivat esiintyä höyryinä ja vahingoittaa ihmisiä ihokosketuksessa tai hengitettyinä. Lisäksi sammutusvaiheessa ne voivat kulkeutua veden mukana (mikäli ei ole soveltuvaa keräysjärjestelmää) luontoon ja aiheuttaa ympäristövahinkoa. 

Palojen sammuttaminen sammutusaineilla ja -rakeilla

Litiumioniakun palaessa siitä seurannut tuli on haastavaa sammuttaa, sillä kennot itsessään tuottavat tarvittavan määrän happea palolle. Sammuttamisen tärkein ominaisuus on jäähdyttäminen. Tähän käyttöön suunnitellut jauheet ja rakeet auttavat sammuttamisessa. Tästä syystä on aina syytä pitää varastossa erilaisia sammutusaineita ja - rakeita, jotta teillä on työkalut taistella jokaista paloa vastaan.

Pyrobubbles -sammutusrakeet sulavat lämpötilassa, joka tarvitaan palokuorman peittämiseksi, samanaikaisesti se syrjäyttää ja erottaa happea polttoaineesta. Rakeet absorboivat paljon lämpöä sulamisenergian muodossa jäähdyttäen siten tulen ja muodostaen läpäisemättömän kirjekuoren tulipalon ympärille. Reaktio hapen kanssa estetään tehokkaasti.

Pyrobubblesit muodostuvat pääosin piioksidista, joiden keskimääräinen raekoko on 0,5-5mm. Noin 1050° C ne alkavat sulaa ja muodostaa suljettua ja lämpöä eristävää kerrosta palolähteen ympärille. Pyrobubbleseja voidaan käyttää monipuolisesti: Ne eivät vain ole sopivia sammutusaineita sammuttamaan pienten energiavarastojen paloja, vaan niitä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi täyteaineina varastointia ja kuljetusta varten. DENIOS tarjoaa valikoiman sopivia kuljetus- ja säilytysastioita UN-hyväksynnällä muovista ja metallista.

Aerosolisammutus

Toinen tapa sammuttaa litiumpalot on käyttää aerosolisammutustekniikka. Se on jatkuvasti käytössä oleva tekninen järjestelmä, joka vaimentaa tulipaloa, kunnes palokunta saapuu paikalle sammuttamaan sen pysyvästi. Tämä sammutustekniikka toimii EN 15276-10 -standardin mukaisesti ilman vettä. Aerosolin tuottojärjestelmä keskeyttää tehokkaasti kemiallisen palamisprosessin 4,5-15 sekunnissa (mallista riippuen) lämpötilan noustessa. Tämä tekniikka on ympäristöystävällistä ja ei tuota haittaa ihmisille (ei haittaa terveydelle, ei myöskään syrjäytä happea). Se on muun muassa listattu Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston (USEPA) viralliseksi "Halonin- korvaavaksi sammutusaineeksi". Pienen painonsa ja asennusmäärän vuoksi putkistoja ei enää tarvita ja yksinkertainen, nopea asennus on mahdollista. Myös investointi- ja ylläpitokustannukset ovet alhaiset johtuen aerosolisammutustekniikan huoltovapaudesta ja pitkästä käyttöiästä. 

Yleisesti, mitä suurempi energiamäärä akkuihin on varattuina, sitä suurempi on myös mahdollinen riski. Tämä, kuten paikalliset työtavat, rakenteet ja tekniikat tulee ottaa huomioon tehdessänne riskianalyysiä kohta kohdalta. Laadukkaasti tehdyn riskianalyysin jälkeen on helpompaa valita parhaat ratkaisut näiden riskien minimoimiseksi.


Toimenpiteet vahinkojen ehkäisemiseksi

Litiumioniakkujen säilyttäminen tuottaa harmaita hiuksia monille yrityksille. Työturvallisuushenkilöstön mukaan heiltä odotetaan riskien analysointia ja toimenpiteitä niiden ehkäisyksi. Kuitenkaan laissa tai asetuksissa ei ole ollut määräyksiä näiden akkujen säilyttämiseen ja varastointiin liittyen. Ne eivät siis tarjoa selkeitä reunaviivoja  litiumioniakkujen käsittelyyn. Onneksi TUKES on kuitenkin yhdessä STEK:in ja gaian kanssa tuottaneet Teollisuuden Litium-ioniakut ja turvallisuus - oppaan , joka avaa riskejä ja antaa näitä kaivattuja suuntaviivoja.

