10 vinkkiä kemikaalikaapin ostajalle

10 arvokasta vinkkiä kemikaalikaapin ostajalle


1. Käyttöturvatiedote ja CAS-numero

Millaisia aineita on tarkoitus varastoida? Ovatko varastoitavat aineet ympäristölle vaarallisia, hapettavia, syttyviä tai räjähtäviä? Tutustu aineita koskeviin käyttöturvatiedotteisiin, joissa annetaan ohjeistuksia ja suosituksia kyseisten aineiden säilyttämisestä.

2. Säilytys sisätiloissa tai ulkona sekä tarvittava säilytyslämpötila

Mikä olisi toiminnallisesti paras ratkaisu varastointiin? Onko kemikaalikaappi sijoitettava ulos esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi? Onko aineille jokin määrätty säilytyslämpötila tai tuleeko aineet suojata esimerkiksi jäätymiseltä?

3. Kuinka suuria määriä ja millaisia pakkauksia on tarkoitus varastoida?

Kuinka monta aerosolipurkkia, IBC-konttia, tynnyriä tai muuta pakkausta tulisi varastoida kerralla ja mikä on varastoitavien aineiden kokonaismäärä? Miten pakkaukset on tarkoitus varastoida? Käytetäänkö säiliöiden tai tynnyreiden alla esimerkiksi EURO-lavoja tai tulisiko pakkauksille olla hyllytilaa? On myös tärkeä muistaa, että vaarallisten aineiden varastointi saattaa edellyttää lupaa paikalliselta viranomaiselta, etenkin jos ylitetään tietty yhteenlaskettu kokonaismäärä.

4. Kemikaalien vuotaminen/valuminen

Palavia tai ympäristölle vaarallisia aineita varastoitaessa on vaatimuksena, etteivät aineet pääse leviämään kontrolloimattomasti mahdollisessa vuototilanteessa. Kemikaalikaappien pohjalla olevan valuma-altaan vetoisuuden (ts. keräyskapasiteetin) on oltava vähintään 100 % suurimman astian vetoisuudesta, jonka lisäksi altaassa on oltava 10 % varmuusmarginaali. Pohjavesialueella valuma-altaan keräyskapasiteetin on oltava 100 % säilytettävien nesteiden kokonaismäärästä.

5. Voiko eri kemikaaleja varastoida yhdessä?

Mikäli eri aineita aiotaan varastoida yhdessä, on tärkeä selvittää voivatko ne aiheuttaa yhdessä kemiallisen reaktion. Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee säilyttää erillään toisistaan (esim. hapot ja emäkset). Useimmiten osastoitu kemikaalikaappi mahdollistaa happojen ja emäksien varastoinnin rinnakkain omissa osastoissaan. Joissain tapauksissa myös aineiden säilytystilojen ilmanvaihtojen on oltava erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä. Myöskään palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa.

6. Kemikaalien säilyttämisessä vaadittava ilmanvaihto

Jos varastoitavat pakkaukset ovat avaamattomia, kutsutaan niiden varastointia passiiviseksi varastoinniksi. Tällöin luonnollinen ilmanvaihto on yleensä riittävä. Tekninen ilmanvaihto on tarpeellinen: 

  • kun kyseessä on aktiivinen varastointi, jolloin siis varastoitavat pakkaukset ovat avattuja
  • kun varastoidaan vahvoja ja haisevia aineita
  • jos halutaan säilyttää mahdollisuus teknistä ilmanvaihtoa edellyttävien räjähdysherkkien aineiden varastointiin tulevaisuudessa (Ex-alue).

On tärkeää, että ilmanvaihto kattaa koko kemikaalikaapin tai kemikaalivaraston. Kemikaalikaapissa on oltavat aukot alhaalla ja ylhäällä niin sisään tulevalle ilmalle kuin myös poistoilmalle. Hyllyjen välissä on oltava riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään kaapin sisällä vapaasti.

7. Syövyttävien aineiden varastointi

Kemikaalikaapin tai kemikaalivaraston valuma-altaiden on oltava haponkestäviä, jos varastoitavat aineet ovat syövyttäviä. Teräksiseen valuma-altaaseen on saatavilla PE-muovinen haponkestävä allasvuoraus tai kemikaalikaappi voidaan varustaa haponkestävästä materiaalista valmistetuilla hyllytasoilla.

8. Onko kemikaaleja tarkoitus säilyttää tai varastoida työtiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä?

Kun kemikaaleja varastoidaan työtiloissa esim. laboratoriossa, on huomioitava lainsäädännön sekä viranomaisten (paloviranomainen, työsuojeluhallinto sekä työterveyslaitos) asettamat rajoitukset ja suositukset. Lisäksi kemikaalit tulee varastoida lukitussa tilassa tai kaapissa siten, etteivät asiaankuulumattomat henkilöt pääse niihin käsiksi.

9. Palavien kemikaalien varastointi

Yritys joka varastoi ja käsittelee palavia aineita on velvoitettu ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin palojen ehkäisemiseksi sekä mahdollisen palon rajaamiseksi. Tarkemmin näistä velvoitteista kerrotaan esimerkiksi TUKESin julkaisemassa oppaassa ”Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa” tai vuonna 2015 julkaistussa ”Vaarallisten kemikaalien varastointi”-nimisessä ohjeistuksessa.

TUKESin (2015) julkaisemassa ohjeistuksessa koskien vaarallisten kemikaalien varastointia todetaan, että syttyvät nesteet on varastoitava erillään muista kemikaaleista, mielellään ulkona erillisessä paloturvallisessa varastossa. Pieniä määriä tällaisia nesteitä voidaan säilyttää ja varastoida erillisessä tarkoitukseen suunnitellussa paloturvakaapissa. Kaasupullot ja aerosolit, jotka saattavat räjähtää palotilanteessa, tulee säilyttää erillään muista palavista kemikaaleista.

10. Paras malli omaan käyttötarpeeseen

Kemikaalikaapin valinnassa on luonnollisesti tärkeää turvallisuustekijöiden ohella se, että valittu kaappi soveltuu parhaimmalla mahdollisella tavalla käyttötarpeeseen. Mieti esimerkiksi kuinka usein kaappia tultaisiin avaamaan joka päivä ja millainen kaappimalli olisi vaivattominta käyttää. Mikäli kaappi sijoitetaan ahtaaseen tilaan, on taittuvilla ovilla varustettu kaappi todennäköisesti fiksuin valinta. Läpinäkyvällä lasiovella varustettu kaappi taas mahdollistaa sisällön näkemisen nopeasti ilman oven avaamista.

Laajasta DENIOS valikoimasta löydät varmasti omaan käyttötarkoitukseesi soveltuvan mallin. Autamme mielellämme sinua kaapin valinnassa ja annamme lisätietoja eri kaappimalleista.

 

Paloturvakaapit

Kemikaalikaapit

Happo-ja emäskaapit

Varastokaapit tynnyreille ja IBC-konteille