Yrityksille jää kuitenkin itselleen vastuu määrittää ja asettaa oikeat toimenpiteet. Muiden asioiden lisäksi laaja erilaisten akkujen määrä tekee mahdottomaksi antaa joka tilanteeseen ja paikkaan sopivat ratkaisut ja konseptit. Yksilöllistä tarkastelua ja analyysia tarvitaan siis joka ikisessä toimipaikassa ja tuotantolaitoksessa. 

On suositeltavaa tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä paloviranomaisten, vakuutusyhtiöiden, turvallisuusvirastojen kanssa kokonaisvaltaisen suojauskonseptin kehittämiseksi omaan varastointiympäristöön. Tietenkin vaarallisten aineiden varastoinnin asiantuntijoina autamme mielellämme teitä. Ota vain yhteyttä! Alla on lisää tietolähteitä, joista voitte saada ohjeita litiumioniakkujen turvalliseen varastointiin.

Akkuvalmistajan informaatio

Akun valmistaja antaa yleisiä ohjeita akkujen turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin liittyen - esimerkkinä optimaaliset käyttö- ja varastointiolosuhteet. Näitä määreitä on noudatettava tarkasti. Valmistajien on myös tiedotettava tuotteidensa vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Tästä voitte tehdä johtopäätöksiä myös riskiarviointiinne. 

Li-ion infograafi

TUKES:in ohjeet

Gaian laatimassa oppaassa (TUKESIN ja STEK:n tilaama), on listattuna hyviä käytäntöjä erityyppisiin ympäristöihin, joissa käsitellään litiumioniakkuja. Alta löydät oppaan tärkeimmät huomiot tiivistetysti:

 • Riskien tunnistaminen ja minimointi
 • Akkujen käsittelyn/varastoinnin nostaminen tunnistetuksi toiminnaksi, jota suoritetaan määrätyillä paikoilla johdetusti
 • Paloturvallisen ympäristön luominen, akkuja ympäröivän palokuorman minimoiminen
 • Palo- ja työturvallisuus kokonaisuutena: riskien minimoinen, onnettomuuksiin varautuminen, palonsammutusvalmius, henkilöstön tietoisuus ja osaaminen jne. 

Tiedotusvälineet ja julkaisut

Litiumakkujen käsittely ei jää pelkästään päiväuutisiin ja varastointiin liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. Jatkuvan ajankohtaisuuden vuoksi mediassa julkaistaan lähes jatkuvasti uutisia ja artikkeleita asian tiimoilta. Olemme tutkineet puolestasi näitä julkaisuja ja tehneet tiivistelmän yleisimmistä vinkeistä litiumakkujen käsittelyyn. 

Yleisesti suositellaan, että litiumenergian varastointia pidetään vaarallisten aineiden käsittelyä vastaavana toimintana. Tästä syystä suoritetaan riskiarvio ja siitä johdetaan asianmukaiset toimenpiteet, laaditaan turvallisuusohjeet ja koulutetaan henkilöstölle asianmukainen käsittely ja toimenpiteet mahdollisessa onnettomuudessa.

Yleiset turvallisuusohjeet voidaan tiivistää viiteen pääkohtaan:

Lämpötilat eivät vaikuta ainoastaan litiumioniakkujen käyttöikään, mutta myös turvallisuuteen. Älä altista näitä energian varastointilaitteita suoraan tai pysyvästi korkeille lämpötiloille tai lämmönlähteille. Tämä pitää sisällään suoran auringonvalon. Myös pitkäaikaista kylmää tulee välttää, koska se edesauttaa akun täysin purkautumista. Jos täysin purkautuneet akut kytketään myöhemmin uudelleen laturiin, voi lopputuloksena olla oikosulun kautta tulipalo. Noudata valmistajan suosittamia käyttö- ja varastointilämpötiloja. 

Kosketus kosteuden kanssa (esimerkiksi kondensaatio tai roiskevesi) voi johtaa akun oikosulkuun. Siksi litiumioniakut tulee varastoida aina kuivana ja suojata kosteudelta kuljetuksen ja käytön aikana.

Yksi yleisimmistä syistä paloille on sopimattomien ja hyväksymättömien latureiden käyttö. Nämä voivat tuottaa liian suuren jännitteen ja tuhota akun. Käytä siis vain latureita, jotka akun valmistaja on kyseiselle akulle suunnitellut tai hyväksynyt käyttöön.  

Väärien latureiden lisäksi akkujen latausvaiheessa on muitakin riskejä. Älä lataa akkuja tarpeettoman pitkään. Älä myöskään säilytä palavia materiaaleja latureiden tai ladattavien akkujen lähistöllä. Jos mahdollista, niin lataa akkuja betoni/tiili-alustalla tai omassa paloturvallisessa tilassaan. Jos haluatte varastoida akkuja, niin noin 30% varaustaso on suositeltua. Tämä pienentää energiamäärää joka voi tuottaa vahinkoa. Huomio: Tietty vähimmäislataustaso tulee aina olla varattuina estääksemme akkujen täyden purkautumisen. Toimi valmistajan ohjeiden mukaan tässäkin asiassa.  

Mekaaniset vauriot voivat aiheuttaa muutoksia kennoissa akun sisällä ja johtaa sisäisiin oikosulkuihin. Varmista etteivät akut ole alttiina iskuille tai törmäyksille. Jos jotain tapahtuu, ei vaurioituneita akkuja tule koskaan käyttää. Ne tulee poistaa välittömästi ja varastoida erikseen hävitettäväksi. Asianmukaisesta hävittämisestä on varmistuttava. Varotoimenpiteenä peittäkää vaurioituneiden akkujen navat. Litiumakkuja ei tule tietenkään koskaan purkaa, avata tai murskata.  


Vältä lämpökuormaa
Vältä lämpökuormaa
Suojaa kosteudelta
Suojaa kosteudelta
Käytä vain hyväksyttyjä latureita
Käytä vain hyväksyttyjä latureita
Varovaisuutta latausvaiheessa
Varovaisuutta latausvaiheessa
Suojaa mekaanisilta vaurioilta
Suojaa mekaanisilta vaurioilta

DENIOS - Erikoisratkaisut

Riippuen varastointitilanteestanne, on tärkeää arvioida mitä vaaroja, millä todennäköisyydellä ja millä seurauksilla niistä voi syntyä. Tähän ei ole olemassa standardiratkaisua - yksilölliset piirteet on arvioitava ja otettava huomioon jokaista ratkaisua suunniteltaessa. 

On tärkeää ottaa vakuutusyhtiöt mukaan rakenteellisiin turvatoimenpiteisiin jo varhaisessa vaiheessa ja valita valmistaja, jolla on vuosikymmenten kokemus vaarallisten aineiden varastoinnista. Autamme mielellämme laajalla kokemuksellamme. 

Tekniset konttiratkaisumme - räätälöitynä tarpeisiinne:

Litiumakkujen potentiaalisesti tuottama vaara asettaa erityishaasteita varastointiratkaisulle. Tarjoammekin teille konttiratkaisuita, jotka on erityisesti suunniteltu tähän käyttöön. 90-minuutin paloturva, joka suojaa sekä ulkoa sisäänpäin, kuin sisältä ulospäinkin, ei ole ainoa turvallisuusratkaisumme. Tämän lisäksi tuotteet voidaan varustaa kattoalueen paineenvälityspinnalla, teknisellä ilmanvaihdolla, valvontajärjestelmillä (esim. kaasunilmaisimet, lämpötilanvalvonta tai varhainen palonilmaisu), lisäksi integroidut tippa-altaat ja palonsammutusjärjestelmät optimaaliseksi suojaksi onnettomuustilanteissa. 

Jos siis haluatte testata litiumioniakkuja turvallisessa, oikein suunnitellussa ympäristössä, me suunnittelemme teille sellaisen. Testaushuoneet voidaan toteuttaa myös ilmastokammiona joka mahdollistaa akkujen testaamisen eri lämpötiloissa.

Akkujen varastoinnin lakisäätelyn puuttuessa ei siis ole standardoituja sääntöjä säilytykseen ja riskit vaihtelevat paikasta ja toiminnasta riippuen. Varastointijärjestelmät ja testihuoneet tulee mukauttaa yksilöllisesti paikallisten toimintojen ja rakenteiden mukaan. Insinöörimme kehittävät yhdessä kanssanne optimaalisen ja räätälöidyn ratkaisun testihuoneeksi tai varastointijärjestelmäksi. 

 

 

Monet yritykset luottavat DENIOS-laatuun valitessaan litiumioniakkujen säilytysratkaisuja. Olemme jo tuottaneet testausympäristöjä usealle tunnetulle asiakkaalle. Esittelytila akuille HOPPECKE:lle, testausympäristö Voltavision GmbH:lle ja litiumioniakkujen varasto KTM-Sportmotorcycle AG:lle. Kotimaassamme litiumioniakkukaappeja on jo käytössä viranomaisilla ja useilla yrityksillä. 


Usein kysytyt kysymykset litiumakuista (FAQ)

Yleensä ensimmäinen merkki lämpökarkaamis-reaktiosta on se, että akusta alkaa muodostua savua tai kaasua. Ei ole olemassa tarkkaa vastausta miten kauan savun muodostumisen alusta kestää lämpökarkaamisen tapahtumiseen. Tämä on hyvin akku- ja tapauskohtaista. Nyrkkisääntönä voi kuitenkin pitää, että aina kun akusta alkaa erittyä savua tai kaasu, on lämpökarkaamis-ilmiön riski akuutti ja se voi tapahtua hetkenä minä hyvänsä.

Vialliset litiumakut pitävät sisällään suurimman riskin ja aiheuttavat valtaosan akkupaloista. Kuitenkin valitettavasti viallisen akun tunnistaminen ei ole aina helppoa. Akun sisäiset viat eivät ole välttämättä havaittavissa päällisin puolin akkua tarkasteltaessa. Akkulaturi saattaa tunnistaa akussa olevan vian ja antaa siitä ilmoituksen, mutta laturin antamaan tietoon ei voi luottaa 100 prosenttisesti. Vioittuneen akun ulkoiset varoitusmerkit ovat akun ulkokuoressa olevat selkeät vauriot (mekaaninen vaurio) tai akun ulkokuoren pullistuminen.

Mikäli akkuun on syntynyt huomattava ulkoinen vaurio esimerkiksi iskun seurauksena tai sen ulkokuori on pullistunut, tulee akku irroittaa välittömästi laitteesta tai laturista. Tämän jälkeen akku tulee sijoittaa mielellään tätä tarkoitusta varten hankittyyn kuljetus- tai karanteenilaatikkoon, jolla akku voidaan kuljettaa turvallisesti hävitettäväksi.

Jokainen akkukäyttöisten käsityökalujen (esim. akkuvääntimet) kanssa työskennellyt tietää, että toisinaan laite pääsee tippumaan maahan tai kolhiintuu muuten. Akkukäyttöisen laitteen tippuminen saattaa aiheuttaa mekaanisen vaurion laitteen litiumakkuun, riippuen luonnollisesti ulkoisista tekijöistä kuten putoamiskorkeudesta, maan/lattian kovuudesta sekä laitteen laadusta (kovaan ammattikäyttöön tehty vs. edullinen harrastelijan työkalu). Kun akkukäyttöinen laite pääsee tippumaan, tulisi sinun ensiksi tarkistaa silmämääräisesti, onko akkuun tullut ulkoisia vaurioita (esim. ulkokuoressa halkeama)? Toimiiko laite edelleen normaalisti? Jos laitat akun laturiin kiinni niin ilmoittaako laturi akun olevan vioittunut?

Pahoin vaurioitunutta akkua ei tule korjata teipillä ja jatkaa laitteen käyttöä, vaan akku on tarkistettava ammattilaisen toimesta ja korjattava, tai vaihtoehtoisesti akku tulee hävittää asianmukaisesti ja hankkia uusi akku tilalle.

Litiumioniakkujen syttymissyy on aina akkukennossa tapahtuva oikosulku, joka johtaa lämpökarkaamiseen (thermal runaway). Oikosulku voi syntyä esimerkiksi viallisen tai väärän laturin aiheuttamasta akun ylilatauksesta, akun liiallisesta kuumenemisesta tai ulkopuolisesta aineesta/asiasta, joka pääsee tunkeutumaan akun kennon sisälle.

Akkukennon sisäinen oikosulku johtaa ketjureaktioon, jossa vuoronperään myös muut akkukennot ensin ylikuumentuvat ja sitten syttyvät tuleen lämpökarkaamis-ilmiön seurauksena. Voit kuitenkin pyrkiä estämään edellä kuvatun ketjureaktion etenemisen kennosta toiseen jäähdyttämällä vielä ehjiä kennoja esimerkiksi akkupalojen sammutusaineella. Tällöin saatat onnistua pysäyttämään liikkeelle lähteneen reaktion. TUKESin tekemän testin perusteella veteen upottaminen on usein paras keino sammuttaa akkupalo. Voit lukea lisää akkupalojen sammuttamisesta hieman ylempää tältä sivulta tai klikkaamalla tästä.

Litiumioniakkujen lataamiseen liittyy kohonnut tulipaloriski. Erityisen suuri riski liittyy tilanteisiin, joissa ladattava akku on pahasti vioittunut tai lataamiseen käytetään viallista laturia.

Akkuja tulisi ladata ainoastaan niiden lataamiseen soveltuvalla laturilla, jonka akun valmistaja on todennut sopivaksi kyseisen akun lataamiseen. Yleensä nämä laturit ovat akkuvalmistajan alkuperäis- tai varaosalatureita. Tarvikelatureiden käyttö ei ole suositeltavaa ellei niiden soveltuvuudesta ole varmuutta.

Akkuja tulisi ladata ainoastaan valvotusti. Usein valvonnan järjestäminen on kuitenkin haastavaa, koska monesti akkuja on tarpeen ladata iltaisin ja viikonloppuisin, toisin sanoen silloin kun akkuja käyttäviä laitteita ei tarvitse käyttää. Paloturvalliset valvonnalla ja palontorjunnalla varustellut akkujen latauskaapit ovat erinomainen ratkaisu etenkin tällaisiin tilanteisiin, joissa akkujen lataamista henkilökunnan valvonnassa ei ole mahdollista järjestää.

Akkuja tulisi ladata ainoastaan niiden lataamiseen soveltuvalla laturilla, jonka akun valmistaja on todennut sopivaksi kyseisen akun lataamiseen. Yleensä nämä laturit ovat akkuvalmistajan alkuperäis- tai varaosalatureita. Tarvikelatureiden käyttö ei ole suositeltavaa ellei niiden soveltuvuudesta ole varmuutta.

Väärän laturin käyttö voi aiheuttaa akun vioittumisen, johtaa ylilataukseen tai laturi ei tunnista vioittunutta akkua. Kaikki nämä voivat aiheuttaa akun syttymiseen latauksen yhteydessä.

Litiumakkuja ei tulisi ladata täyteen ennen niiden pidempiaikaista varastointia, koska täyteen ladattuna akku ikääntyy nopeammin. Lisäksi mahdollisessa palotilanteessa akkujen matalampi energiataso saattaa vaikuttaa lieventävästi niiden syttymisreaktioon.

Ideaali ratkaisu litiumioniakkujen pidempiaikaiseen varastointiin on varastoida ne viileässä lämpötilassa paloturvallisissa akkujen säilytyskaapeissa tai akkujen varastointiin tarkoitetuissa paloturvallisissa varastokonteissa. Varastoitavien akkujen varaustason tulisi olla ideaalisti noin 30-50 % täydestä lataustasosta. Lisäksi akkuja tulisi tarkkailla säännöllisesti, ettei niiden varaustaso painu täysin nollaan. Jos varaustaso laskee alle 5 prosenttiin, tulisi kyseinen akku ladata, jotta voidaan välttää luonnollisen varauksen laskemisen aiheuttamat vauriot. Akkujen varauksen purkautuminen riippuu mm. niiden varastointilämpötilasta (korkeassa lämpötilassa varaus purkautuu yleensä nopeammin), alkuperäisestä varaustasosta sekä akkukennojen kemiasta. Jossain tuotteissa (esim. B. Roboticsin akkukäyttöiset ruohonleikkurit) on sisäänrakennettuna akkujen ylläpitojärjestelmä, jonka talvitoiminto huolehtii akun säilymisestä talvisäilytyksessä. Nyrkkisääntönä säännölliset akkujen varaustason tarkastukset ovat kuitenkin suositeltavia.


Tarvitsetko lisätietoa tai tukea? Ota yhteyttä meihin!

DENIOS aloitti ammattitaidon ja osaamisen rakentamisen vuonna 1986 turvallisen ja lainmukaisen vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin saralla. Ymmärrämme monet vaatimukset, joita yritysten tulee täyttää pitääkseen huolen päivittäisistä velvollisuuksistaan. Tämän tiedon avulla voimme auttaa teitä myös litiumioniakkujen varastointiin ja testaamiseen liittyvissä asioissa. Ota siis matalalla kynnyksellä yhteyttä! 


Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Finland ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Noudata aina voimassaolevia lakeja.